back

25-01-2012 | 12:33

Інформація щодо прогнозу
можливих змін соціально-трудових відносин,
виникнення колективних трудових спорів (конфліктів)
в Чернігівській області у І півріччі 2012 року

На виконання п. 7.3. Плану роботи Національної служби посередництва і примирення на 2011 рік, затвердженого наказом НСПП від 30.12.2010 року №86, у відповідності до Методики аналізу соціально-економічних і соціально-трудових відносин та прогнозування колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженої наказом НСПП від 05.11.2009 року №65, Положення про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності Національної служби посередництва і примирення, затвердженого наказом НСПП від 09.06.2009 року №32, відділенням НСПП в Чернігівській області підготовлено Прогноз щодо можливих змін соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у трудових колективах підприємств, установ і організацій Чернігівської області у першому півріччі 2012 року.

Під час проведення організаційних заходів відділення співпрацювало з обласною державною адміністрацією та її структурними підрозділами, райдержадміністраціями, міськими та районними у місті Чернігові радами, Федерацією профспілкових організацій області, галузевими обкомами профспілок, Територіальною державною інспекцією праці, Територіальним управлінням Держгірпромнагляду, обласним сектором з питань банкрутства, обласним об’єднанням організацій роботодавців, Єдиним представницьким органом сторони роботодавців, керівниками конфліктогенних підприємств області, яким було направлено 62 відповідних листа-запита інформації.

Спільно з завідуючими інформаційно-консультаційними центрами НСПП вивчався стан соціально-трудових відносин у районах і містах області, на окремих підприємствах, в установах та організаціях.

Прогнозні висновки побудовані на основі аналізу отриманих інформацій, довідок, статистичних даних, інформаційних матеріалів комісій з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати та засобів масової інформації а також звернень працюючих до відділення НСПП, результатів моніторингу стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають на обліку відділення НСПП з питань запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

Аналіз отриманої інформації свідчить, що стабільність соціального мікроклімату у трудових колективах в значній мірі залежить від соціально-економічного становища виробничого потенціалу районів і міст, результатів фінансово-економічної діяльності господарюючих суб’єктів, оперативності та дієвості організаційно-управлінського реагування місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на випадки його погіршення.

При цьому, продовжують зберігати свою деструктивну дію суб’єктивні фактори негативного впливу на стан соціально-трудових відносин регіону:

низький рівень оплати праці (у січні–вересні 2011р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій становила 1934 грн. У вересні п.р. в середньому одному штатному працівнику було нараховано 2047 грн. - 74,8% середньоукраїнського показника. Найменше отримали працівники рибальства, рибництва (в середньому - 1149 грн.), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (1569 грн.), сільського господарства, мисливства та пов’язаних з ним послуг (1653 грн.), а серед територіальних одиниць – працівники Коропського району (1375 грн.). Крім того, тільки 3 із 22-х районів області досягли рівня середньообласного показника заробітної плати. При цьому, середня погодинна оплата праці – одна з найнижчих в Україні – 12,91 грн.);

існуюча заборгованість із заробітної плати найманим працівникам (упродовж січня-вересня п.р. загальна сума заборгованості збільшилася на 32,6%, або на 7 млн. грн. і, станом на 01.10.2011 р. становила 28,46 млн. грн., що складає 2,4% загального боргу по Україні і 5,9% Фонду оплати праці за вересень п.р. Основна частка заборгованої заробітної плати не виплачена підприємствами промисловості (72,7%). При цьому більше половини всього боргу (59,3%) утворено на підприємствах м.Чернігова. Борги працівникам економічно активних підприємств становили 9,9 млн.грн. (12 місце у рейтингу серед областей України). Найбільші борги серед діючих підприємств: у промисловості – 4,6 млн.грн. (46,9% від загальної суми) та будівництві – 2,1 млн.грн. (21,2%). У територіальному розрізі більше половини суми боргу (66,3%) припадає на м.Чернігів. Чисельність найманих працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату, з початку року скоротилася на 15,6% (з 4,5 до 3,8 тис. чол.), а загальна кількість підприємств-боржників – на 16 одиниць (з 94 до 78). Середній розмір боргу одному працівнику становив 2602 грн., що перевищило на 27,1% середню заробітну плату, нараховану за вересень 2011р. Прострочена кредиторська заборгованість із заробітної плати працівникам організацій та установ, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету, станом на 01.10.2011 року відсутня);

наявне безробіття працездатного населення (кількість зареєстрованих безробітних на 01.10.2011 року становила 13,4 тис. осіб, або майже чверть усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області становив 2,1% населення працездатного віку. Спостерігалася значна диференціація цього показника за районами, де він коливався від 0,7% в Коропському районі до 5,0% в Городнянському);

практика застосування на окремих підприємствах, в установах та організаціях вимушеної неповної зайнятості, незабезпечення продуктивної зайнятості працюючих (у вересні п.р. 1,1% середньооблікової кількості штатних працівників перебували у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт), а 3,9% - працювали з економічних причин у режимі неповного робочого дня (тижня). Найбільше не відпрацювали через відпустки без збереження заробітної плати в промисловості (4,7% зайнятих у цьому виді економічної діяльності), а скорочений режим роботи підприємств найпоширенішим був у дослідженнях і розробках (31,7%), будівництві (13,5%), промисловості (11,0%). Зважаючи на обсяги виконаних робіт (послуг) і випуску продукції, рівень завантаження працівників у вересні 2011р. відповідно до встановленої тривалості робочого часу в економіці області становив 95,6% штатної кількості);

порушення соціальних та трудових прав найманих працівників на підприємствах, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (станом на 01.10.2011 року незадоволені вимоги із заробітної плати на них становили 17,46 млн. грн., або 61,3%загальної суми заборгованості. З початку року ця сума збільшилась майже у 2,5 разів. Найбільшу суму боргу (90,5%) утворено на підприємствах промисловості. У територіальному розрізі найбільше заборгували своїм працівникам підприємства-банкрути м.Чернігова (55%). Вирішення проблеми заборгованості на підприємствах-банкрутах ускладнюється через терміни розгляду апеляційних та касаційних скарг, які постійно розглядаються судами, позбавляючи органи виконавчої влади можливості своєчасного впливу на ситуацію, що склалася);

