back

Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації

 

Адреса: 14000, м.Чернігів, проспект Миру, 14

Телефони: (0462) 77-44-88

Електронна адреса: [email protected]

Адреса офіційного веб-сайту: http://apk.cg.gov.ua

Режим роботи: з 9-00 до 17-30 (обідня перерва: з 13-00 до 13-30)

Вихідні дні: субота та неділя.

Директор Департаменту: Крапивний Олег Вікторович

Телефон: (0462) 77-44-88

Електронна адреса: [email protected]

 

Телефонний довідник Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації

 

Положення про Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації

 

Основні завдання Департаменту:

1) забезпечення реалізації державної аграрної політики, державної політики у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, тваринництва, птахівництва, бджільництва, аквакультури, рослинництва, садівництва, виноградарства, хмелярства, харчової і переробної промисловості, розвитку сільських територій, технічної політики у сфері агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу, сільськогосподарської дорадчої діяльності, виробництва та обігу органічної продукції (сировини), насичення продовольчого ринку якісною та безпечною продукцією харчової і переробної промисловості та просування її на внутрішніх та зовнішніх ринках, організація виставково-ярмаркової діяльності, моніторинг цінової ситуації на сировинному ринку та ринку готової продукції;

2) участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій регіону;

3) організація роботи з питань землеробства, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки;

4) забезпечення реалізації державної аграрної політики, виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

5) реалізація повноважень облдержадміністрації у сфері земельних відносин.

Департамент, відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови Чернігівської обласної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку області в межах повноважень Департаменту, бере участь у визначенні його пріоритетів, у проведенні структурних змін, а також у формуванні напрямів інвестиційної політики та готує голові Чернігівської обласної державної адміністрації і Міністерству аграрної політики та продовольства України пропозиції, спрямовані на забезпечення сталого розвитку агропромислового комплексу та вживає заходів щодо усунення недоліків;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів та реалізації програм соціально-економічного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

7) вносить пропозиції до проекту обласного бюджету;

8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

9) бере участь у підготовці заходів регіонального розвитку;

10) розробляє проєкти розпоряджень голови обласної державної адміністрації у визначених законом випадках;

11) бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

12) бере участь у розробленні проєктів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

13) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Чернігівської обласної ради;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації та забезпечує підготовку матеріалів для щорічного інформування Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівської обласної ради та населення про стан розвитку агропромислового виробництва;

15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

16) готує (бере участь у підготовці) проєктів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень у сфері агропромислового виробництва;

21) співпрацює з органами місцевого самоврядування та надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері агропромислового виробництва;

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання власних архівних документів;

25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

27) забезпечує захист персональних даних;

28) забезпечує реалізацію повноважень Чернігівської обласної державної адміністрації у сфері земельних відносин;

29) забезпечує організацію земельних аукціонів стосовно земельних ділянок, розпорядження якими належить до повноважень облдержадміністрації;

30) розробляє прогнози розвитку агропромислового комплексу області на коротко- та середньостроковий періоди і програми його розвитку;

31) надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань впровадження науково-технічних розробок, інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, бухгалтерського обліку, правового забезпечення, врегулювання відносин власності, нарощення експортного потенціалу, впровадження міжнародних систем якості та безпечності харчової продукції, реалізації агропромислової продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, створення нових та реконструкції наявних виробництв;

32) співпрацює із суб’єктами господарської діяльності в межах повноважень та надає методичну допомогу суб’єктам господарської діяльності у сфері агропромислового виробництва;

33) проводить роботу з метою поширення досвіду підприємств агропромислового виробництва регіону, забезпечує організацію проведення в області всеукраїнських та обласних фестивалів і конкурсів якості продукції, товарів, робіт та послуг (залучає підприємства агропромислової галузі до участі у виставках за межами області та України; сприяє висвітленню виставкової діяльності); бере участь у підвищенні інформованості населення про ринки продовольчих товарів;

34) сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання, енергозбереженню;

35) готує пропозиції стосовно укладення галузевої та територіальної угод, сприяє діяльності громадських об’єднань;

36) сприяє реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення області;

37) інформує суб’єкти господарювання про застосування норм порядків використання державних коштів, спрямованих за бюджетними програмами, на виконання закону України про державний бюджет на відповідний рік, з метою цільового та ефективного використання ними вказаних коштів;

38) подає пропозиції до проєктів нормативно-правових актів щодо регулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства;

39) здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації Міністерству аграрної політики та продовольства України для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати  продовольчу безпеку держави  на відповідному рівні;

40) здійснює моніторинг стану виплати заробітної плати та її розмірів працівникам сільгосппідприємств області, вживає організаційні заходи з метою дотримання роботодавцями чинного законодавства з питань оплати праці;

41) готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей тваринництва, птахівництва, бджільництва та аквакультури, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках;

42) вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників;

43) організовує роботу, спрямовану на розвиток племінної справи у тваринництві, птахівництві, бджільництві та аквакультурі; проведення комплексної оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин; атестації та допуску до відтворення кнурів, баранів та цапів; проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

44) надає методичну, організаційну, консультативну допомогу в організації ефективного ведення агропромислового виробництва суб’єктам господарювання всіх форм власності;

45) розробляє пропозиції щодо оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, виноградарства, хмелярства, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково обґрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій;

46) сприяє забезпеченню цільового та ефективного використання земель сільськогосподарського призначення;

47) надає консультаційну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань визначення ними потреби у добривах та засобах захисту рослин;

48) здійснює моніторинг стану проведення польових робіт;

49) здійснює збір, узагальнення та аналіз показників, наданих органами місцевого самоврядування, щодо діяльності агропромислових формувань області, з метою забезпечення підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу;

50) організовує роботу в межах повноважень щодо збору, обробки, узагальнення та накопичення інформації стосовно цінової ситуації та сприяє забезпеченню сільськогосподарських товаровиробників засобами біологізації та захисту рослин, добривами, насінням сільськогосподарських культур, пально-мастильними матеріалами;

51) вносить пропозиції в межах компетенції Чернігівській обласній державній адміністрації щодо збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель;

52) опрацьовує пропозиції щодо залучення інвестицій для технічного та інноваційного переоснащення агропромислового комплексу регіону;

53) бере участь у розробленні заходів з питань безпечного ведення сільськогосподарського виробництва, зокрема на землях, забруднених хімічними, радіоактивними та іншими шкідливими речовинами;

54) здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів;

55) готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності роботи харчової промисловості, посилення її конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках;

56) сприяє впровадженню постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), на потужностях харчової та переробної галузей та інших міжнародних систем безпечності та якості харчових продуктів;

57) розробляє обласні баланси попиту і пропозиції основних видів сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки; бере участь у здійсненні заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки області;

58) здійснює в межах компетенції заходи для стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку області. Забезпечує збір, обробку, узагальнення та накопичення інформації щодо цінової ситуації на ринках сировинних ресурсів для потреб харчової промисловості, динаміки оптово-відпускних цін на основні види харчових продуктів, цін на основні продукти харчування;

59) бере участь у розробці та реалізації організаційних заходів, спрямованих на впровадження органічного виробництва в агропромисловій галузі області;

60) сприяє зростанню експортного потенціалу підприємств, установ та організацій галузей харчової та переробної промисловості, обсягів реалізації їх продукції за межі України;

61) сприяє організації виробництва сировини та продуктів дитячого харчування;

62) відповідно до законодавства вживає організаційні заходи щодо підвищення кількісних та якісних показників молочної сировини і молочних продуктів суб'єктів господарювання всіх форм власності;

63) проводить консультативно-роз’яснювальну роботу з питань покращання якості та безпечності продукції агропромислової галузі, її маркетингу та реалізації;

64) сприяє розвитку малого підприємництва в сільській місцевості, зокрема селянських та сімейних фермерських господарств.

65) сприяє розвитку сільськогосподарських дорадчих служб;

66) бере участь у розробленні і здійсненні на регіональному рівні заходів з розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, аграрних бірж, аукціонів живої худоби та птиці, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків;

67) сприяє проведенню паспортизації сільських територій відповідно до методики, затвердженої Міністерством аграрної політики та продовольства України;

68) сприяє висвітленню інформації з питань компетенції Департаменту у засобах масової інформації;

69) сприяє у межах своїх повноважень впровадженню сучасних технологій виробництва, інформаційно-комунікаційних технологій, створенню системи інформаційних ресурсів;

70) проводить моніторинг аграрної сфери в області;

71) спрямовує у межах своїх повноважень діяльність структурних підрозділів районних державних адміністрацій, які займаються питаннями агропромислового комплексу, вносить з цього питання пропозиції сільським (селищним), міським радам об’єднаних територіальних громад області, обласним організаціям та установам агропромислового комплексу щодо вирішення питань розвитку сільського господарства, переробної промисловості та особистих господарств населення;

72) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації та територіальними органами центральних органів виконавчої влади інформаційні (аналітичні) матеріали щодо наявності і використання водних ресурсів, аквакультури, тваринного та рослинного світу;

73) здійснює інші передбачені чинним законодавством повноваження.

Останні новини

Анонси
 

 

 

 

Погода