back

Департамент економічного розвитку
Чернігівської обласної державної адміністрації

 

Адреса: вул. Шевченка, 7, м. Чернігів, 14000

Телефони-факси: (0462) 675-739, (0462) 669-354

Eлектронна адреса: [email protected]

Адреса офіційного веб-сайту: http://economy.cg.gov.ua

Зовнішньоекономічний Портал Чернігівської області: http://www.chernihiv-oblast.gov.ua/

Режим роботи Департаменту: з 9-00 до 17-30 (обідня перерва: з 13-00 до 13-30)

Вихідні дні: субота та неділя

Директор Департаменту: Хомик Олександра Дмитрівна

Телефон: (0462) 66-91-77

Електронна адреса: [email protected]

 

Положення про Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації

 

Основні завдання Департаменту:

 забезпечення, в межах компетенції, реалізації на території Чернігівської області:

 • державної політики економічного розвитку;
 • державної регіональної політики;
 • державної цінової політики;
 • державної промислової політики;
 • державної політики у сферах розвитку підприємництва, регуляторної діяльності та надання адміністративних послуг;
 • державної політики у сфері публічних закупівель;
 • державної зовнішньоекономічної політики та державної політики у сфері зовнішніх зносин;
 • державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу;
 • державної політики у сфері управління об’єктами державної власності;
 • державної політики у сфері державно-приватного партнерства;
 • державної політики у сфері інвестиційної діяльності;
 • державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;
 • державної інноваційної політики в реальному секторі економіки;
 • організаційної підтримки та сприяння добровільному об’єднанню територіальних громад та реформування адміністративно-територіального устрою.

 

Департамент, відповідно до покладених на нього завдань:

- організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів центральних органів виконавчої влади, інших актів законодавства України та здійснює контроль за їх реалізацією;

- забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

- аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку області, виявляє проблеми, що його стримують, та вносить пропозиції щодо їх вирішення;

- організовує розроблення проєкту регіональної стратегії розвитку, планів її реалізації, забезпечує координацію їх виконання та підготовку відповідних звітів;

- бере участь у розробленні проєктів Державної стратегії  регіонального розвитку, планів її реалізації, прогнозів економічного і соціального розвитку України і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує в межах компетенції координацію виконання завдань, визначених стратегією та цими програмами, на території області;

- розробляє прогнози економічного і соціального розвитку області та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період;

- забезпечує аналіз виконання програм економічного і соціального розвитку області на короткостроковий період;

- здійснює в установленому порядку моніторинг показників розвитку адміністративно-територіальних одиниць області;

- здійснює організаційно-методичну допомогу структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування з питань розроблення стратегій, прогнозів та програм економічного і соціального розвитку області, районів, територіальних громад, регіональних цільових програм;

- координує діяльність щодо реалізації інвестиційного потенціалу області, створення сприятливого інвестиційного клімату;

- розробляє проєкти регіональних цільових програм у межах компетенції Департаменту, здійснює моніторинг їх виконання;

- проводить моніторинг залучених інвестицій в економіку регіону;

- координує роботу щодо розробки місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, здійснює моніторинг виконання таких програм;

- сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

- бере участь в інформаційно-методичному забезпеченні надання адміністративних послуг, у тому числі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців;

- сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;

- надає, в межах повноважень, адміністративні послуги;

- розглядає в установленому порядку розрахункові матеріали суб’єктів господарювання, подані для встановлення (регулювання) та погодження цін (тарифів), нормативів рентабельності, граничних торговельних надбавок (націнок) тощо за напрямами, що відносяться згідно з чинним законодавством України до повноважень обласної державної адміністрації, готує  пропозиції щодо їх затвердження, погодження обласною державною адміністрацією;

- здійснює моніторинг індексу споживчих цін та цінової ситуації на споживчому ринку області; 

- бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

- аналізує стан і тенденції розвитку споживчого ринку області, здійснює моніторинг, аналіз та прогнозування показників у сфері роздрібної торгівлі;

- забезпечує моніторинг та аналіз ефективності управління підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери управління обласної державної адміністрації, відповідно до статті 6 Закону України «Про управління об'єктами державної власності»;