порушення трудового законодавства про працю (57,2% виявлених державними інспекторами праці фактів порушень законодавства про працю стосувались питань оплати праці, 22,8% - робочого часу та відпочинку найманих працівників, 10,5% - укладення та додержання умов трудових договорів. Найбільша кількість порушень законодавства про працю виявлена у торгівлі (35,6% від загальної кількості порушень), сільському господарстві (16,6%) та промисловості (15,4%);

незабезпечення власниками або уповноваженими ними органами (представниками) належних умов праці, її охорони (з початку року посадовими особами управління Держгірпромнагляду виявлено більше 15 тис. порушень законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки);

нереагування або формальне реагування адміністрацій окремих підприємств, установ та організацій на вимоги найманих працівників у передконфліктний період; небажання вжити дієвих заходів з попередження виникнення конфлікту; невиконання графіків погашення заборгованості по заробітній платі тощо;

випадки пасивної позиції представницьких органів найманих працівників щодо захисту соціальних гарантій трудових колективів.

Аналіз ступеня підтвердження (не підтвердження)
прогнозу відділення НСПП на друге півріччя 2011 року
про можливі зміни соціально-трудових відносин,
виникнення колективних трудових спорів (конфліктів)

Прогнозом розвитку соціально-трудових відносин, ймовірності виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах, в установах, організаціях області у другому півріччі 2011 року відділенням НСПП було визначено заходи упереджувального характеру по запобіганню виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), врегулювання чинників дестабілізації соціально-трудових відносин у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями профспілок та роботодавців на доконфліктній стадії.

Завдяки цьому вдалося послабити напругу, попередити виникнення колективних трудових спорів та проведення акцій соціального протесту:

- у відкритому акціонерному товаристві «Ніжинський механічний завод», м. Ніжин (наказом відділення НСПП від 15.07.2011 р. №77 знято з обліку по запобіганню виникнення колективного трудового спору (конфлікту);

- у закритому акціонерному товаристві «Чернігівспецбуд», м. Чернігів (наказом відділення НСПП від 04.07.2011 р. №69 знято з обліку по запобіганню виникнення колективного трудового спору (конфлікту).

Виникнення прогнозованого відділенням НСПП дестабілізаційного чинника – заборгованості із заробітної плати стало причиною взяття на облік у листопаді п.р. стану соціально-трудових відносин між педагогічними працівниками та відділами (управлінням) освіти Варвинського, Козелецького, Коропського, Куликівського, Новгород-Сіверського, Прилуцького, Талалаївського. Щорського районів та міста Прилуки (всього – 9).

У зв’язку з довготривалим терміном невирішення прогнозованих проблемних питань, продовжує перебувати на контролі місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та відділення НСПП стан справ:

- у відкритому акціонерному товаристві «Чернігівський завод радіоприладів», м. Чернігів (станом на 01.10.2011 р. заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам 8,29 млн. грн.);

- у державному підприємстві «Чернігівторф», м. Чернігів (станом на 01.10.2011 р. заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам 125,4 тис. грн.).

Прогноз стану соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на виробничому рівні в розрізі видів економічної діяльності (галузей)

Прогнозування колективних трудових спорів (конфліктів) на виробничому рівні здійснювалось на основі аналізу досягнутого рівня розвитку галузей економіки і очікуваних тенденцій його зміни, а також оцінки впливу на стан соціально-трудових відносин окремих підприємств, установ та організацій регіону.

1. Все ще не спроможна вийти на докризовий рівень промисловість. Неефективна діяльність більшості підприємств, їх складний фінансово-економічний стан через низький рівень завантаженості виробничих потужностей, недостатня платоспроможність замовників та несвоєчасні розрахунки за продукцію і, як наслідок, - дефіцит обігових коштів продовжують негативно впливати на стан соціально-трудових відносин.

За січень-жовтень 2011 року виробництво промислової продукції становило лише 97,1% відповідного періоду минулого року.При цьому, найнижчий індекс виробництва – у добувній (89,1%), хімічній та нафтохімічній промисловості (97,6%), виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (96,2%).

Незважаючи на те, що в галузі зайнята лише 1/5 середньооблікової кількості штатних працівників області (47,3 тис. осіб - 94,3% до аналогічного періоду минулого року), фінансові можливості підприємств були не в змозі забезпечити їх стабільну зайнятість. Як наслідок, протягом січня-вересня 2011 року:

- тільки 88,7% працівників галузі працювали в режимі повної зайнятості;

- 7,3% зайнятих у цьому виді діяльності знаходилось у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення робіт); найбільше: у хімічній промисловості – 88,8%, виробництві електричного, електронного та оптичного устаткування – 16,3%;

- 20,7% працюючих були переведені з економічних причин на неповний робочий день (тиждень); найбільше: у виробництві електричного, електронного та оптичного устаткування – 69,2%, добуванні вугілля, лігніту і торфу - 65,7%.

Середньомісячна заробітна плата працівників промисловості за січень-вересень 2011 року становила 2279 грн. Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників, зайнятих у добуванні паливно-енергетичних корисних копалин (3644 грн.), целюлозно-паперовому виробництві, видавничій діяльності (3413 грн.), виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (2731 грн.). Найнижчий – у хімічному виробництві (541 грн.), обробленні деревини та виробництві виробів з деревини, крім меблів (1111 грн.), добуванні вугілля, лігніту і торфу (1608 грн.).

Дані про заробітну плату у промисловому секторі економіки

Нараховано в середньому штатному працівнику

вересень
2011р.,
грн.

у % до

за оплачену годину, грн.

