back

15-10-2011 | 12:36

Узагальнені підсумки основної діяльності
відділення Національної служби посередництва і примирення
в Чернігівській області за дев’ять місяців 2011 року

Упродовж дев’яти місяців 2011 року відділення НСПП, виконуючи свої повноваження, реалізовувало завдання, визначені Законом України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, нормативно-правовими актами Національної служби посередництва і примирення, Положенням про відділення НСПП, наказами та розпорядженнями Голови НСПП.

Основна увага відділення була спрямована, насамперед, на системний аналіз стану і динаміки соціально-трудових відносин у трудових колективах підприємств, установ, організацій області, сприяння їх поліпшенню на конфліктогенних підприємствах, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та їх своєчасного вирішення, здійснення посередництва між власниками та найманими працівниками при вирішенні колективних трудових спорів, забезпечення правового супроводу примирних процедур, прогнозування ймовірних змін соціально-трудових відносин з метою оперативного реагування всіх зацікавлених сторін: місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілок, установ та організацій на можливе їх ускладнення, підвищення рівня правової культури зацікавлених сторін соціально-трудових відносин щодо законодавчих і нормативно-правових актів НСПП, основних положень трудового законодавства, забезпечення поінформованості громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування про діяльність Національної служби посередництва і примирення й відділення НСПП в області.

В процесі роботи відділення взаємодіяло з обласною державною адміністрацією та її структурними підрозділами, обласною радою, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками та їх об’єднаннями, об’єднаннями роботодавців, арбітрами, посередниками та завідуючими інформаційно-консультаційними центрами НСПП, керівниками і профактивом підприємств, організацій та установ області.

З виїздом на місце працівниками відділення проаналізовані причини виникнення чинників дестабілізації соціальної стабільності у трудових колективах 32 підприємств міста Чернігова. На виконання доручень відділення, завідуючими інформаційно-консультаційними центрами НСПП вивчено фактичний соціально-економічний стан справ у 75 підприємствах районів і міст області. За результатами проведеного моніторингу, відповідним органам та організаціям підготовлені і направлені рекомендації та пропозиції щодо покращення соціально-трудових відносин у трудових колективах конфліктогенних підприємств, установ та організацій.

З особистих питань до відділення звернулось 60 громадян (у т.ч. на «гарячу» телефонну лінію - 29 ), яким були надані роз’яснення та консультації з питань повноважень відділення НСПП, вимог трудового законодавства, механізму правового врегулювання випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин.

Аналіз стану і динаміки соціально-трудових відносин

Стабільність стану та динаміки соціально-трудових відносин між найманими працівниками і роботодавцями або ступінь їх ускладнення в значній мірі залежать від соціально-економічного становища виробничого потенціалу районів і міст, результатів фінансово-економічної діяльності господарюючих суб’єктів, оперативності та дієвості організаційно-управлінського реагування місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на випадки погіршення соціальної стабільності у трудових колективах.

За підсумками січня-серпня п.р. проти відповідного періоду 2010 року:

- обсяги промислової продукції становили 96,7%;

- обсяги виконаних будівельних робіт 92,8%;

- індекс виробництва продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств збільшився на 4,9%.

За січень–липень 2011р. фінансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств і бюджетних установ) був позитивним і становив 10,7 млн.грн.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 56,5%, одержали прибутку на 4,5% менше, ніж у січні–липні 2010р. Основну його частину сформовано в промисловості (73,1%), торгівлі; ремонті автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (15,7%).

Збитково працювали 43,5% підприємств, що на 6,1 в.п. менше, ніж рік тому. Цими підприємствами отримані збитків на 15,5% менше, ніж у січні–липні 2010р. Найбільше збиткових підприємств спостерігалось у будівництві (59,5% від загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності), транспорті та зв’язку (54,5%), діяльності готелів та ресторанів (50,0%), промисловості (47,6%), операціях із нерухомим майном, оренді, інжинірингу та наданні послуг підприємцям (45,8%).

В цілому, процеси, що відбуваються в економіці області, відтворюють загальнодержавну картину та продовжують позначатися і на стані соціально-трудових відносин.

