back

Департамент культури і туризму, національностей та релігій
Чернігівської обласної державної адміністрації

 

Адреса: 14000, м.Чернігів, вул. Коцюбинського, 70

Телефон-факс: (0462) 67-62-63

Електронна адреса: [email protected] 

Електронна адреса інформаційної служби: [email protected]  

Адреса веб-сайту: http://dkult.cg.gov.ua/

Режим роботи Департаменту: з 9-00 до 17-30 (обідня перерва: з 13-00 до 13-30)

Вихідні дні: субота та неділя.

Департамент складається з таких структурних підрозділів:

- управління культури, національностей та релігій;

- управління туризму та охорони культурної спадщини.

Директор Департаменту: Замай Людмила Михайлівна

Телефон: (0462) 67-51-71

 

Телефонний довідник працівників Департаменту культури і туризму, національностей та релігій 
Чернігівської обласної державної адміністрації

 

Положення про Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації (128 КБ, pdf)

 

Основні завдання Департаменту:

1) виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та контроль за їх реалізацією;

2) забезпечення в межах своїх повноважень захисту прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) забезпечення доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України;

4) сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту;

5) аналіз стану та тенденції культурного розвитку області, вживання заходів щодо усунення недоліків;

6) надання адміністративних послуги у встановленому порядку;

7) участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально- економічного та культурного розвитку області;

8) внесення пропозицій щодо проекту відповідного обласного бюджету;

9) забезпечення ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів;

10) участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

11) підготовка проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проектів нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

12) участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

13) підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові облдержадміністрації;

14) забезпечення здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції;

15) підготовка проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

16) розгляд в установленому законодавством порядку звернення громадян;

17) опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

18) забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Депапртамент;

19) постійне інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

20) участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

21) забезпечення захисту персональних даних;

22) забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

23) сприяння збереженню культурної спадщини.

 

Департамент, відповідно до покладених на нього завдань:

 

- розробляє та вносить до облдержадміністрації пропозиції (програми) щодо розвитку культури, мистецтва, туризму, кіновідеомережі, заохочення благодійництва в культурно -мистецькій сфері;

- створює умови для розвитку професійного музичного, театрального, хореографічного, циркового, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва і самодіяльної творчості, кінотеатрів, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектування та оновленню фондів музеїв, бібліотек, організації виставок, придбання і розповсюдження кращих зразків національного кіномистецтва;

- забезпечує на території області державну політику туризму, розвитку туристично-рекреаційної індустрії;

- готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку області та проектів обласного бюджету;

- сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-культурного розвитку відповідної території;

- готує пропозиції щодо створення сприятливих умов для розвитку інфраструктури кіно- і відеомережі та кіно- відеопрокату,  заохочення благодійництва в культурно-мистецькій сфері і подає їх на розгляд облдержадміністрації;

- розробляє проекти розвитку туристичної індустрії та програм кінообслуговування населення;  

- надає організаційно-методичну допомогу закладам, підприємствам і організаціям культурно-туристичної  сфери;

- контролює дотримання законодавства щодо публічного показу   та розповсюдженню   кіно-відеофільмів у кіно-відео мережі;

- контролює якість надання туристичних послуг;

- проводить фестивалі, свята, конкурси, огляди професійного мистецтва і самодіяльної народної творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва; туристичні змагання тощо;

- подає пропозиції Мінестерству культури і туризму про включення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток культури України;

- створює сприятливі умови для утвердження української мови в суспільному житті, збереження і розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин;

- веде облік, забезпечує охорону  об'єктів культурної спадщини та регулює питання їх використання і популяризації;

- здійснює контроль за збереженням і переміщенням культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду;

- організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери та туризму;

- здійснює організаційно - методичне керівництво і координацію роботи інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації у межах своєї компетенції;

- координує діяльність управлінь та відділів культури і туризму районних держадміністрацій і міських рад у питаннях, що належать до їх компетенції та організовує підвищення кваліфікації відповідних працівників;

- сприяє забезпеченню раціонального використання та збереження туристичних ресурсів та історико - культурного середовища;

