back

Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації

 

Адреса: м.Чернігів, 14000, вул. Єлецька, 11.

Телефони-факс: (0462) 67-71-04

Електронна адреса: [email protected]

Адреса офіційного веб-сайту: http://ukb.cg.gov.ua/

Режим роботи: з 9-00 до 17-30 (обідня перерва: з 13-00 до 13-30)

Вихідні дні: субота та неділя.

Начальник управління: Слєсаренко Ярослав Володимирович 

Телефон: (0462) 67-77-86

Електронна адреса: [email protected]

Телефонний довідник працівників
Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації

Положення про Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації (338 КБ, pdf)

 

Основні завдання Управління:

1) забезпечення реалізації державної політики у галузі будівництва на  території Чернігівської області, розвитку соціальної інфраструктури, інженерного захисту територій, будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів, підвищення енергоефективності у будівництві, а також державної політики у сфері дорожнього господарства;

2) виконання завдань з проектування, нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення об’єктів житлового, соціального призначення, об’єктів освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету;

3) сприяння впровадженню у будівництво прогресивних проектних рішень, нових технологій, будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;

4) виконання завдань, пов’язаних з реалізацією повноважень щодо здійснення закупівель, та ефективне використання державних коштів, що спрямовуються на цю мету.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінінфраструктури України, інших актів законодавства та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає, в межах повноважень, адміністративні послуги;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у будівельній галузі у межах Чернігівської області та вживає заходів для усунення недоліків;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Чернігівської області;

7) вносить, у межах повноважень, пропозиції до проекту обласного бюджету;

8) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів, розпорядником яких воно є;

9) бере участь у підготовці  заходів  регіонального розвитку;

10) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, а у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

13) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесіях обласної ради;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

15) забезпечує, в межах компетенції, здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

16) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;

20) постійно інформує населення регіону про стан виконання визначених законом повноважень;

21) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

24) організовує у межах повноважень роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

25) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

27) забезпечує у межах повноважень захист персональних даних;

28) координує на території області діяльність суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови, участь у розробці відповідних містобудівних програм, іншої містобудівної документації;

29) виконує функції замовника будівництва об’єктів житлово-комунального і соціального призначення;

30) бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань будівництва, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (у разі визначення розпорядником коштів за програмою);

31) координує, в межах своїх повноважень, діяльність структурних підрозділів обласної державної адміністрації та райдержадміністрацій області у сфері розробки та реалізації проектів комплексних регіональних програм будівництва, у тому числі житлового, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

32) бере участь у формуванні переліків об’єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для відповідної території;

33) забезпечує аналіз ефективності управління підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери його управління;

34) співпрацює з підприємствами, об’єднаннями та асоціаціями з питань реалізації інвестиційних програм на території області та здійснює технічний нагляд за будівництвом;

35) бере участь у виставково-ярмаркових та презентаційних міжнародних заходах, які проводяться в Україні та за кордоном, спрямованих на впровадження нових технологій, обладнання, матеріалів;

36) вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України;

37) бере участь у розгляді питань, пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

38) здійснює моніторинг проектування та будівництва об’єктів у рамках реалізації проектів державного значення;

39) бере участь у реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження, впровадження екологічно безпечних технологій;

40) бере участь у розробленні та організації реалізації заходів із забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів при проектуванні, будівництві та реконструкції будинків і споруд;

41) здійснює моніторинг розвитку індустрії будівельних матеріалів;

42) бере участь у розробці на основі пропозицій структурних підрозділів обласної державної адміністрації поточних перспективних програм капітального будівництва в межах адміністративно-територіальної одиниці, в межах компетенції забезпечує складання переліків проектів будов, титульних списків будов, проектно-вишукувальних робіт тощо;

43) розміщує замовлення на проектно-розвідувальні роботи, укладає з проектними і вишукувальними організаціями договори на розроблення проектно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом;

44) здійснює передачу в установлені терміни проектним або вишукувальним організаціям завдань на проектування, вихідних даних та інших документів, необхідних для виконання проектних і розвідувальних робіт та розроблення проектно-кошторисної документації;

45) приймає і перевіряє комплектність одержаної від проектних або розвідувальних організацій проектно-кошторисної та іншої документації, забезпечує в установленому порядку проведення державної експертизи цієї документації, у випадках, передбачених чинним законодавством, її погоджує, затверджує та передає будівельним організаціям;

46) розміщує замовлення на капітальне будівництво, укладає з будівельними організаціями відповідні договори; разом з підрядними організаціями визначає і погоджує ціни на будівництво об’єктів відповідно до діючих нормативних актів;

47) забезпечує реєстрацію в органах державного архітектурно-будівельного контролю декларацій про початок виконання (підготовчих) будівельних робіт, декларацій про готовність об’єктів до експлуатації та отримує дозволи на виконання будівельних робіт, сертифікати відповідності закінчених будівництвом об’єктів;

48) передає підрядній організації будівельний майданчик, устаткування, що підлягає монтажу, апаратуру і матеріали, забезпечення якими покладено на замовника;

49) передає підрядній організації в погоджені нею терміни проектну документацію, відповідні документи про дозвіл або інші документи щодо:

виконання будівельних робіт;

проведення робіт у зоні повітряних ліній електропередач та ліній зв'язку, ділянок залізниць, що експлуатуються, або в смузі відчуження залізниць, а також на розкриття шляхових покриттів;

користування під час проведення будівельних робіт у населених пунктах електроенергією, газом, водою, парою від існуючих джерел відповідно до проекту організації робіт;

вирубування лісу і пересадження дерев;

50) здійснює технічний нагляд за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам;

51) забезпечує виконання пусконалагоджувальних робіт і підготовку об’єктів до експлуатації;

52) передає завершені будівництвом та введені в дію об’єкти підприємствам та організаціям, на які покладено їх експлуатацію;

53) здійснює розрахунки з підрядниками та іншими організаціями за виконані роботи та послуги;

54) приймає від підрядника згідно з актом законсервовані об’єкти, вносить інвесторам пропозиції щодо подальшого використання об’єктів незавершеного будівництва;

55) веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у визначені терміни подає в установленому порядку відповідним органам звітність з усіх видів діяльності за затвердженою формою, несе відповідальність за їх достовірність;

56) перевіряє подані до оплати документи підрядних, постачальних, проектних, розвідувальних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг;

57) надає на договірних засадах послуги замовника підприємствам і організаціям незалежно від форми власності та окремим громадянам;

58) здійснює інші передбачені законом повноваження.

Останні новини

Анонси
 

 

 

 

Погода