Об’єктивними причинами виникнення конфліктних ситуацій на підприємствах, в установах та організаціях залишаються:

- складний фінансовий стан багатьох підприємств; низький рівень продуктивності праці; значні, з тенденцією до зростання в окремих галузях, обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості;

- неефективна діяльність більшості підприємств, збитковість виробництва; обмеженість інвестиційних можливостей;

- несвоєчасні або не в повному обсязі розрахунки суб’єктів господарювання за поставлену продукцію, товари та отримані послуги;

- недосконалість податкової, цінової політики, невідповідність діючих тарифів на товари та послуги їх реальній собівартості;

- обмежене фінансування, недофінансування місцевими та державним бюджетами передбачених законодавством відповідних призначень, несвоєчасне надходження субвенцій на відшкодування витрат підприємств, дотацій на компенсацію збитків підприємств через державне регулювання цін і тарифів.

Основні суб’єктивні чинники дестабілізації соціально-трудових відносин, які викликають зростання протестної поведінка найманих працівників:

низький рівень оплати праці (середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника у серпні 2011 року становила 2033 грн., що складає 75,5% середнього рівня по країні. Порівняно з липнем п.р. розмір заробітної плати зменшився на 2,7%, а з січнем п.р. - збільшився на 19,4%. Продовжує утримуватися високий рівень диференціації розмірів заробітної плати за видами економічної діяльності. Серед більш оплачуваних у серпні п.р. були працівники установ фінансової діяльності (3264 грн.) та державного управління (2805 грн.), транспортних підприємств (2320 грн.). Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників рибальства, рибництва не перевищував 59% середньообласного показника (1199 грн.);

існуюча заборгованість із заробітної плати та недостатні темпи її погашення, порушення термінів виплати поточної заробітної плати (з початку року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати збільшилася на 8,03 млн.грн. (37,4%) та на 01.09.2011р. становила 29,48 млн.грн. У т.ч. борги діючих (економічно активних) підприємств склали 34,4% загальної суми. Найбільша заборгованість –у переробній промисловості (70% загальнообласного показника). У територіальному розрізі більше половини суми боргу (58,9%) припадає на підприємства міста Чернігова (17,27 млн. грн.), 22,6% (6,67 млн. грн.) - на підприємства міста Прилуки. Відсутня заборгованість із заробітної плати лише у 7 із 22 районів області);

наявне безробіття працездатного населення (кількість зареєстрованих безробітних на 01.09.2011 р. становила 13,7 тис. осіб, або 23,1% всіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП);

практика застосування на окремих підприємствах, установах та організаціях вимушеної неповної зайнятості, робота в умовах неповного робочого дня (тижня) (найбільше не відпрацювали через відпустки без збереження заробітної плати в промисловості (4,9% зайнятих у цьому виді економічної діяльності), а скорочений режим роботи підприємств найпоширенішим був у діяльності пошти та зв’язку (32,2%), дослідженнях і розробках (30,4%), будівництві (20,6%). В свою чергу, надлишок робочої сили на виробництві зумовлює тиск на ринок праці, оскільки працівники, які вимушено працюють за скороченим графіком роботи, за певних умов можуть поповнити категорію безробітних);

порушення соціальних та трудових прав найманих працівників на підприємствах, щодо яких реалізовувалися процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (з початку року борги по виплаті заробітної плати підприємствами – банкрутами збільшилися майже в 2,5 разів та станом на 01.09.2011 р. склали 18,24 млн. грн. (61,9% всієї суми невиплаченої заробітної плати);

порушення трудового законодавства про працю (недотримання рекомендацій Генеральної та галузевої угод в частині оплати праці; порушення термінів виплати поточної заробітної плати; неврегульованість міжпосадових (міжкваліфікайних) співвідношень в оплаті праці, невчасне проведення індексації заробітної плати в межах прожиткового мінімуму; невиплата доплат, надбавок за шкідливі і особливо шкідливі умови праці, за роботу в надурочний час, у нічну зміну, святкові та неробочі дні тощо);

небажання окремих власників вчасно реагувати на вимоги найманих працівників у передконфліктний період, вирішувати колективні трудові спори шляхом проведення примирних процедур;

невиконання чи лише часткове виконання власником або його представником попередніх угод з найманими працівниками; графіків погашення заборгованості по заробітній платі тощо.

