back

Департамент фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації

Адреса: проспект Миру, 43, м.Чернігів, 14000

Телефон: (0462) 67-59-74

Електронна пошта:  [email protected]

Адреса веб-сайту Департаменту: http://dfin.cg.gov.ua/

Режим роботи Департаменту: з 9-00 до 17-30

Перерва на обід з 13-00 до 13-30.

Вихідні дні - субота та неділя

Директор Департаменту: Дудко Валерій Володимирович

 

Телефонний довідник працівників Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації

 

Положення про Департамент фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації

 

Основними завданнями Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації є:

1) забезпечення реалізації державної бюджетної політики в межах області;

2) розроблення в установленому порядку прогнозу обласного бюджету та проекту обласного бюджету на відповідні роки;

3) підготовка розрахунків до прогнозу на відповідні бюджетні періоди та до проекту обласного бюджету і подання таких документів на розгляд голові обласної державної адміністрації;

4) забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

5) розроблення пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

6) проведення разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації аналізу фінансово-економічного стану області, перспектив її подальшого розвитку;

7) здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;

8) здійснення загальної організації та управління виконанням місцевих бюджетів області, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

 

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги відповідно до законодавства;

4) аналізує в межах повноважень стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку області та вживає заходів до усунення недоліків;

5) готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку області;

6) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

7) бере участь у:

- підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

- погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

- розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

- підготовці балансу фінансових ресурсів місцевих бюджетів, готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг;

- розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації;

- здійсненні експертизи проектів програм щодо визначення результативних показників, реальності та доцільності заходів регіональних цільових програм після офіційного їх подання і надання офіційних письмових  висновків;

8) аналізує соціально-економічні показники розвитку області та враховує їх під час складання проекту обласного бюджету;

9) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

10) розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

11) визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

12) проводить під час складання і розгляду прогнозу та проекту обласного бюджету аналіз та експертизу бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

13) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій до прогнозу та проекту обласного бюджету перед поданням його на розгляд обласній державній адміністрації;

14) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

15) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

16) організовує роботу з підготовки прогнозу та проекту обласного бюджету, визначає за дорученням керівництва обласної державної адміністрації порядок і строки подання структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, виконавчими органами міських (міст обласного значення) рад та міських, селищних і сільських рад об’єднаних територіальних громад  матеріалів для підготовки прогнозу та проекту обласного бюджету і прогнозних розрахунків коштів, що передаються для відповідного розподілу між бюджетами районів, міст обласного значення або для виконання спільних проектів; складає прогноз та проект обласного бюджету; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву обласної державної адміністрацій;

17) перевіряє рішення районних, міських (міст обласного значення) рад та міських, селищних і сільських рад об’єднаних територіальних громад про затвердження бюджету та внесення змін до нього щодо відповідності бюджетному законодавству;

18) складає і затверджує тимчасовий розпис обласного бюджету та розпис обласного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису обласного бюджету, забезпечує упродовж бюджетного періоду відповідність зазначеного розпису встановленим бюджетним призначенням;

19) проводить експертизу та погодження паспортів бюджетних програм, які складають головні розпорядники коштів обласного бюджету;

20) проводить в установленому порядку розрахунки між обласним бюджетом та державним, районними бюджетами, бюджетами міст обласного значення та міськими, селищними і сільськими бюджетами об’єднаних територіальних громад;

21) перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з обласного бюджету;

22) погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів обласної державної адміністрації, апарату районних державних адміністрацій;

23) здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до обласного бюджету;

24) здійснює організацію роботи, пов’язаної з плануванням доходів та розробкою пропозицій з виконання бюджету за доходами;

25) зводить показники бюджетів місцевого самоврядування, що входять до бюджету області, та подає їх у встановлені строки Міністерству фінансів України;

26) здійснює оцінку фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад, які потенційно можуть створюватись згідно із Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»;

27) забезпечує захист фінансових інтересів держави;

28) готує і подає обласній раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду обласного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до такого бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів обласного бюджету;

29) проводить моніторинг змін, що вносяться до обласного бюджету;

30) за рішенням обласної ради розміщує тимчасово вільні кошти обласного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків, а також шляхом придбання державних цінних паперів; 

 31) аналізує бюджетну і фінансову звітність (інші звіти) про виконання місцевих бюджетів, інші фінансові звіти, подані територіальними органами Казначейства;

32) інформує керівництво обласної державної адміністрації про стан виконання обласного  бюджету за кожний звітний період і подає на розгляд річний та квартальний звіти про виконання обласного  бюджету;

33) розглядає звернення щодо виділення коштів із резервного фонду обласного бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;

34) проводить на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки області, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

35) організовує та проводить внутрішній аудит у порядку, визначеному законодавством;

36) бере участь у розробленні та виконанні інвестиційних програм, подає пропозиції щодо удосконалення механізму економічного стимулювання підприємств для розвитку економічного потенціалу області;

37) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

38) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

39) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

40) бере участь у розробленні пропозицій щодо удосконалення структури місцевих держадміністрацій, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання місцевих державних адміністрацій та здійснює контроль за витрачанням таких коштів;

41) здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо місцевих бюджетів на всіх стадіях бюджетного процесу;

42) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

43) Забезпечує виконання повноважень, делегованих обласною державною адміністрацією як головним розпорядником коштів державного бюджету стосовно видатків на утримання місцевих державних адміністрацій.

44) приймає рішення про застосування до учасників бюджетного процесу заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2 - 5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема щодо:

- зупинення операцій з бюджетними коштами;

- призупинення бюджетних асигнувань;

- зменшення бюджетних асигнувань;

- повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

- безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

45) аналізує діяльність фінансових органів області і готує пропозиції щодо її вдосконалення;

46) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

47) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

48) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

49) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

50) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

51) організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

52) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

53) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

54) забезпечує захист персональних даних;

55) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників Департаменту;

56) здійснює інші передбачені законом повноваження.

Останні новини

Анонси
 

 

 

 

Погода