серпня
2011р.

вересня
2010р.

середнього
рівня
в економіці

2411

99,1

113,2

117,8

15,70

Найбільшу соціальну напругу та найгостріше реагування у трудових колективах підприємств, як і раніше, викликають наявна заборгованість із виплати заробітної плати та порушення термінів виплати поточної заробітної плати.

Станом на 01.10.2011 року в загальній структурі боргу із заробітної плати найманим працівникам 72,7%, або 20,68 млн. грн. - борги промислових підприємств. Порівняно з початком 2011 року, ця сума зросла на 6,35 млн. грн., або на 44,3%.

Заборгованість із виплати заробітної плати промислових підприємств на 01.10.2011 року

Сума невиплаченої заробітної плати, тис. грн.

 

Всього

економічно активні

підприємства-банкрути

економічно неактивні

усього

у % до загальної суми

усього

у % до
загальної суми

усього

у % до загальної суми

 

4649,1

 

22,5

 

15807,0

 

76,4

 

223,5

 

1,1

20679,6

Серед економічно активних підприємств області борги у промисловому секторі економіки складають 46,9% від загальної суми (4,6 млн. грн.).

Найбільшими боржниками є:

- ПАТ «Ніжинсільмаш» (м. Ніжин) – 858,0 грн.,

- ПАТ «Чернігівське «Хімволокно» - 840,3 тис. грн.

Серед суб’єктів господарювання, стосовно яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, найбільшу суму боргу (90,5%) утворено саме на підприємствах промисловості.

Найбільше заборгували:

- ВАТ «Чернігівський завод радіоприладів» - 8,28 млн. грн.;

- ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» - 5,43 млн. грн.

Вчасно не отримали заробітну плату більше 2/3 працівників (69,7%), зайнятих у промисловому секторі економіки. Сума боргу в середньому на одного працівника склала 1750 грн. (72,6% до середньої заробітної плати за вересень 2011р.).

Основними причинами існування заборгованості із заробітної плати залишаються: низька платоспроможність та високий рівень збитковості підприємств, труднощі з реалізацією виробленої продукції, недостатня ефективність проведення процедур ліквідації, санації та банкрутства, несвоєчасні розрахунки замовників за виконані роботи та отримані послуги, у т.ч. за державним замовленням тощо.

Зважаючи на загальні тенденції розвитку галузі, відділення НСПП прогнозує можливість подальшого ускладнення соціально-трудових відносин у трудових колективах окремих промислових підприємств:

відкритого акціонерного товариства «Чернігівський завод радіоприладів» (м. Чернігів);

державного підприємства «Чернігівторф» (м. Чернігів);

публічного акціонерного товариства «Чернігівське «Хімволокно» (м. Чернігів).

Відкрите акціонерне товариство «Чернігівський завод радіоприладів» (ВАТ «ЧеЗаРа»)
(м. Чернігів, вул. Одинцова, 25)

Підприємство перебуває на обліку відділення НСПП з березня 2009 року через наявність дестабілізаційного чинника - заборгованості із виплати заробітної плати (на момент постановки на облік: сума боргу - 2,78 млн. грн., середньоспискова чисельність працюючих – 3 тис. чол.).

Назва галузі – «Виробництво електричного та електронного устаткування». Вид економічної діяльності за КВЕД - 32.20.1. «Виробництво апаратури для трансляції та ретрансляції передач». Форма власності – приватна. Виконавчий директор з виробництва - Колесник Костянтин Іванович. Голова профспілкового комітету - Короткий Григорій Єгорович. Керуючий санацією – Литвин Валентин Васильович.

Тривала збитковість діяльності ВАТ «ЧеЗаРа» обумовлена, в першу чергу, недостатніми обсягами замовлень на виробництво основної рентабельної продукції – ракетно-космічної техніки. Через вузьку спеціалізацію підприємства основними споживачами його продукції є підприємства космічної галузі, а збільшення обсягів замовлень можливо лише за умови державної підтримки.

З серпня 2008 року ВАТ «ЧеЗаРа» знаходиться у стадії визначення процедури з відновлення його платоспроможності, а з грудня 2010 року перебуває в процесі банкрутства на стадії затяжної санації (через відсутність погодженого кредиторами плану), що прямо впливає на погашення кредиторської заборгованості, у т.ч. із виплати заробітної плати найманим працівникам.

Підприємство звело до мінімуму виробничу діяльність, скорочено близько половини найманих працівників, а ті, хто залишився періодично перебувають у вимушених відпустках з ініціативи адміністрації. Рівень соціальної напруги у трудовому колективі не зменшується протягом останніх двох років, періодично виникають передумови щодо здійснення протестних дій.

З початку року заборгованість із виплати заробітної плати на підприємстві зросла майже вдвічі і, станом на 01.10.2011 склала 8,28 млн. грн. грн.; її питома вага в загальному боргу промислових підприємств складає 42%.

Фінансові можливості підприємства (кошти від основної діяльності) не дозволяють відволікати оборотні кошти на значне погашення заборгованості по заробітній платі. Ці кошти направляються на забезпечення виробництва та виплату заробітної плати у розмірі місячного фонду щомісяця, що підтверджується перевірками прокуратури. Отримати кредитні кошти підприємство не в змозі. Значне погашення заборгованості можливе тільки в разі виконання плану санації підприємства за рахунок отриманих коштів від реалізації основних фондів, які не задіяні у виробництві, або коштів майбутнього інвестора. Найімовірніше це буде в І півріччі 2012 року.

Ситуація, що склалась на підприємстві неодноразово розглядалась на засіданнях тимчасової обласної, міської та Деснянської районної у місті Чернігові комісій з питань забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат та контролю за ефективним використанням бюджетних коштів. Зокрема, на засіданнях обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат систематично заслуховувались звіти Чернігівського міського голови Соколова О.В., якому ставилась вимога відпрацювати конкретний план дій щодо прискорення ліквідації боргів із заробітної плати.