- веде реєстр суб'єктів туристичної діяльності;

- координує діяльність місцевих органів виконавчої влади місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики культури і туризму на території області;    - проводить комплексний аналіз і прогнозування стану культури та розвитку туризму на території області;

- бере участь у виконанні обласної програми зайнятості населення, вивчає потребу у фахівцях культурної та туристичної галузі, здійснює заходи щодо підготовки,  перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для підприємств, установ та організацій культури і мистецтв та туристичної індустрії; 

- сприяє створенню умов для удосконалення інфраструктури туризму;

- розробляє пропозиції з питань, що належать до його компетенції, щодо вдосконалення фінансових та економічних нормативів, системи фінансування, обліку та звітності суб'єктів  туристичної діяльності, визначає і забезпечує  організацію та діяльність системи статистичного обліку і звітності в галузі туризму;

- організовує та координує роботу зацікавлених підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, спрямовану на створення матеріально - технічної бази для розміщення, харчування, транспортного, торгівельного, медичного, спортивного, культурного обслуговування туристів;

- бере участь у вирішенні питань облаштування мережі міжнародних транспортних коридорів об'єктами туристичної інфраструктури на території області, залучення інвестицій для розвитку туристичної індустрії;

- організовує в межах своїх повноважень надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань туризму суб'єктам підприємницької діяльності;

- бере участь у вирішенні питань щодо регулювання діяльності щодо регулювання діяльності пошуково-рятувальних служб у туристичній галузі, розробляє програми забезпечення захисту та безпеки туристів і сприяє їх виконанню;

- координує діяльність підприємств туристичної галузі з питань обслуговування туристів;

- проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення, в тому числі через друковані та інші засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, в установленому порядку проводить рекламну та видавничу діяльність;

- вживає заходів для зміцнення міжнародних  і міжрегіональних культурних зв'язків відповідно до законодавства та в межах компетенції;

- сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, інших громадських організацій;

- здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни в державних закладах, підприємствах і організаціях культурно-мистецької сфери і туризму;

- подає в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери та галузі туризму  державними нагородами, застосовує згідно із законодавством інші форми морального і матеріального заохочення працівників за досягнення у творчій, педагогічній, туристичній,  культурно-освітній та виробничій діяльності;

- сприяє забезпеченню соціального захисту працівників закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери і туризму;

- бере участь в організації та проведенні міжнародних, всеукраїнських, регіональних мистецьких фестивалів і конкурсів, оглядів народної творчості, інших культурно-мистецьких заходів, а також мистецьких аукціонів, виставок-продажів, ярмарків у галузі культури і туризму;

- виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань, відповідно до чинного законодавства, здійснює регулювання захисту інтелектуальної власності, контроль за дотриманням нормативів мінімального забезпечення громадян послугами у сфері культури;

- погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів районних державних адміністрацій та міських рад;

- розглядає  пропозиції, звернення громадян з питань, що належать до компетенції управління.

 

Телефонний довідник відділів культури і туризму районних державних адміністрацій та міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук та Новгород-Сіверська

 

За інформацією про об'єкти культурної спадщини області (пам'ятки історії, археології, монументального мистецтва), консультаціями щодо нормативно-правової бази у сфері пам'яткоохоронного законодавства звертайтеся до обласної інспекції з охорони пам'яток історії та культури (вул. Пирогова, 5, м. Чернігів, 14005, тел/ факс (04622) 2-82-74 з 9-00 до 18-00, обідня перерва з 12-00 до 13-00, вихідні: сб., нд.). Для отримання послуги громадянами заповнюється заява у довільній формі.