Наявність кожного із зазначених чинників сприяє виникненню випадків ускладнення стану соціально-трудових відносин. Головними залишаються: заборгованість із заробітної плати та порушення встановлених термінів виплати поточної заробітної плати.

Впродовж звітного періоду посилена увага відділення НСПП приділялась пошуку шляхів усунення дестабілізаційних чинників цивілізованим правовим шляхом із застосуванням примирно-переговорних процедур в рамках діючого законодавства та Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

Стан і результати задоволення висунутих найманими працівниками або профспілками вимог та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)

Упродовж дев’яти місяців 2011 року відділення НСПП сприяло вирішенню дев’яти вимог, висунутих найманими працівниками у трьох колективних трудових спорах, безпосередніми учасниками яких стали 516 працюючих.

1. Публічне акціонерне товариство „Прилуцький завод „Білкозин”
(м. Прилуки)

Колективний трудовий спір перехідний з 2009 року (реєстраційний №042-09/25-В). Чисельність учасників - 447 чол.

Із шести зареєстрованих вимог найманих працівників невирішеною залишається перша:

“1) погасити в повному обсязі і в найкоротші терміни заборгованість з виплат заробітної плати та в подальшому виплачувати її згідно затвердженого в колективному договорі графіка, пункт 15.29. розділу 4 “Оплата праці”.

Підприємство знаходиться в край тяжкому фінансовому стані. З 20 лютого п.р. виробничі цехи заводу не працюють. Відповідно до Постанови начальника відділу ДВС Прилуцького міськрайонного управління юстиції від 10.05.2011 року та Постанови №660 від 16.05.2011року підрозділу примусового виконання рішень відділу ДВС Головного управління юстиції в Чернігівській області накладено арешт на кошти розрахункових рахунків та в касі підприємства.

Після додержання передбаченої Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» примирної процедури, орган, уповноважений представляти інтереси найманих працівників ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» звернувся до відділення НСПП по сприяння у вирішенні колективного трудового спору. За результатами розгляду матеріалів, було прийнято рішення по суті колективного трудового спору, а сторонам надіслані відповідні рекомендації.

Виконуючи свої повноваження, у зв’язку із довготривалістю вирішення КТС, відділення НСПП звернулось до прокурора області 14.06.2011 року з пропозицією щодо здійснення заходів, спрямованих на додержання законодавства про працю. В липні п. р. на ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» прокуратурою області з залученням фахівців проведено перевірку. За її результатами, 21.07.2011 року порушено кримінальну справу за ст.ст. 175 ч.1 (безпідставна невиплата заробітної плати), 364 ч. 2 (зловживанням службовим становищем) та ст. 219 КК України (доведення підприємства до банкрутства).

За заявою Управління Пенсійного фонду в м. Прилуки, Ухвалою Господарського суду в Чернігівській області від 11.08.2011 року (справа №21/52б) порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин». Розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Стук І.М.. 4 жовтня 2011 року відбудеться підготовче засідання суду, де буде розглянуто питання щодо введення процедури розпорядження майном ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин».

Станом на 01.09.2011 року зарплатний борг підприємства становив 4736,1 тис. грн. (не виплачена заробітна плата за лютий – липень поточного року). Крім того, заборгованість підприємства по єдиному внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування до Пенсійного фонду України складала 2520,5 тис. грн..

З метою врегулювання колективного трудового спору, у відповідності до вимог Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», нормативно-правових актів НСПП, відділенням в межах визначених повноважень, проводились робочі зустрічі та надавались необхідні консультації сторонам спору, підтримувався постійний взаємозв”язок з місцевими органами виконавчої влади, радою Федерації профспілкових організацій області, обкомом профспілки працівників агропромислового комплексу.

Стан соціально-трудових відносин у трудовому колективі підприємства продовжує знаходитись на контролі облдержадміністрації, Прилуцької міської ради, галузевого обкому профспілки та відділення НСПП.

2. Приватне виробничо-торговельне підприємство „ДЖІ-ЕН-ЕЛ”
(м. Чернігів)

Колективний трудовий спір зареєстрований 02 грудня 2010 року (реєстраційний №059-10/25-В). Кількість учасників – 42 чол.