Також ініціювались звернення до Президента України В.Ф. Януковича, Прем'єр-міністра Азарова М.Я. щодо передачі корпоративних прав держави в статутному фонді ВAT «ЧеЗаРа» в управління обласній державній адміністрації, на які були дані відповідні доручення Президента України від 22.04.2011 №1-1/768 та Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 10457/4/1-11. Однак, Фонд державного майна України повідомив про відсутність підстав для передачі повноважень на здійснення функцій управління державними корпоративними правами держави ВАТ «ЧеЗаРа» обласній державній адміністрації.

У липні 2011 року прокуратурою області здійснено перевірку, в ході якої встановлено, що керуючим санацією Литвином В.В. не забезпечено належне керівництво діяльністю акціонерного товариства та здійснення санації, зросли борги із заробітної плати та сплати страхових внесків до Пенсійного Фонду України до 10 млн грн. Зважаючи на це, внесено подання про анулювання ліцензії арбітражного керуючого.

04.08.2011 року в Державному департаменті з питань банкрутства Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за участю представників облдержадміністрації, Пенсійного фонду України у Деснянському районі м. Чернігова відбулась нарада із розгляду загального стану справ ВАТ «ЧеЗаРа», стану погашення заборгованості із заробітної плати, страхових внесків до Пенсійного фонду України та податкам і зборам. На ньому були присутні керуючий санацією Литвин В.В., голова профкому акціонерного товариства Короткий Г.Є. та його заступник Тудар В.В. За її підсумками, керуючому санацією дано доручення щодо вжиття вичерпних заходів з невідкладного погашення заборгованості із заробітної плати, рекомендовано за участю комітету кредиторів розробити план санації. Під час його розгляду та схвалення запропоновано залучити для надання пропозицій представників профкому (або трудового колективу) підприємства.

08.11.2011 року працівниками сектору правового забезпечення відділення НСПП в Чернігівській області взято участь у зборах профспілкового комітету товариства за участю голів цехових профспілкових комітетів, яким були надані роз’яснення та консультації стосовно вирішення існуючих проблемних питань у відповідності до вимог чинного законодавства, запропоновано методичну допомогу щодо процедури вступу у колективний трудовий спір відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

Довготривалість невирішення проблемних питань, характер та динаміка стану соціально-трудових відносин, що склались у трудовому колективі ВАТ «ЧеЗаРа», свідчать про велику вірогідність їх подальшого загострення. Ситуація на підприємстві перебуває на постійному контролі облдержадміністрації, Чернігівської міської ради, Деснянської районної у місті Чернігові ради, Федерації профспілкових організацій області та відділення НСПП.

Державне підприємство «Чернігівторф» (м. Чернігів, вул. Борисенка, 35а)

Підприємство підпорядковано Українському концерну торф’яної промисловості “Укрторф” Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Форма власності – державна. Джерело фінансування – самофінансування. Назва галузі – «Добувна промисловість». Вид економічної діяльності за КВЕД – 10.30.0 «Видобування та агломерація торфу». В.о. директора – Бубон Віталій Степанович. Голова профкому – Зайков Андрій Андрійович.

В структуру ДП “Чернігівторф” входять 2 торфобрикетних заводи: Ірванцівський (Семенівський район) і Смолинський (Чернігівський район), які є філіями підприємства, та 2 торфодільниці: Городнянська (Городнянський район) і Немигівська (Сосницький район).

Станом на 01.11.2011 року загальна кількість найманих працівників ДП “Чернігівторф” складає 172 особи (з початку року прийнято на роботу 42 працівника, звільнено 69 осіб, із них за скороченням штату згідно п. 1 ст.40 КЗпП України – 5 чол.).

Упродовж січня-вересня 2011 року середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника становила 1709 грн. (75% обласного показника по промисловості).

Протягом останніх років ДП “Чернігівторф” отримує постійні збитки, оскільки обсяги виробництва зменшуються через відсутність ринку збуту торфопродукції. До того ж, підприємство має статус сезонного виробництва.

За 9 місяців 2011 року підприємство отримало чистих збитків в сумі 2253,0 тис. грн., дебіторська заборгованість за товари та послуги склала 303,0 тис. грн. Через скрутне фінансове становище підприємство не має змоги своєчасно сплачувати податки, збори та внески до фондів соціального страхування, що призводить до збільшення кредиторської заборгованості (станом на 01.10.2011 року кредиторська становила 113,0 тис. грн., заборгованість за розрахунками з бюджетом – 899,0 тис. грн.). Постійно виникають проблеми із виплатою заробітної плати найманим працівникам.

Як наслідок, стан соціально-трудових відносин ДП «Чернігівторф» періодично перебуває на обліку відділення НСПП з питань запобігання виникненню колективного трудового спору (конфлікту). На даний час, у зв’язку з порушенням норм колективного договору в частині оплати праці, з червня 2011 року на обліку відділення НСПП перебуває апарат управління ДП «Чернігівторф» (кількість працюючих – 26 чол., заборгованість із виплати заробітної плати – 57,6 тис. грн.).

Станом на 01.10.2011 року загальна сума заборгованості найманим працівникам ДП «Чернігівторф» склала 381,8 тис. грн. (глибина заборгованості - 4 місяці), а саме:

- Філія «Смоленський торфозавод» - 268,0 тис. грн.;

- ДП «Чернігівсторф» (апарат управління) – 83,8 тис. грн.;

- Майстерська тофодільниця «Городняторф» - 20,3 тис. грн.;

- Виробнича дільниця «Вольницяторф» - 9,7 тис. грн.

З метою недопущення подальшого росту боргів із заробітної плати, структурні підрозділи та апарат управління ДП “Чернігівторф” переведені в режим скороченого робочого тижня.