 

Додаткова інформація:

 

Чернігівщина: http://cult.gov.ua/blog

Туризм: http://cult.gov.ua/publ

Бібліотека. Архіви: http://cult.gov.ua/load

Фотоальбом: http://cult.gov.ua/photo

Веб-камери Чернігова: http://www.cult.gov.ua/index/webcams_chernihiv_ukraine/0-16

Веб-канал «Культурний Простір»: http://cult.gov.ua/index/0-17

Голодомор 1932–1933: http://cult.gov.ua/index/0-21

Державні закупівлі: http://cult.gov.ua/load/38

Віртуальна приймальня: http://cult.gov.ua/index/0-3

 

Національно-культурні товариства Чернігівської області

 

З метою укріплення міжнаціональних взаємовідносин, патріотичного виховання молоді, формування гуманістичних ідеалів, зміцнення культурно-духовних зв’язків в Чернігівській області діє 21 національно-культурне товариство, які не тільки вирішують різні соціокультурні завдання, пов’язані зі своїм етносом, але й спрямовані на встановлення міжнаціональних контактів та опікуються задоволенням культурних потреб національних меншин. За результатами перепису населення 2001 року на території Чернігівської області також проживають башкири, болгари, гагаузи, грузини, казахи, калмики, латиші, литовці, марійці, молдовани, мордва, осетини, румуни, таджики, татари, угорці, удмурти, узбеки, чуваші та представники інших національностей. Громадські об’єднання в області зареєстрували азербайджанці, ассирійці, білоруси, вірмени, греки, євреї, корейці, роми, росіяни, німці, поляки.

1. Громадська організація Конгрес азербайджанців Чернігівської області;

2. Громадська організація «Вірменська община Чернігівської області»;

3. Чернігівське обласне об’єднання єврейських общин та організацій,

Чернігівська міська єврейська община,

Благодійний єврейський фонд «Хесед Естер»;

4. Чернігівська обласна громадська організація ромів «Черген»;

5. Громадська організація «Руське товариство Чернігівської області «Русичі»;

6. Чернігівський обласний руський культурний центр «Русичі»;

7. Ніжинська міська громадська організація ассирійців «Атра»;

8. Чернігівська міська громадська організація «Білоруське національно-культурне товариство «Сябри»;

9. Прилуцька міська єврейська община;

10. Ніжинська міська єврейська община;

11. Єврейська громада міста Новгород-Сіверський;

12. Міська єврейська громада, м. Борзна;

13. Городнянська єврейська міська община;

14. Корейський культурний центр, м. Чернігів;

15. Ніжинське міське товариство греків ім. Братів Зосима;

16. Чернігівська міська громадська організація Німецький культурний центр «Взаємодія»;

17. Городнянська районна громадська організація Німецький культурний центр «Взаємодія»;

18. Ніжинська культурно-просвітницька спілка громадян польського походження «Астер»;

19. Культурно-просвітницька спілка поляків м. Прилуки;

20. Чернігівське міське товариство «Польська пристань»;

21. Чернігівська міська громадська організація «Романодром».

Громадські організації національних меншин на постійній основі залучаються до проведення культурно-масових заходів, мистецьких акцій, які стосуються їх інтересів. З національно-культурними товариствами тісно співпрацює обласний навчально-методичний центр культури та мистецтв, що здійснює координаційну роботу, надає свої приміщення для проведення національних свят, інформує про міжнародні, всеукраїнські, обласні фестивалі та конкурси, надає практичну допомогу у підготовці та проведенні різноманітних заходів громадськими організаціями національних меншин. На сайті ОНМЦКіМ http://onmckim.com.ua/ відкрито сторінку з інформацією про національно-культурні товариства Чернігівщини.

При Департаменті культури у 2013 році створено Раду національних товариств, до складу якої входять голови національно-культурних товариств Чернігівщини. На засіданнях на обговорення виносяться питання підтримки і розвитку національних культур, що проживають на території області.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року №701 розроблено обласний план заходів щодо захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року, затверджений розпорядженням Чернігівської обласної державної адміністрації від 04.02.2014 року №25.

До нового складу Громадської ради при облдержадміністрації у 2015 році увійшов голова Чернігівського обласного об’єднання єврейських общин та організацій С.М. Бельман.

Щорічно 24 серпня у м. Чернігів проходить Міжнародний фольклорний фестиваль національних культур «Поліське коло» за участю національно-культурних товариств Чернігівщини.

Про організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу культури

Останні новини

Анонси
 

 

 

 

Погода