Вимоги найманих працівників:

“1) погасити заборгованість із заробітної плати за період з липня 2010 р. по жовтень 2010 р.

2) виплатити компенсацію за несвоєчасну виплату заробітної плати за період з липня 2010 р. по жовтень 2010 р.

3) дотримуватись строків виплати заробітної плати відповідно до Розділу 2.3 «Нормування та оплата праці» Колективного договору.”

В рамках розгляду колективного трудового спору і за координацією відділення НСПП було проведено 1 засідання примирної комісії (29.12.2010 р.), 3 узгоджувальні зустрічі із сторонами спору (14.12.2010 р., 20.12.2010 р., 03.01.2011 р.).

Відповідно до положень статті 8 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” була утворена примирна комісія, в результаті роботи якої прийнято рішення від 30.12.2010 року, та підписана угода між сторонами колективного трудового спору про виконання вимог найманих працівників. За поданням відділення від 04.01.2011 року № 01-25/01-01, розпорядженням НСПП від 05 січня 2011 року № 005-р, колективний трудовий спір знято з реєстрації як вирішений.

3.Факультет поза місцем розташування держаного вищого навчального закладу «Українська академії бізнесу та підприємництва» – «Факультет бізнесу УАБП»
(м. Чернігів)

Колективний трудовий спір зареєстрований 04 січня 2011 року (реєстраційний №002-11/25-В). Кількість учасників – 27 чол.

Колективний трудовий спір зареєстровано 04 січня 2011 року. Кількість учасників спору – 27 чол.

Вимоги найманих працівників:

“1) Погасити заборгованість по виплаті заробітної плати за липень-серпень 2010 р.

2) Виплатити допомогу на оздоровлення на період відпустки відповідно до п. 4.3.1 Колективного договору.

3) Виплатити компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати – одночасно з виплатою заборгованості із заробітної плати (Закон України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати»).

4) Виплачувати заробітну плату у строки передбачені п. 3.1 Колективного договору.

5) Повідомляти працівникам про розміри заробітної плати відповідно до п. 3.11 Колективного договору.”

Причиною виникнення колективного трудового спору стали постійні затримки та наявність боргу із виплати заробітної плати, а також невиконання окремих вимог колективного договору.

В рамках розгляду колективного трудового спору і за координацією відділення НСПП було проведено 3 засідання примирної комісії (24.02.2011 р., 29.06.2011 р., 12.07.2011 р.), 7 узгоджувальних зустрічей з членом представницького органу від сторони найманих працівників, доцентом кафедри менеджменту і маркетингу факультету бізнесу ДВНЗ «Українська академія бізнесу та підприємництва» Жук О. С.(12.01.2011 р., 09.03.2011 р., 19.04.2011 р., 24.05.2011 р.,30.06.2011 р, 11.07.2011 р., 18.07.2011 р.).

Працівниками відділення постійно підтримувався зв’язок з представниками сторін спору, надавались роз`яснення та консультації.

Відповідно до положень ст. 8 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” була утворена примирна комісія, в результаті роботи якої прийнято рішення від 24.02.2011 року, та підписані угоди між сторонами колективного трудового спору про виконання другої, четвертої, п’ятої вимог найманих працівників. За поданням відділення від 01.03.2011 року № 01-25/01-17, розпорядженням НСПП від 02 березня 2011 року № 058-р, зазначені вимоги найманих працівників зняті з реєстрації як вирішені.

За результатами роботи, у зв’язку з повною ліквідацією заборгованості із виплати заробітної плати за липень-серпень 2010 р., 29 червня п.р. проведено друге засідання примирної комісії, де прийнято погоджене рішення та підписана угода про виконання першої вимоги найманих працівників. За поданням відділення від 11.07.2011 року № 01-25/01-53, розпорядженням НСПП від 12.07.2011 року № 162-р зазначена вимога знята з реєстрації як вирішена.