Основними заходами щодо покращення фінансово-господарського стану, адміністрація підприємства вважає:

- необхідність заміни морально-застарілого і фізично-зношеного обладнання, що зменшить простої торфобрикетних заводів та збільшить обсяги видобутку торфу;

- пошук нових ринків збуту торфопродукції шляхом закупівлі торф’яного палива для опалення бюджетних установ, а також переведення комунальних підприємств на побутове паливо (торфобрикет);

- впровадження виробництва нових видів торфопродукції, яка б користувалась значним попитом на ринку збуту.

З метою з’ясування стану соціально-трудових відносин, надання консультативної допомоги по вирішенню проблемних питань, що існують у трудовому колективі, працівниками відділення НСПП неодноразово проводились узгоджувальні зустрічі з керівництвом ДП «Чернігівторф» та головою профспілкового комітету (18.04.2011, 12.05.2011, 30.08.2011, 15.09.2011, 19.09.2011, 22.09.2011, 19.10.2011), в ході яких обговорювалась можливість вступу найманих працівників у колективний трудовий спір з адміністрацією підприємства, надавались роз’яснення стосовно застосування норм Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

Стан соціально-трудових відносин в трудовому колективі напружений, але контрольований адміністрацією та профспілковим комітетом, перебуває на постійному контролі місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування й відділення НСПП.

Публічне акціонерне товариство «Чернігівське «Хімволокно» (ПАТ «ЧХВ») (м. Чернігів, вул. Щорса, 78)

Назва галузі – обробна промисловість. Вид економічної діяльності за КВЕД 24.70.0. «Хімічне виробництво». Форма власності – приватна. Генеральний директор – Михалевич Микола Михайлович. Голова профкому – Кушнір Валентин Анатолійович. Середньооблікова чисельність штатних працівників (на 01.10.2011) – 2293 чол.

В структурі ПАТ «ЧХВ» - два великих виробництва: «Капрон» і «Анід», допоміжні служби, відділи управління та непромислові структурні підрозділи.

В докризовий період товариство розпочало масштабну реконструкцію з впровадженням інноваційних технологій, для чого були залучені кредитні кошти у сумі понад 20 млн. евро. Однак, наслідки глобальної кризи у 2009 році не дозволили її завершити і призвели до майже повної зупинки виробництва. Навіть поступове покращення ситуації на ринках у 2010 році не дозволило підприємству відновити повноцінну роботу через обмеженість обігових коштів. У 2011 році воно здійснювало виробничу діяльність протягом І кварталу, потім його робота була тимчасово призупинена. На даний час життєдіяльність підприємства підтримується 10%-им завантаженням виробничих потужностей.

У березні 2011 року Чернігівська облдержадміністрація ініціювала звернення до Президента України Януковича В.Ф. та Прем'єр-міністра України Азарова М.Я. щодо сприяння у вирішенні проблемних питань ПАТ «ЧХВ». Частково вони були вирішені. Зокрема, протягом березня-травня ц.р. ліквідована заборгованість по відшкодуванню ПДВ у сумі 888,5 тис. грн.

На підприємстві проведені масові скорочення працівників (протягом 2009-2010 років вибуло з різних причин майже 1 тис. чол., за 9 місяців 2011 року – 399 чол.), а ті, що залишились, працюють в режимі неповного робочого дня (тижня) або знаходяться у вимушених відпустках без збереження заробітної плати. При цьому, у січні-вересні 2011 року в середньому одному штатному працівнику нараховано всього 472,26 грн. заробітної плати.

З метою запобігання виникненню колективного трудового спору (конфлікту), товариство періодично перебуває на обліку відділення НСПП (тільки у 2010 році двічі: у березні-квітні та у серпні-вересні).

З травня 2011 року ПАТ «ЧХВ» знаходиться у Базі даних підприємств, що відзначаються підвищеним рівнем конфліктогенності.

У поточному році заборгованість із виплати заробітної плати з’явилась у серпні в сумі 840,3 тис. грн. і має тенденцію до зростання (1010,0 тис. грн. - на 01.11.2011).

Подальший вихід із ситуації, що склалася, вбачається у пошуку потужного інвестора, здатного здійснити запуск виробництва, завершити реконструкцію і забезпечити розрахунки з кредиторами.

Стан соціально-трудових відносин у трудовому колективі напружений, але через пасивність профспілкового комітету, працівники рішучих дій по захисту своїх прав не здійснювали.

З огляду на зазначене, можна зробити висновки, що подальше ускладнення ситуації із виплатою заробітної плати на зазначених промислових підприємствах може призвести до загострення соціальної нестабільності у трудових колективах. Відділенням НСПП в межах повноважень вживаються необхідні заходи, передбачені Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та нормативно-правовими актами НСПП. з метою стабілізації ситуацій, що склались.

2. Вкрай нестабільним залишається стан соціально-трудових відносин у колективах закладів освіти області, де бюджетне фінансування менше від потреб та законодавчо визначеного рівня.

В галузі працює майже 17% всіх найманих працівників (у вересні п.р. середньооблікова кількість штатних працівників – 38967 чол. середня заробітна плата за січень-вересень 2011 року - 1871 грн. (96,7% середньообласного показника).

Основними проблемними питаннями, що мали негативний вплив на загальний стан соціально-трудових відносин у трудових колективах закладів освіти області у другому півріччі 2011 року стали:

1) Недостатнє фінансування галузі освіти – так, затверджені у місцевих бюджетах на 2011 рік видатки на освіту на початок року складали 919,9 млн. грн. проти 984,7 млн. грн. у 2010 році. Це менше на 64,7 млн. грн., тобто на 6,6%.

Однією з причин цього є зменшення розрахункових показників Мінфіну на одного вихованця системи дошкільної освіти порівняно з минулим роком на 5% (2010 р. – 6704,30 грн., 2011 р. – 6371,54 грн.), та зменшення видатків на одного учня системи загальної середньої освіти порівняно з минулим роком на 3,4% (2010 р. – 6259,35 грн., 2011 р. – 6043,70 грн.).

