back

28-04-2012 | 12:20

Узагальнені підсумки основної діяльності
відділення Національної служби посередництва і примирення
в Чернігівській області за перший квартал 2012 року

Упродовж першого кварталу 2012 року відділення НСПП, виконуючи свої повноваження, реалізовувало завдання і функції, визначені Законами України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про соціальний діалог в Україні», нормативно-правовими актами Національної служби посередництва і примирення, Положенням про відділення НСПП, наказами та розпорядженнями Голови НСПП.

Основна увага відділення була спрямована, насамперед, на сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин у трудових колективах підприємств, установ, організацій області; запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів); здійснення посередництва і примирення при вирішенні таких спорів (конфліктів), забезпечення правового супроводу примирних процедур; прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів); підвищення рівня правової культури зацікавлених сторін соціально-трудових відносин щодо законодавчих і нормативно-правових актів НСПП, основних положень трудового законодавства; забезпечення поінформованості громадськості, органів державної влади та органів місцевого самоврядування про діяльність Національної служби посередництва і примирення й відділення НСПП в області; проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців на територіальному рівні.

І. Аналіз стану і динаміки соціально-трудових відносин

Здійснений відділенням аналіз стану та динаміки соціально-трудових відносин в області свідчить, що ступінь напруги трудових відносин в більшості випадків залежить від рівня соціально-економічного розвитку конкретних районів (міст) та галузей; оперативності і дієвості реагування місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, власників підприємств, установ, організацій на випадки ускладнення стану соціально-трудових відносин.

Протягом звітного періоду в області не відбулось бажаних змін щодо післякризового зростання економічних показників.

Так, за даними статистичної звітності, у лютому 2012р. порівняно з попереднім місяцем випуск промислової продукції становив 93,0%, а проти лютого 2011р. – залишився без змін (збільшились обсяги продукції в добувній та переробній промисловості, зменшилися – у виробництві та розподіленні електроенергії).

Індекс виробництва продукції сільського господарства за січень–лютий 2012р. в усіх категоріях господарств, за розрахунками, порівняно із січнем–лютим попереднього року зріс на 3,5%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах - на 10,4%, в той же час у господарствах населення знизився на 2,6%.

Будівельними підприємствами за січень–лютий 2012р. виконано робіт на 12,7% менше, ніж за відповідний період 2011р.

Підприємства автомобільного транспорту, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, за два місяці п.р. перевезли вантажів на 8,4% менше, ніж до січня–лютого 2011р. Обсяг виконаного вантажообороту знизився на 24,7%.

Вивчення показників соціально-економічного характеру дає підстави стверджувати про наявність в колективах окремих підприємств, установ, організацій області об’єктивних передумов для ускладнення соціально-трудових відносин, що зумовлено:

- складним фінансовим станом багатьох підприємств через низький рівень завантаженості виробничих потужностей; їх неефективну діяльність, збитковість виробництва;

- недостатньою платоспроможністю замовників та несвоєчасними розрахунками за поставлену продукцію, товари та отримані послуги;

- значною зношеністю основних фондів підприємств, їх енергоємністю; обмеженістю інноваційно-інвестиційних можливостей;

- залежністю підприємств від запозичених коштів;

- несвоєчасним і недостатнім фінансуванням бюджетами різних рівнів по дотаціях, субсидіях, передбачених чинним законодавством.

Основними суб’єктивними чинниками дестабілізації соціально-трудових відносин, що викликають зростання протестної поведінки найманих працівників, залишилися:

• низький рівень оплати праці (рівень середньої заробітної плати одного штатного працівника за лютий 2012 року знизився на 3 % та склав 2052 грн., що становить 73 % середньоукраїнського показника. Найнижчий її рівень – традиційно у сільському господарстві, мисливстві та пов’язаних з ними послугах (1411 грн.), діяльності готелів та ресторанів (1454 грн.), а також у будівництві (1614 грн);

• існуюча заборгованість із виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій та недостатні темпи її погашення, порушення термінів виплати поточної заробітної плати (загальна сума невиплаченої заробітної плати з початку року зменшилась на 0,8 млн. грн., або на 0,4 % і на 01.03.2012 склала 19,2 млн. грн. Серед економічно активних підприємств борги у промисловому секторі економіки складають 1,6 млн. грн. або 36,9 % від загальної суми боргу, у будівництві – 1,3 млн. грн., або 30,6 %. 94,5 % всіх боргів припадає на міста: Чернігів (12,3 млн грн., або 63,9 % від загальної суми), Прилуки (4,1 млн грн., або 21,4 %) та Ніжин (1,8 млн грн., або 9,2 %). Сума заборгованості найманим працівникам підприємств державної форми власності з початку року скоротилась всього на 116 тис. грн., або на 6 %, та на 01.03.2012 року її сума залишається значною – 1,8 млн грн, що становить 9,5 % від загальної суми боргу);