12.07.2011 року, за сприяння відділення НСПП, проведено третє засіданні примирної комісії, де розглядалася остання вимога найманих працівників, заслухано усні та письмові доводи, пояснення сторін колективного трудового спору. За результатами розгляду та обговорення, прийнято погоджене рішення та підписано відповідну угоду про зняття третьої вимоги, оскільки в. о. ректора державного вищого навчального закладу „Українська академія бізнесу та підприємництва” м. Києва зобов’язався виконати її до 01.11.2011 року. У зв’язку з частковим виконанням вимог, висунутих найманими працівниками, та прийняттям органом, уповноваженим представляти їх інтереси, рішення про припинення даного спору, за поданням відділення від 18.07.2011 року № 01-25/01-55, розпорядженням НСПП від 19.07.2011 року № 167-р колективний трудовий спір знято з реєстрації.

Протягом звітного періоду відділенням постійно підтримувався зв’язок із представниками сторін спору, надавались роз`яснення та консультації.

У зв’язку з повною ліквідацією заборгованості із виплати заробітної плати за липень-серпень 2010 р. у відповідності до затвердженого графіка, представницький орган найманих працівників звернувся до відділення щодо розгляду питання про зняття першої вимоги колективного трудового спору з реєстрації та контролю. Відділенням готується відповідне подання до НСПП про зняття зазначеної вимоги з реєстрації. Щодо вирішення третьої вимоги сторонам колективного трудового спору рекомендовано продовжити здійснення примирних процедур відповідно до вимог Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

Страйки, колективні припинення роботи, акції соціального протесту, пов’язані із ускладненням стану соціально-трудових відносин

17 червня 2011 року з 07.00 год. до 19.00 год. відбувся страйк 32-х працівників компресорного цеху, цеху із сантехобслуговування та електроцеху публічного акціонерного товариства «Прилуцький завод «Білкозин» міста Прилуки. Місце проведення - площа перед будівлею адміністрації та транспортною прохідною підприємства.

Страйкуючі вимагали погашення заборгованості із заробітної плати, а в разі невиконання даної вимоги, мали намір проводити страйк до моменту повної виплати заробітної плати за лютий-травень 2011 року. З страйкуючими провела перемовини в.о. генерального директора підприємства Височенко А.П.

Відділення НСПП письмово рекомендувало органу, що очолює страйк та адміністрації ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» невідкладно розпочати переговори по проведенню примирних процедур щодо вирішення колективного трудового спору. Про ситуацію, яка склалась на підприємстві, поінформовано обласну державну адміністрацію. Завідуючому ІКЦ НСПП в місті Прилуки надано доручення щодо необхідності інформування про перебіг подій під час проведення страйку.

У зв’язку з частковим погашенням заборгованості із заробітної плати, було прийнято рішення про припинення страйку. 17.06.2011 року о 19.00 год. чергові працівники компресорного цеху, цеху із сантехобслуговування та електроцеху ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» приступили до виконання своїх службових обов’язків.

Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)

Протягом звітного періоду на обліку відділення НСПП, з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), перебувало 32 випадки дестабілізації стану соціально-трудових відносин, які охоплювали 12362 працівника 28 підприємств, установ, організацій. Попереджено виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у 23-х трудових колективах.

За видами економічної діяльності випадки дестабілізації стану соціально-трудових відносин на підприємствах, робота з якими велась в системі запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), розподілилися таким чином: 6 - промислових (18,8 % від загальної кількості), 11 - будівництва (34,4%), 1 -транспорту (3,1%), 5 - операції з нерухомістю (15,6%), 8 - освіта (25,0%), 1 – виробництво та розподіл електроенергії, газу та води (3,1%).

Завдяки налагодженій співпраці і взаємодії в роботі з обласною державною адміністрацією та її структурними підрозділами, органами місцевого самоврядування, галузевими обкомами профспілок, локалізовано конфліктні чинники на підприємствах міста Чернігова: у дочірному підприємстві «Чернігівоблавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги» та чотирьох його структурних підрозділах (філії «Ріпкинський райавтодор» Ріпкинського району, «Сосницька дорожньо-експлуатаційна дільниця» Сосницького району, «Проектно-виробничій філії» та «Чернігівській дорожньо-експлуатаційній дільниці), у комунальному підприємстві «Чернігівське тролейбусне управління», у закритому акціонерному товаристві виробничо-торговій фірмі «Сіверянка», у відкритому акціонерному товаристві «Чернігівбуд», у товаристві з обмеженою відповідальністю «Чернігівська реставраційна майстерня», у дочірному підприємстві «Чернігівська механізована колона» ВАТ «Київсільелектро»; вирішено розбіжності між педагогічними працівниками 8 районів та відповідними відділами освіти райдержадміністрацій.