У той же час, витрати на енергоносії, мінімальну заробітну плату, харчування, медикаменти, інші товари продовжують зростати. Другою причиною зменшення видатків на освіту є недотримання Бахмацькою, Менською, Н-Сіверською, Семенівською, Срібнянською районними радами при затвердженні районних бюджетів фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, гарантованого державою. Таким чином, за рахунок дотації з державного бюджету, розрахованої на учнів і дошкільників, фінансуються інші потреби згаданих районів.

2) Недостатнє фінансування видатків на оплату праці в структурі загальних видатків на освіту. Так, дефіцит видатків на оплату праці мають абсолютно всі райони і міста. На початок року найбільший дефіцит становив в м. Прилуки – 4,7 місячних фондів, Варвинському районі – 3,6, Сосницькому – 3,4, м. Ніжині – 3,3, Козелецькому районі – 3,2. Викликає занепокоєння щорічне зменшення частки заробітної плати у структурі видатків на освіту (2009 р. – 80,4%, 2010 р. – 79,5 %, 2011 – 77,6 %).

3) Недосконалість законодавства (зокрема, нового Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930. Суперечливі та запізнілі роз’яснення Міністерства освіти і науки України з приводу його застосування призвели до виникнення питань у нарахуванні заробітної плати та напруги в трудових колективах).

4) Наявність загальної суми невиплаченої заробітної плати працівникам освіти, яка станом на 09.10.2011 становить 25,5 млн. грн. (всього – у 22-х з 25 територіальних одиниць), в тому числі:

- у м. Прилуки – 4116,3 тис. грн.;

- у Козелецькому районі – 3738,0 тис. грн.;

- у м. Ніжині – 1690,6 тис. грн.;

- у Городнянському районі – 1430,9 тис. грн.;

- у Ніжинському районі – 1368,9 тис. грн.;

- у Коропському районі – 1098,2 тис. грн.;

- у Куликівському районі – 1087,0 тис. грн.;

- та інші.

Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, передбачена абз. 9 ч. 1 ст. 57 Закону України «Про освіту», ще не була нарахована в 11 районах (Варвинський, Ічнянський, Козелецький, Корюківський, Куликівський, Н-Сіверський, Ріпкинський, Сосницький, Срібнянський, Талалаївський, Чернігівський).

У зв’язку із зазначеним, з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), відділенням НСПП у листопаді п.р. взято на облік стан соціально-трудових відносин між педагогічними працівниками та відділами (управлінням) освіти дев’яти районів та міст області.

Отже, причинами ймовірного ускладнення стану соціально-трудових відносин у трудових колективах установ і закладів освіти області у першому півріччі 2012 року можуть стати:

1) Заборгованість із заробітної плати, зокрема, невиплата допомоги на оздоровлення до щорічної відпустки, щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, передбаченої абз. 9 ч. 1 ст. 57 Закону України «Про освіту», витрат на відрядження.

2) Залишення окладу працівника І тарифного розряду на рівні менше мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

3) Закриття на території регіону навчальних закладів з метою економії бюджетних коштів.

4) Проведення владою непопулярних реформ, зокрема, прийняття Трудового кодексу без врахування окремих пропозицій профспілок.

Більшість питань неможливо вирішити на місцевому рівні у зв’язку з віднесенням їх до компетенції Уряду або у зв’язку з обмеженістю місцевих бюджетів і потребою додаткових коштів з державного бюджету (або зміни бюджетного законодавства).

Прогноз стану соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів(конфліктів) на територіальному рівні

На основі результатів моніторингу стану соціально-трудових відносин підприємств, установ, організацій області, відділення НСПП прогнозує ймовірність погіршення соціального мікроклімату у трудових колективах міст Чернігів, Ніжин та Прилуки, стан діяльності господарського комплексу яких у 2011 році майже не змінився і залишається складним. При цьому, головним дестабілізаційним чинником, як і раніше, є наявність заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам.

За січень-вересень 2011 року підприємствами міст Чернігів, Ніжин та Прилуки вироблено 67,7% обласного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг).

Середньооблікова кількість штатних працівників склала майже половину (49,5%) всіх працівників області. При цьому, середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника становить:

- у м. Чернігові – 2038 грн. (105,4% середнього рівня по регіону);

- у м. Ніжині – 1968 грн. (101,8%);

- у м. Прилуки – 2701 грн. (139,6%, що є найвищим показником по області).

Упродовж 2011 року загальна сума зарплатного боргу міст Чернігів, Ніжин та Прилуки зросла на 7,77 млн. грн. і на 01.10.2011 року склала 26,07 млн. грн. (91,5% обласного показника). У т.ч. борги підприємств, установ, організацій:

- м. Чернігова 16,87 млн. грн. (59,3% загальнообласного показника);

- м. Ніжина – 2,44 млн. грн. (8,6%);

- м. Прилуки – 6,76 млн. грн. (23,8%).

Економічно-активні підприємства м. Чернігова заборгували 6,58 млн. грн. (39,0% загальної суми заборгованості відповідної території), м. Прилуки – 722,8 тис. грн. (10,7%), м. Ніжина – 1,44 млн. грн. (59,0%).

