back

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації

Адреса: 14000, м. Чернігів, пр-т Миру,14

Телефон: (0462) 67-48-72

Електронна пошта: [email protected]

Адреса офіційного веб-сайту: http://eco.cg.gov.ua/

Режим роботи Департаменту: з 9-00 до 17-30 (обідня перерва: з 13-00 до 13-30)

Вихідні дні: субота, неділя

Директор Департаменту: Грудницька Наталія Миколаївна

Телефон: (0462) 67-48-72

Електронна пошта: [email protected]

 

Телефонний довідник працівників Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації

 

Положення про Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації

 

Основними завданнями Департаменту є:

1) реалізація державної політики та управління у сфері:

охорони навколишнього природного середовища;

раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів;

заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, здійснення управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду Чернігівської області;

управління відходами (крім поводження з радіоактивними відходами);

оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки;

забезпечення екологічної та у межах своєї компетенції радіаційної безпеки на території Чернігівської області;

2) участь у проведенні моніторингу стану навколишнього природного середовища;

3) розроблення та організація виконання регіональних природоохоронних програм, проєктів та заходів;

4) інформування населення про стан навколишнього природного середовища Чернігівської області, оперативне оповіщення про виникнення надзвичайних екологічних ситуацій та хід виконання заходів щодо їх ліквідації.

Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку в галузі охорони навколишнього природного середовища в межах Чернігівської області та вживає заходів до усунення недоліків;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку Чернігівської області;

7) вносить пропозиції до проєкту обласного бюджету;

8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

10) розробляє проєкти розпоряджень голови Чернігівської обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

11) бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

12) бере участь у розробленні проєктів розпоряджень голови Чернігівської обласної державної адміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації;

13) бере участь у підготовці звітів голови Чернігівської обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Чернігівської обласної ради;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами Чернігівської обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Чернігівської обласної державної адміністрації;

15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

16) готує (бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

21) контролює органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень та надає відповідну методичну допомогу з питань здійснення ними наданих законом повноважень органів виконавчої влади;

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання власних архівних документів;

25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

27) забезпечує захист персональних даних;

28) забезпечує реалізацію державної політики у сфері заповідної справи, здійснює державне управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду України на території Чернігівської області відповідно до чинного законодавства;

29) забезпечує здійснення заходів зі збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання екологічної мережі Чернігівської області відповідно до чинного законодавства;

30) видає дозволи на спеціальне використання природних ресурсів, дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб’єктам господарювання, об’єкти яких належать до другої та третьої групи, погоджує поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води підприємств комунальної сфери, ліміти споживання питної води для промислових потреб з комунальних і відомчих господарсько-питних водопроводів;

31) встановлює умови скидання шахтних, кар’єрних і рудникових вод у водні об’єкти та повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів, а також умови скидання дренажних вод у водні об’єкти;

32) погоджує індивідуальні регламенти скидання з накопичувачів у поверхневі водні об’єкти промислових забруднених стічних чи шахтних, кар’єрних, рудникових вод;

33) погоджує межі зон санітарної охорони водних об’єктів з метою охорони таких об’єктів у районах забору води для централізованого водопостачання населення, лікувальних і оздоровчих потреб;

34) здійснює оброблення державної статистичної звітності в галузі охорони атмосферного повітря, матеріалів інвентаризації та утворює банк даних про об’єкти, які справляють шкідливий вплив, про здійснені і заплановані заходи, спрямовані на поліпшення стану атмосферного повітря;

35) вносить пропозиції про подання до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню;

36) проводить у межах повноважень заходи щодо поетапного зниження викидів забруднюючих речовин підприємствами, установами, організаціями та громадянами – суб’єктами підприємницької діяльності;

37) проводить роботу з розгляду зауважень громадських організацій про намір суб’єкта господарювання отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

38) здійснює визначення величин фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;

39) забезпечує виконання повноважень Чернігівської обласної державної адміністрації у сфері охорони, використання та відтворення рослинного світу, а також здійснення контролю за додержанням законодавства у сфері лісових відносин;

40) здійснює в межах повноважень державне управління у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, зокрема в галузі мисливського господарства та полювання;

41) реалізує повноваження Чернігівської обласної державної адміністрації у сфері оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки відповідно до чинного законодавства;

42) забезпечує створення та ведення інформаційних ресурсів в межах повноважень Департаменту;

43) здійснює підготовку та проведення громадських слухань в межах повноважень Департаменту;

44) забезпечує у межах повноважень погодження документації із землеустрою відповідно до чинного законодавства;

45) бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері управління відходами;

46) забезпечує розроблення та реалізацію регіонального плану управління відходами, здійснює оцінку ефективності його виконання;

47) забезпечує реалізацію заходів Національного плану управління відходами та Національної програми запобігання утворенню відходів;

48) сприяє створенню об’єктів оброблення відходів у рамках співробітництва територіальних громад та створює умови для організації та будівництва об’єктів оброблення відходів;

49) надає інформацію, проводить роз’яснювальну та просвітницьку роботу з населенням щодо управління відходами;

50) погоджує місцеві плани управління відходами;

51) організовує регіональний моніторинг навколишнього природного середовища, забезпечує функціонування державної системи моніторингу довкілля на регіональному рівні;

52) сприяє подальшому впровадженню принципів Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція), екологічній освіті та екологічному вихованню громадян, діяльності екологічних об’єднань громадян, рухів тощо;

53) готує щорічно доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області, екологічний паспорт регіону спільно з відповідними органами виконавчої влади, подає їх до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівської обласної ради та оприлюднює їх на вебсайті Департаменту;

54) здійснює інформування населення про стан навколишнього природного середовища Чернігівської області, виникнення надзвичайних екологічних ситуацій та їх ліквідацію;

55) бере участь у розробленні стандартів регулювання використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища від забруднення та інших шкідливих впливів;

56) готує в межах повноважень для подання голові Чернігівської обласної державної адміністрації пропозиції щодо виконання заходів з питань радіологічного захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також реабілітації забруднених територій;

57) формує потребу у видатках державного бюджету на проведення робіт з радіологічного захисту територій, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи;

58) готує проєкти програм у сфері охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області, забезпечує їх реалізацію в межах повноважень та підготовку відповідної звітної інформації;

59) здійснює інші передбачені чинним законодавством повноваження.

Мезинський національний природний парк

Ічнянський національний природний парк 

Регіональний ландшафтний парк «Міжрічинський»

Регіональний ландшафтний парк «Ялівщина»

Регіональний ландшафтний парк «Ніжинський»

Останні новини

Анонси
 

 

 

 

Погода