- забезпечує моніторинг стану реалізації проєктів (програм) міжнародної технічної допомоги та надає пропозиції щодо визначення обласною державною адміністрацією їх координаторів;

- здійснює моніторинг об’єктів, щодо яких можливе застосування механізму державно-приватного партнерства в області та проєктів, що реалізуються на умовах ДПП;

- здійснює моніторинг діючих грантових конкурсів, програм (проєктів) міжнародної технічної допомоги та забезпечує розповсюдження інформації про них серед органів місцевої виконавчої влади, місцевого самоврядування, установ, організацій тощо, що можуть виступати потенційними реципієнтами;

-  здійснює методичне керівництво та консультаційно-роз’яснювальну роботу в частині інвестиційної діяльності, розвитку державно-приватного партнерства, залучення міжнародної технічної допомоги, координує діяльність з цих питань територіальних громад та виконавчих комітетів міських рад.

- аналізує стан і тенденції зовнішньоторговельного співробітництва регіону та сприяє нарощенню обсягів зовнішньої торгівлі;

- надає суб‘єктам господарської діяльності регіону інформацію про пропозиції іноземних підприємств зі співробітництва, сприяє поширенню комерційних пропозицій підприємств та організацій області за межами України;

- сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва, реалізації міжнародних угод та законодавчих актів з питань транскордонного співробітництва, в тому числі у рамках єврорегіонів;

- забезпечує співробітництво обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів з вітчизняними та закордонними дипломатичними установами, асоціаціями, об’єднаннями, корпораціями та іншими структурами, у т.ч. міжнародними, щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності області;

- готує матеріали до засідань робочих груп експертів та міжурядових комісій з питань міжрегіонального та транскордонного співробітництва, а також матеріали для офіційних делегацій області, що відряджаються за кордон у складі працівників обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів;

- координує, в межах своїх повноважень, діяльність структурних підрозділів обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій у сфері зовнішніх зносин, європейської інтеграції;

- бере участь у підготовці проектів міжнародних угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей і комюніке обласної державної адміністрації з питань зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, погоджує їх в установленому порядку з МЗС;

- інформує МЗС про укладені обласною та районними державними адміністраціями угоди у сфері зовнішніх зносин і зовнішньоекономічної діяльності та подає їх завірені копії до МЗС, а з питань зовнішньоекономічної діяльності - до Мінекономіки;

- забезпечує організацію візитів офіційних іноземних делегацій та окремих іноземців до області та проведення зустрічей з посадовими особами обласної державної адміністрації згідно з відповідним розпорядженням голови обласної державної адміністрації та інформує МЗС про результати цих зустрічей;

- сприяє в межах своїх повноважень (разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації) участі підприємств та організацій області у виставково-ярмаркових та презентаційних міжнародних заходах, які проводяться в Україні та за кордоном;

- забезпечує організацію проведення в області всеукраїнських та обласних фестивалів, виставок та ярмарків;

- здійснює державну реєстрацію договорів про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземних інвесторів;

- здійснює ліцензування зовнішньоекономічної діяльності відповідно до ст.16 Закону України від 16.04.1991 № 959-XII «Про зовнішньоекономічну діяльність»;

- бере участь у підготовці та погодженні з МЗС технічних завдань, складу офіційних делегацій області, а також переліку офіційних осіб у складі урядових делегацій і робочих груп для участі в переговорах, конференціях, консультаціях, сесіях, візитах та інших заходах двостороннього та багатостороннього міжнародного співробітництва;

- надає, у межах повноважень, консультаційну та методологічну допомогу з питань публічних закупівель та здійснює моніторинг їх проведення;

- бере участь у реалізації програм з питань пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників;

- розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування поточні та перспективні переліки інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку, реалізацію яких передбачається здійснювати за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

- координує організаційно-правовий супровід проєктів ДФРР та забезпечує організацію діяльності регіональної комісії з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору проєктів ДФРР.

- готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо раціонального використання коштів державного бюджету, направлених на розвиток соціальної сфери та інфраструктури територій;

- забезпечує організаційні заходи з розробки проєкту перспективного плану формування територій громад області та внесення змін до нього;

- розглядає в установленому порядку проєкти рішень місцевих рад щодо добровільного об’єднання територіальних громад області та готує проєкти розпоряджень голови обласної державної адміністрації про затвердження висновку щодо відповідності Конституції та законам України проєктів рішень про добровільне об’єднання  територіальних громад та приєднання до них;

- надає в межах компетенції організаційну, інформаційну, консультативну допомогу органам місцевого самоврядування територіальних громад області;

- координує в межах компетенції роботу промислового і наукового комплексу з питань збільшення обсягів товарного виробництва, впровадження нових екологічно чистих і ресурсозберігаючих технологій, підвищення конкурентоздатності і оновлення продукції, насичення внутрішнього ринку продукцією місцевих виробників;

- здійснює моніторинг промислового виробництва, показників інноваційного розвитку промисловості в розрізі територій, галузей і провідних підприємств, виробництва альтернативних видів палива та стану заборгованості із заробітної плати у промисловому комплексі області;

- спільно з райдержадміністраціями, структурними підрозділами облдержадміністрації, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями сприяє реалізації заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання природних ресурсів області;

- вивчає проблемні питання на основі всебічного аналізу виробничої діяльності підприємств галузей економіки у відповідності до компетенції, визначає шляхи їх вирішення;

- організовує спільно з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування роботу з питань підтримки місцевого товаровиробника;

- сприяє сертифікації продукції суб’єктів господарювання, трансферу технологій, охороні, захисту та комерціалізації прав інтелектуальної власності;

- сприяє впровадженню інноваційних технологій, сучасних методів управління та організації виробництва на промислових підприємствах, налагодженню кооперативних зв’язків між ними;

- в межах, визначених законодавством повноважень, здійснює державне регулювання операцій з металобрухтом;

- готує пропозиції стосовно укладення галузевої та територіальної угод, сприяє діяльності громадських об’єднань;

- сприяє ефективному використанню робочої сили, підвищенню її конкурентоспроможності на ринку праці; раціональній, продуктивній і вільно обраній зайнятості;

-  координує роботу щодо розробки місцевих програм зайнятості населення, здійснює моніторинг виконання таких програм;

- аналізує стан ринку праці, готує пропозиції щодо поліпшення ситуації на ринку праці та зайнятості населення, стимулювання створення нових робочих місць, підвищення рівня життя населення;

- проводить моніторинг у сфері оплати та нормування праці, своєчасності  виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності;

- бере участь у розробленні та реалізації регіональних програм, спрямованих на удосконалення системи управління охороною праці підприємств та запобігання нещасних випадків на виробництві;

- аналізує стан трудової міграції на території області;

- організовує на засадах соціального діалогу проведення колективних переговорів та укладення територіальної угоди з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, що діють в області;

- сприяє розвитку соціального діалогу, організації співробітництва обласної державної адміністрації з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, координує організаційні заходи щодо забезпечення діяльності територіальної тристоронньої соціально-економічної ради;

- забезпечує вирішення питань проходження альтернативної (невійськової) служби;

- вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України;

- готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання керівництву обласної державної адміністрації;

- готує (бере участь у підготовці), у межах повноважень, проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;

- вносить, у межах повноважень, пропозиції до проєкту обласного бюджету;

- забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів, розпорядником яких він є;

- розробляє проєкти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, а у визначених законом випадках - проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

- бере участь у розробленні проєктів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

- бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

- бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесіях обласної ради;

- забезпечує, в межах компетенції, здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

- розглядає в установленому законодавством порядку звернення фізичних та юридичних осіб;

- опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

- забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

- інформує населення регіону про стан виконання наданих повноважень;

- надає в межах компетенції методичну допомогу органам виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо виконання наданих їм повноважень;

- здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

- забезпечує у межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки;

- забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

- забезпечує в межах компетенції дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та пожежної безпеки;

- організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання власних архівних документів;

- забезпечує у межах повноважень захист персональних даних;

- виконує інші функції, передбачені законодавством.

 

Останні новини

Анонси
 

 

 

 

Погода