Найбільші діючі підприємства - боржники:

• у м. Чернігові:

- ПАТ «Чернігівське Хімволокно» - 840,3 тис. грн.;

- ПАТ «Хімтекстильмаш» - 642,8 тис. грн.;

- ТОВ «Ксетій» - 560,9 тис. грн.;

- ЧВДП «Український державний геологорозвідувальний інститут» - 466,6 тис. грн.;

- Будівельно-монтажне управління «Житлобуд-1» ВАТ «Чернігівбуд» - 463,5 тис. грн.;

- ВАТ «Готель «Градецький» - 429,5 тис. грн.;

- ТОВ «Машинобудування і спеціальне промислове обладнання» - 411,8 тис. грн.;

- ДП «Чернігівторф» - 381,8 тис. грн.;

- ДП «ЧСУ №430» ЗАТ «Електромонтаж» - 317,0 тис. грн.;

- ЗАТ «Архітектурна майстерня комплексного проектування» - 300,7 тис. грн.;

- ДП «Чернігівська пересувна колона №59» ВАТ «Чернігівводбуд» - 276,4 тис. грн.;

-ТОВ «Чернігів-інвест» - 206,0 тис. грн.;

- Чернігівське учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих – 190,7 тис. грн.;

- Чернігівська обласна корпорація агропромислового будівництва» - 175,4 тис. грн.;

- ТОВ «Мостовик» - 154,0 тис. грн.;

• у м. Прилуки:

- КП «Прилуки тепловодопостачання» - 375,6 тис. грн.;

- ТОВ «Велмі Пром» - 297,3 тис. грн.;

• у м. Ніжині:

- ПАТ «Завод «Ніжинсільмаш» - 858,0 тис. грн.;

- ДП «Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння» - 448,3 тис. грн.

Слід зазначити, що суттєве зростання заборгованості відбувається на 11-ти підприємствах державного сектору економіки, які знаходяться в управлінні центральних органів влади: Міністерства оборони, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Фонду державного майна України та інших. Загальна сума боргу із виплати заробітної плати найманим працівникам цих підприємств з початку ц.р. зросла на 2,0 млн грн або у 2,4 раза і на 01.10.2011 становила 3,4 млн грн (12,1% від загальної суми). Це, насамперед, державне підприємство «Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння» (м. Ніжин) (з п.р. сума боргу зросла у 13 разів - з 35,8 до 448,3 тис грн.), ВАТ «Хімтекстильмаш» (м. Чернігів) - 642,8 тис грн. боргу, Смолинський торфозавод (Чернігівський район) і державне підприємство «Чернігівторф» (м. Чернігів), які відповідно мають 358,9 та 125,4 тис. грн. заборгованості, Чернігівське відділення ДП «Український державний геологорозвідувальний інститут» (м. Чернігів)- 466,6 тис грн. боргу.

З метою прискорення ліквідації заборгованості, Чернігівською облдержадміністрацією ініційовано 26 звернень до Президента України В.Ф. Януковича, Прем’єр-міністра України М.Я.Азарова, до керівників ряду профільних міністерств, відомств, у підпорядкуванні яких знаходяться підприємства-боржники державної форми власності, щодо надання допомоги у вирішенні питання повного погашення заборгованості із заробітної плати найманим працівникам.

На даний час суттєвих позитивних зрушень у цьому напрямі немає, хоча на деяких підприємствах завдяки втручанню центральних органів влади, дещо вдалося поліпшити ситуацію на краще. Так, повністю погашено заборгованість у: ДП «171 Чернігівський ремонтний завод», ДП «Чернігівоблавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»; на 01.11.2011 року очікується зменшення заборгованості у ДП «Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння» (з 450 до 86 тис. грн.).

Серед економічно неактивних підприємств основну частку боргів мають підприємства міст Чернігів (64,2%) та Прилуки (29,8%). «Лідерами» - боржниками є:

- ВАТ «ЧеЗаРа» (м. Чернігів) – на 01.10.2011 року має 8,3 млн. грн.,

- ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» (м. Прилуки) – 5,43 млн. грн.,

- ТОВ «Ніжинські лабораторії скануючих пристроїв» (м. Ніжин) – 1,06 млн грн,

- ТОВ «Чернігівський завод будівельних матеріалів» (м. Чернігів) – 907,7 тис. грн.

У територіальному розрізі найбільше заборгували своїм працівникам підприємства-банкрути м.Чернігова (55%).

Зменшення обсягів виробництва, невчасні розрахунки дебіторів за виконані роботи, нестача обігових коштів та деякі інші чинники призводять до скорочення чисельності працівників, застосування практики вимушеної неповної зайнятості працівників, зменшення рівня оплати праці, несвоєчасної та не у повному обсязі виплати заробітної плати, що ускладнює соціально-трудові відносини у трудових колективах підприємств, установ, організацій.

З початку року відділення НСПП здійснювало заходи в межах визначених повноважень щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) на 16 підприємствах, в установах, організаціях м. Чернігова та на 1 підприємстві м. Ніжина. В результаті здійсненого аналізу динаміки соціально-трудових відносин виявлено, що основною причиною їх ускладнень є тяжкий фінансовий стан підприємств, що в свою чергу призводить до порушень чинного трудового законодавства:

- ч.1 ст.24 Закону України «Про оплату праці», ст. 115 КЗпП України щодо термінів виплати заробітної плати;

- ч.5 ст.97 КЗпП України щодо першочерговості виплати заробітної плати;

- ст.116 КЗпП України щодо терміну розрахунку зі звільненими працівниками;

- ст. 26 Закону України «Про відпустки» щодо порядку надання відпусток без збереження заробітної плати;

- ч. 3 ст. 96 КЗпП України щодо дотримання міжпосадових співвідношень при встановленні розмірів оплати праці;

- ст. 33 Закону України „Про оплату праці” щодо індексації заробітної плати в межах законодавчо встановленого прожиткового мінімуму.

Крім того з’ясовано, що упродовж 2011 року більшість промислових підприємств періодично працювали в режимі вимушеної неповної зайнятості, що було спричинено необхідністю скорочення затрат на оплату праці через відсутність стабільних замовлень на продукцію. Серед них такі бюджетоутворюючі підприємства, як ВАТ «Чернігівбуд» (м. Чернігів), ТОВ «Машинобудування і спеціальне промислове обладнання» (м. Чернігів), ВАТ «ЧеЗаРа» (м. Чернігів), Чернігівське учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих (м. Чернігів), ВАТ «Чернігівський річковий порт» (м. Чернігів), ТОВ «Мостовик» (м. Чернігів), Дочірне підприємство «Чернігівська пересувна механізована колона №59» ВАТ «Чернігівводбуд» (м. Чернігів), ПАТ «Завод «Ніжинсільмаш» (м. Ніжин), Державне підприємство «Ніжинський завод інженерного озброєння» (м. Ніжин), КП «Виробниче управління комунального господарства» (м. Ніжин), Ніжинська нафтогазорозвідувальна експедиція по випробуванню свердловин дочірнього підприємства НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» (м. Ніжин), КП «Прилукитепловодопостачання» (м. Прилуки), КП «МТП «Зодчий» (м. Прилуки). Застосування неповного робочого часу для цих підприємств використовується як альтернатива скороченню працівників. Неповна зайнятість, в свою чергу, призводить до зменшення рівня оплати праці та виникнення напруженості в соціально-трудових відносинах.