Аналіз дестабілізаційних чинників, які призвели до ускладнення стану соціально-трудових відносин свідчить, що причиною їх виникнення є порушення ст.115 КЗпП України, ст.24 Закону України „Про оплату праці” в частині своєчасності виплати заробітної плати: 32 випадки (100% від загальної кількості).

В процесі роботи спеціалістами відділення НСПП проводились зустрічі зі сторонами соціально-трудових відносин, надавались роз’яснення і консультації стосовно застосування чинного законодавства, направлялись рекомендаційні листи щодо усунення чинників дестабілізації та сприянню поліпшення стану справ у трудових колективах. Облік роботи по здійсненню зазначених заходів зафіксовано у відповідних справах по кожному підприємству, установі, організації та у Книзі обліку роботи відділення по запобіганню виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

З метою здійснення заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин, у відповідності до затвердженого плану роботи працівниками відділення НСПП:

1. Взято участь у 33-х засіданнях обласної, міської та районних (Деснянського та Новозаводського районів міста Чернігова) комісій з питань забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат та контролю за ефективним використанням бюджетних коштів. За результатами, на облік відділення НСПП взято стан соціально-трудових відносин 12 підприємств.

2. З метою виявлення причин ускладнення стану соціально-трудових відносин та пошуку шляхів усунення дестабілізаційних чинників, проведено 25 узгоджувальних зустрічей з керівниками та головами профкомів підприємств, установ, організацій.

3. З метою підвищення якості та результативності роботи інформаційно-консультаційних центрів НСПП в області, проведено оновлення складу їх завідуючих, кандидатури яких були рекомендовані з числа працівників управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій (21 з 23). Всім керівникам ІКЦ НСПП направлені листи щодо поліпшення організації подальшої співпраці, затверджені графіки та плани їх роботи на 2011 рік.

У липні п.р. здійснено аналіз щомісячних інформацій, отриманих від завідуючих ІКЦ НСПП про стан соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях області за І півріччя 2011 року, результати якого направлені всім керівникам ІКЦ НСПП для вжиття відповідних заходів щодо поліпшення діяльності, підвищення ефективності виконання визначених завдань і функцій.

Практика роботи відділення НСПП підтверджує важливість та ефективність проведення роботи по підвищенню рівня правової культури зацікавлених сторін соціально-трудових відносин та інформування громадськості про основну діяльность Національної служби посередництва і примирення. З метою реалізації цих напрямів здійснювались робочі зустрічі із головою Федерації профспілок, керівниками та відповідальними працівниками галузевих обкомів профспілок, обласного об’єднання організацій роботодавців, Навчально-методичного центру ФПО. Приймалась участь в роботі семінарів, нарад, „круглих столів”.

Результати діяльності відділення НСПП відображались на web-сайтах НСПП та обласної державної адміністрації, у Бюлетені НСПП, Інформаційних бюлетенях відділення НСПП, тематичному буклеті відділення НСПП, розміщались на сторінках обласної газети «Деснянка (вільна)» та у місцевих засобах масової інформації районів та міст області. З метою надання консультаційних послуг зацікавленим сторонам соціального діалогу, з березня п.р. діє «гаряча» телефонна лінія відділення НСПП, про що було проінформовано керівників райдержадміністрацій та міськвиконкомів.

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що в цілому, з урахуванням особливостей суспільно-демографічної ситуації та соціально-економічного розвитку регіону, загальний стан соціально-трудових відносин підприємств, установ і організацій в районах і містах області протягом дев’яти місяців 2011 року був контрольований і не викликав занепокоєння.

Збереження соціальної стабільності забезпечується відповідальним відношенням і взаємоузгодженими діями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань профспілок і роботодавців та відділення НСПП, спрямованими на своєчасне розв’язання проблем у сфері праці, оперативне реагування на ускладнення соціально-трудових відносин та усунення їх дестабілізаційних чинників.