• порушення соціальних та трудових прав найманих працівників на підприємствах, щодо яких реалізовувалися процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (у загальній структурі заборгованості більш, ніж половина (14,9 млн грн., або 77,5 % загальної суми заборгованості припадає на економічно-неактивні підприємства, причому левову частку з них складають підприємства-банкрути (ВАТ «Чернігівський завод радіоприладів «ЧеЗаРа», ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин», ТОВ Чернігівський завод будівельних матеріалів, ТОВ «Ніжинські лабораторії скануючих пристроїв»), борги по яких на початок березня становили 11,7 млн. грн.;

• наявне безробіття працездатного населення (кількість зареєстрованих безробітних на 01.03.2012р., порівняно з 01.02.2012р., збільшилася на 5,6% - до 17,7 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому в області за лютий 2012р. збільшився на 0,2 в.п. й на 01.03.2012р. становив 2,8% населення працездатного віку);

• тривала практика застосування на окремих підприємствах, установах та організаціях вимушеної неповної зайнятості, робота в умовах неповного робочого дня (тижня);

• порушення трудового законодавства про працю, колективних договорів (недотримання рекомендацій Генеральної та галузевої угод в частині оплати праці, невідповідність розміру мінімальної заробітної плати законодавчо встановленому; порушення термінів виплати поточної заробітної плати; неврегульованість міжпосадових (міжкваліфікайних) співвідношень в оплаті праці, невчасне проведення індексації заробітної плати в межах прожиткового мінімуму; невиплата доплат, надбавок за шкідливі і особливо шкідливі умови праці, за роботу в надурочний час, у нічну зміну, святкові та неробочі дні тощо);

• недотримання графіків погашення заборгованості із виплати заробітної плати;

• небажання окремих власників вчасно реагувати на вимоги найманих працівників у передконфліктний період, вирішувати колективні трудові спори шляхом проведення примирних процедур;

• невиконання чи лише часткове виконання власником або його представником попередніх угод з найманими працівниками; рішень примирних органівтощо.

Наявність кожного із зазначених чинників сприяє виникненню випадків ускладнення стану соціально-трудових відносин.

Найбільшу соціальну напругу та найгостріше реагування у трудових колективах підприємств, як і раніше, викликають наявна заборгованість із виплати заробітної плати та порушення термінів виплати поточної заробітної плати.

Основними причинами наявності заборгованості із заробітної плати залишаються: значна прострочена кредиторська та дебіторська заборгованість підприємств-боржників, низький рівень претензійно-позовної роботи, відсутність своєчасних розрахунків за держзамовленням, неоперативне та неефективне застосування процедур реструктуризації, санації та банкрутства.

Впродовж звітного періоду увага відділення НСПП приділялась пошуку шляхів усунення дестабілізаційних чинників стану соціально-трудових відносин цивілізованим правовим шляхом із застосуванням примирно-переговорних процедур в рамках діючого законодавства.

ІІ.Запобігання виникненню колективних трудових спорів
(конфліктів)

Протягом звітного періоду на обліку відділення НСПП, з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), перебувало 8 випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин, які охоплювали 4509 працівників 8 підприємств, установ, організацій. Попереджено виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у 3-х трудових колективах.

За видами економічної діяльності випадки дестабілізації стану соціально-трудових відносин на підприємствах, робота з якими велась в системі запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), розподілилися таким чином: 4 - будівництво (50% від загальної кількості), 2– обробна промисловість (25%), 1 - добувна промисловість (12,5%), 1 - освіта (12,5%).

В процесі роботи відділення взаємодіяло з обласною державною адміністрацією та її структурними підрозділами, обласною радою, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками та їх об’єднаннями, об’єднаннями роботодавців, арбітрами, посередниками та завідуючими інформаційно-консультаційними центрами НСПП, керівниками і профактивом підприємств, організацій та установ області. З цією метою, в процесі діяльності з ними підтримувався телефонний та електронний зв'язок; направлялись листи-запити, інформаційні повідомлення, методичні матеріали та рекомендації з питань сприяння поліпшення соціально-трудових відносин та підвищення рівня правової обізнаності зацікавлених сторін по застосуванню нормативно-правових актів НСПП. Отримані відповіді були використані в роботі відділення.

Упродовж звітного періоду, завдяки спільним діям сторін соціального діалогу, усунено дестабілізаційні чинники та знято з обліку по запобіганню виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) стан соціально-трудових відносин:

- у товаристві з обмеженою відповідальністю «Чернігівська реставраційна майстерня»;

- між педагогічними працівниками Коропського району та відділом освіти Коропської райдержадміністрації;

- у закритому акціонерному товаристві виробничо-торговій фірмі «Сіверянка».

Здійснений аналіз чинників, які призвели до ускладнення стану соціально-трудових відносин, свідчить, що причиною їх виникнення стало порушення ст.115 КЗпП України, ст.24 Закону України „Про оплату праці” в частині своєчасності виплати заробітної плати: 8 випадків (100% від загальної кількості).

В процесі роботи спеціалістами відділення НСПП проводились зустрічі з сторонами соціально-трудових відносин, надавались роз’яснення і консультації стосовно застосування чинного законодавства, направлялись рекомендаційні листи щодо можливих шляхів поліпшення стану справ у трудових колективах.

