back

Із засідання обласної науково-технічної ради

21-05-2010 | 17:32

Підсумки інноваційної, наукової та науково-технічної діяльності в області у 2009 році підбили на засіданні обласної науково-технічної ради, яке провела 21 травня заступник голови облдержадміністрації Наталія Білоус.

Як зазначила Наталія Василівна, відкриваючи засідання, сьогодні, як ніколи, стає зрозумілим, що саме розвиток науково-технічної та інноваційної діяльності є ключовим фактором, який визначає перспективи подальшого економічного зростання як держави, так і окремо взятого регіону.

Стратегічним напрямком у реалізації державної інноваційно-інвестиційної політики в області є ефективне поєднання наукового потенціалу з виробництвом, активне впровадження прикладних науково-технічних розробок на підприємствах і в організаціях області.

Разом з тим, одним з актуальних питань забезпечення ефективного використання вітчизняного науково-технічного потенціалу, підвищення інноваційності та конкурентоспроможності національної економіки залишається формування завершеної інноваційної інфраструктури.

За словами заступника начальника головного управління економіки облдержадміністрації Юрія Сухомлина, у 2009 році згідно із статистичними даними інноваційна активність промислових підприємств Чернігівської області дещо підвищилась, зберігаючи тенденцію останніх років.

Так, інноваційною діяльністю займалось 50 промислових підприємств, що складає 21% від загальної кількості обстежених (проти 17,4% торік). За цим показником область посідає третє місце в Україні. Найбільша частка інноваційно-активних підприємств зосереджена у хімічній промисловості (55,6%), легкій (33,3%) та машинобудуванні (32,3%).

Крім того, позитивна динаміка спостерігається в реалізації інноваційної продукції, обсяг якої зріс майже на 30% і склав у 2009 році 508,6 млн. грн., або 5,3% усієї реалізованої промислової продукції області (у 2008 р. – 4%). Майже половину було реалізовано за межами України, зокрема 16% експортовано в країни СНД.

У той же час знизились темпи технологічного оновлення виробництва - впроваджено 29 нових техпроцесів (у 2008 р. – 34), з них 12 - маловідходних та ресурсозберігаючих. Це зумовлено впливом кризових явищ на діяльність суб’єктів господарювання, зокрема, значно знизились темпи залучення коштів у виробничі процеси та в оновлення виробництва, частка інвестицій в основний капітал по промисловості складала лише 51,4 % від суми 2008 року. Інвестиційну діяльність було призупинено на більшості промислових підприємств майже всіх галузей області.

Зменшилась кількість вироблених інноваційних видів продукції (46 проти 58 у 2008 р.), з яких 14 – нові види техніки. Із загальної їх кількості 39% становила продукція машинобудування, 37% – харчової, 24% – легкої промисловості.

Відзначалося, що потенціал інноваційного розвитку мають підприємства машинобудівної, легкої, хімічної, добувної галузей.

Протягом 2009 року в Чернігівській області науково-технічною діяльністю займалися 22 організації. Обсяг робіт, виконаних власними силами наукових організацій області, в минулому році зріс на 9%. При цьому загальний обсяг фінансування наукових та науково-технічних робіт склав лише 30,3% рівня 2008 р.

Наразі інноваційна діяльність в області відбувається відповідно до Програми інноваційно-інвестиційного розвитку Чернігівської області на 2007-2010 роки "Чернігівщина інвестиційна-2010". Основні завдання інноваційного розвитку області: активізація взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-кредитної сфери, адміністративних органів області для інноваційного розвитку; підвищення ефективності використання ринкових механізмів, підтримки підприємництва у науково-виробничій сфері; здійснення заходів щодо впровадження системи трансферу технологій, захисту вітчизняної продукції на внутрішньому ринку; використання механізмів підтримки інноваційної діяльності; створення регіональної інноваційної інфраструктури відповідно до Заходів щодо реалізації в області Державної цільової економічної програми „Створення в Україні інноваційної інфраструктури” на 2009-2013 роки; розробка Програми науково-технічного та інноваційного розвитку Чернігівської області на 2011-2015 роки.

Про стан і перспективи нарощування та освоєння вуглеводневих ресурсів Чернігівської області поінформував директор Чернігівського відділення Українського державного геологорозвідувального інституту, член-кореспондент НАНУ, доктор геолого-мінеральних наук, професор Олександр Лукін. З його слів, Чернігівщина має значну вуглеводневу сировинну базу. Так, нафта становить 56%, газ вільний – 27%, газ розчинний – 13%, конденсат – 4%. Але через обмежене фінансування геологорозвідувальних робіт дослідження і видобуток корисних копалин в області залишається недостатнім.