Однією із суб’єктивних причин виникнення ускладнень соціально-трудових відносин у трудових колективах може стати питання атестації робочих місць за умовами праці. Наприклад, тільки у 92,2% підприємств із шкідливими і важкими умовами праці м. Чернігова проведено їх атестацію.

Конфліктні ситуації, які можуть перерости у колективні трудові спори (конфлікти) на деяких підприємствах, в установах, організаціях зазначених територій, може спровокувати подальше нехтування їх керівниками законодавчих норм в галузі трудового права, недотримання законодавства з оплати праці. Саме ситуації, коли заробітна плата не відповідає законодавчо закріпленим мінімальним державним гарантіям, несвоєчасна її виплата породжують негативні чинники у соціально-трудовому середовищі.

До певних ускладнень стану соціально-трудових відносин приводить і недостатня активність профспілкових організацій щодо захисту прав найманих працівників.

Висновки та пропозиції

За прогнозними висновками відділення НСПП, виникнення ускладнень соціально-трудових відносин, колективних трудових спорів (конфліктів) у трудових колективах підприємств, установ, організацій області у першому півріччі 2012 року можливо:

на виробничо - галузевому рівні: в галузі промисловості:

у відкритому акціонерному товаристві «Чернігівський завод радіоприладів» (м. Чернігів);

у державному підприємстві «Чернігівторф» (м. Чернігів);

у публічному акціонерному товаристві «Чернігівське «Хімволокно» (м. Чернігів);

в установах та закладах освіти

на територіальному рівні: в містах Чернігів, Прилуки, Ніжин.

На ймовірність погіршення стану соціально-трудових відносин у прогнозованому періоді впливатиме наявність об’єктивних факторів, серед яких:

- складний фінансовий стан виробництва;

- недостатнє бюджетне фінансування;

- значні обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості;

- недостатність обігових коштів;

- відсутність або низький попит на продукцію;

- невисокий відсоток інвестицій у розвиток виробництва;

- несвоєчасне та формальне реагування відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Факторами суб’єктивного характеру ускладнення стану соціально-трудових відносин можуть бути:

- наявність заборгованості із виплати заробітної плати;

- низький рівень заробітної плати в ряді галузей та районів області;

- незабезпечення продуктивної зайнятості працюючих;

- незабезпечення в повній мірі соціальних гарантій і пільг, передбачених чинним законодавством;

- невиконання власниками положень колективних договорів, угод, узгоджених графіків погашення заборгованості із заробітної плати, незабезпечення належних умов праці та її охорони;

- нереагування або формальне реагування частини власників на ускладнення стану соціально-трудових відносин;

- недостатня правова обізнаність працюючих з порядком вирішення вимог найманих працівників, передбаченим Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";

- пасивна позиція представницьких органів найманих працівників;

- прагнення сторін соціально-трудових відносин використати конфлікт як засіб привернення уваги до ситуації, що склалась без дотримання вимог чинного законодавства.

Ситуація, що склалася в області з погашенням боргів із виплати заробітної плати, потребує суттєвої активізації соціального діалогу з боку керівництва районів, міст, галузевих управлінь облдержадміністрації, контролюючих органів, профспілок та роботодавців по кардинальному виправленню її на краще, забезпеченню виконання завдань Президента та Уряду з реалізації заходів державної та регіональної політики ліквідації боргів із заробітної плати та соціального захисту працюючих.

Зокрема, органам влади на місцях необхідно посилити контроль та здійснити заходів щодо:

- недопущення заборгованості із заробітної плати працівникам бюджетної сфери, забезпечення дієвого контролю за повнотою надходжень доходів до місцевих бюджетів, фінансування у повному обсязі соціальних виплат;

- підвищення ефективності співпраці з органами прокуратури та іншими контролюючими органами по всіх виявлених фактах існування заборгованості із виплати заробітної плати, у т.ч. по підприємствах, що перебувають у процесі банкрутства;

- забезпечення системної і результативної роботи районних та міських тимчасових комісій та відпрацювання додаткових механізмів, спрямованих на прискорення ліквідації боргів із заробітної плати; встановлення жорсткого контролю за виконанням прийнятих ними рішень;

- сприяння максимальному зменшенню заборгованості на економічно неактивних підприємствах і підприємствах-банкрутах, активізації роботи з арбітражними керуючими та ліквідаторами.

Обласному об’єднанню організацій роботодавців необхідно:

- на основі детального аналізу причин, що призвели до порушення законодавства з оплати праці, суттєво активізувати діяльність керівників господарюючих суб’єктів області у виконанні соціальних зобов’язань перед своїми працівниками до повної ліквідації боргів із заробітної плати у найкоротший термін;

- поліпшити роботу щодо судового стягнення дебіторської заборгованості, продажу або застави майна, що не використовується у виробничому процесі, отримання кредитів та оздоровлення фінансового стану підприємств області.

Беручи до уваги весь комплекс позитивних і негативних причин, які, ймовірно, будуть діяти і впливати на стан соціально-трудових відносин на підприємствах, в організаціях і установах у першому півріччі 2012 року, відділення НСПП, в межах визначених повноважень, у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок і роботодавців й надалі буде здійснювати заходи, спрямовані на своєчасне усунення чинників дестабілізації соціально-трудових відносин з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та акцій соціального протесту.