З метою здійснення заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин, у відповідності до затвердженого плану роботи працівниками відділення НСПП:

- взято участь у 12-ти засіданнях тимчасової обласної, міської та районних (Деснянського та Новозаводського районів міста Чернігова) комісій з питань забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат та контролю за ефективним використанням бюджетних коштів. За результатами аналізу отриманих інформацій, на облік відділення взято стан соціально-трудових відносин 3-х підприємств.

- проведено 8узгоджувальних зустрічей з керівниками та головами профкомів конфліктогенних підприємств, установ, організацій для виявлення причин ускладнення стану соціально-трудових відносин та пошуку шляхів усунення дестабілізаційних чинників.

Практика роботи підтверджує важливість проведення заходів щодо підвищення рівня правової культури зацікавлених сторін соціально-трудових відносин та інформування громадськості про результати основної діяльності відділення НСПП.

Результати діяльності відділення НСПП відображались на web-сайті НСПП, web-сайті обласної державної адміністрації, у Бюлетені НСПП, Інформаційному бюлетені відділення НСПП, розміщались на сторінках обласної газети «Деснянка (вільна)» та у місцевих засобах масової інформації районів та міст області. З метою надання консультаційних послуг зацікавленим сторонам соціального діалогу, у відділенні НСПП діє «гаряча» телефонна лінія,

ІІІ. Стан і результати вирішення висунутих найманими
працівниками
або профспілками вимог та колективних трудових спорів (конфліктів)

У січні-березні п.р. відділення НСПП сприяло вирішенню 2-х вимог, висунутих найманими працівниками у 2-х колективних трудових спорах, безпосередніми учасниками яких стали 474 працвника.


1. Публічне акціонерне товариство „Прилуцький завод „Білкозин”
(м. Прилуки)

Колективний трудовий спір перехідний з 2009 року (№042-09/25-В). Чисельність працюючих, що приймають участь, -447 чол.

Із шести зареєстрованих вимог найманих працівників невирішеною залишається перша:

“1) погасити в повному обсязі і в найкоротші терміни заборгованість з виплат заробітної плати та в подальшому виплачувати її згідно затвердженого в колективному договорі графіка, пункт 15.29. розділу 4 “Оплата праці”.

З лютого 2011 року виробничі цехи заводу не працюють, а з жовтня порушена справа про банкрутство підприємства та призначено арбітражного керуючого.

Майже весь трудовий колектив (середньооблікова чисельність працюючих - 427 осіб) знаходиться у вимушених відпустках без збереження заробітної плати.

Станом на 01.03.2012 року загальна сума зарплатного боргу становила 6709,3 тис. грн. (глибина заборгованості - 1 рік), до Пенсійного фонду України - 4329,4 тис. грн.

Ухвалою господарського суду Чернігівської області від 16.03.2012 року задоволена частина кредиторських вимог, у т. ч. кредиторські вимоги Пенсійного фонду України. Розгляд вимоги по виплаті заробітної плати заплановано на наступне засідання, яке має відбутися 05.04.2012 року.

Протягом звітного періоду спеціалістами відділення підтримувався зв’язок з представниками сторін та надавалися всі необхідні консультації та роз’яснення. Проводились робочі та узгоджувальні зустрічі з головами Федерації профспілкових організацій області та обкому профспілки працівників агропромислового комплексу щодо сприяння поліпшенню конфліктної ситуації у трудовому колективі підприємства.

Стан соціально-трудових відносин у трудовому колективі підприємства продовжує знаходитись на контролі облдержадміністрації, Прилуцької міської ради, Федерації профспілкових організацій області, галузевого обкому профспілки та відділення НСПП.

2. Державний заклад «Центр соціально-психологічної реабілітації
дітей
служби у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації»

Колективний трудовий спір зареєстрований 05 січня 2012 року (№001-12/25-В). Чисельність працюючих, що приймають участь, - 447 чол.

Єдина вимога найманих працівників:

“1. Необхідність укладання колективного договору”.

З метою сприяння вирішенню колективного трудового спору, відділенням проведено 6 узгоджувальних зустрічей зі сторонами спору та 4 засідання примирної комісії (26.01.2012, 10.02.2012, 02.03.2012, 14.03.2012).

Після довготривалих переговорів, узгодження спірних питань, внесення зауважень і пропозицій, доопрацьований проект колективного договору 22.03.2012 року був схвалений загальними зборами трудового колективу та підписаний уповноваженими представниками сторін.

Відділенням рекомендовано сторонам колективного трудового спору підписати спільну угоду для зняття з реєстрації вимоги та колективного трудового спору в цілому.

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що в цілому, з урахуванням особливостей суспільно-демографічної ситуації та соціально-економічного розвитку регіону, загальний стан соціально-трудових відносин підприємств, установ і організацій в районах і містах області в першому кварталі п. р. був контрольований і не викликав занепокоєння.

Збереження соціальної стабільності забезпечується відповідальним відношенням і взаємоузгодженими діями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань профспілок і роботодавців та відділення НСПП, спрямованими на своєчасне розв’язання проблем у сфері праці, оперативне реагування на ускладнення соціально-трудових відносин та усунення їх дестабілізаційних чинників.