back

 

Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації

 

Адреса: 14013,  м.Чернігів, вул. Шевченка, 34

Телефон-факс: (0462) 67-57-54

Електронна адреса: [email protected]

Адреса вебсайту: http://uon.cg.gov.ua/

Режим роботи Управління: з 9-00 до 17-30 (обідня перерва: з 13-00 до 13-30)

Вихідні дні: субота та неділя.

Начальник Управління: Музика Юрій Володимирович

Телефон: (04622) 3-33-37

 

Телефонний довідник працівників Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації  (131 КБ, pdf)


Положення про Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації

 

Основні завдання Управління:

 

- участь у забезпеченні реалізації в області державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності;

- забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

- визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі закладів освіти, підпорядкованих Управлінню;

- створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки;

- створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;

- забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей області;

- здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням закладами освіти всіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти;

- координація діяльності закладів освіти та наукових установ, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, організація роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

 - управління закладами освіти, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;

- здійснення атестації закладів освіти системи загальної середньої освіти, розташованих на території області, оприлюднення результатів атестації;

- забезпечення моніторингу у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності;

- сприяння функціонуванню системи науково-технічної та економічної інформації в регіоні, формуванню баз даних і фондів науково-технічної інформації про технології та їх складові, що відповідають потребам області;

- сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;

- забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

- організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та учнівської молоді;

- сприяння міжнародному співробітництву з питань навчання і виховання дітей та учнівської молоді;

- участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного розвитку області.

 

Управління, відповідно до покладених на нього завдань:

 

- координує роботу місцевих органів управління освітою, підпорядкованих закладів освіти, а також підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

- аналізує стан освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, забезпечення захисту прав дітей, учнівської молоді в області, розробляє регіональні програми їх розвитку, організовує і контролює виконання цих програм;

- бере участь у прогнозуванні потреб області у фахівцях різних спеціальностей для системи освіти і науки, формуванні регіонального замовлення на їх підготовку, координує роботу з укладення договорів про підготовку робітничих кадрів між закладами професійної (професійно-технічної) освіти та підприємствами, установами, організаціями;

- організовує і контролює роботу державних і комунальних закладів освіти відповідно до делегованих Міністерством освіти і науки України повноважень, а також закладів післядипломної освіти, що перебувають у його підпорядкуванні, керує в установленому порядку роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників;

- сприяє розвитку мережі закладів освіти області, утворює в межах своїх повноважень заклади освіти або вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо;

- організовує роботу з ліцензування та державної атестації закладів освіти області, їх державного інспектування;

- у межах своєї компетенції проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів закладів освіти всіх форм власності, веде облік і складає звіти з цих питань;

- забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впроваджує в практику освітні та наукові програми відродження і розвитку національної культури, традицій українського народу і національних меншин України;

- впроваджує в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки України нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти;

- залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;

- проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення серед здобувачів освіти таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, турніри, виставки, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і учнівської молоді;

- співпрацює з відповідними підрозділами органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;

- організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

- сприяє активізації творчості та винахідницької діяльності, розвитку діючих та створенню нових форм науково-технічної, науково-технологічної та інноваційної діяльності тощо;

- забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів щодо усунення причин, які зумовили їх появу;

- готує пропозиції до проєктів державних цільових, галузевих та регіональних програм щодо поліпшення становища освіти, науки, дітей і молоді, відпочинку та дозвілля дітей і учнівської молоді, забезпечує їх виконання;

- координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і учнівської молоді, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

- здійснює разом з органами охорони здоров’я загальний контроль за охороною здоров’я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників освітнього процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді;

- проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, здійснює в установленому порядку рекламну та видавничу діяльність;.

- сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

- надає адміністративні послуги;

- забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції;

- розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

- бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

- проводить спеціальну перевірку стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком;

- забезпечує захист персональних даних;

- здійснює інші, передбачені законодавством, повноваження.

 

Перелік закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти області

 

Місцеві органи управління освітою Чернігівської області (37 КБ, docx)

Останні новини

Анонси
 

 

 

 

Погода