back

«Чернігівщина: здобутки, рубежі і плани»

20-12-2012 | 09:00

Тези звіту голови облдержадміністрації
в обласній раді  «Про хід виконання
Програми економічного і соціального
розвитку та бюджету області
за січень-жовтень 2012 року»


1.ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВА РОБОТА


Організаційна робота. Обласна державна адміністрація постійно працює над вдосконаленням стилю, методів управлінської діяльності місцевих органів влади, зміцненням виконавської дисципліни, посиленням персональної відповідальності керівників за доручену ділянку роботи та забезпеченням прозорості і відкритості в діяльності владних структур.

В цьому році проведено тижні моніторингу обласними управліннями Бобровицького, Ічнянського, Менського, Носівського, Прилуцького та Семенівського районів, дні апарату облдержадміністрації у Коропській та Куликівській райдержадміністраціях.

Забезпеченню взаємодії виконавчої влади з органами місцевого самоврядування, депутатським корпусом обласної ради щодо вирішення найбільш актуальних проблем регіону сприяє проведення розширених засідань Колегії облдержадміністрації, засідань постійних комісій обласної ради за участю керівництва облдержадміністрації, керівників її структурних підрозділів.

У цьому році проведено 10 засідань Колегії облдержадміністрації (у тому числі виїзне засідання на базі Чернігівського району), на яких розглянуто 26 питань. З початку року головою облдержадміністрації видано понад 820 розпоряджень, значна частина яких стосується земельних, соціальних та фінансових питань.

Головою облдержадміністрації постійно проводяться зустрічі з депутатськими фракціями, групами обласної ради, на яких обговорюються найбільш гострі питання соціально-економічного розвитку регіону.

У січні-жовтні 2012 року за поданням облдержадміністрації на розгляд обласної ради внесено 37 питань, прийнято 5 регіональних програм та зміни до 4-х діючих.

Кадрова робота. Для забезпечення ефективної роботи місцевих органів влади формується нова модель кадрової роботи у сфері управління.

Кадровий потенціал обласної та районних державних адміністрацій формують 2542 державних службовців, з яких 75,8% складають жінки, 24,2% – чоловіки. Найчисленнішими є вікові групи: серед жінок 35-40 років – 32%, серед чоловіків 28-34 роки – 25%.

Серед 22 посад голів районних держадміністрацій заміщено 21. Всі голови райдержадміністрацій мають відповідний освітній рівень та досвід керівної роботи.

Обласною та районними держадміністраціями опрацьовуються варіанти оптимізації структури відповідно до рекомендацій Кабінету Міністрів України. Ця робота буде завершена до кінця року.

В організації роботи з кадрами увага зосереджується на підборі та розстановці кадрів, прозорості конкурсного добору кадрів, запобіганні та протидії корупції, посиленні відповідальності державних службовців, оновленні кадрів за рахунок обдарованої молоді, роботі з кадровим резервом.

З метою ефективної реалізації Указу Президента України № 246/2012 «Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації» проведена робота щодо залучення найбільш обдарованої молоді до впровадження реформ у сфері державного управління. Для зарахування до Президентського кадрового резерву експертною комісією рекомендовано 7 осіб. З метою надання системності в роботі затверджені річні та квартальні плани роботи з кадрами, кадровий резерв для державної служби області.

Важливою складовою створення компетентного і професійного корпусу державних службовців є їх навчання та підвищення кваліфікації. У 2012 році до Національної академії державного управління при Президентові України зараховано 12 осіб, до магістратури державної служби Чернігівського державного технологічного університету – 50 осіб.

За І-ІІІ квартали в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України пройшли навчання 28 державних службовців, у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій підвищили кваліфікацію 2390 осіб.

Однією з форм підвищення кваліфікації є проведення апаратних навчань для працівників апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади. З початку року таких навчань проведено вісім.

У результаті проведеної роботи:

• забезпечено готовність до реалізації в органах виконавчої влади області Закону України «Про державну службу» (нова редакція);

• розроблено профілі професійної компетентності посад державної служби;

• внесені пропозиції за підсумками функціонального обстеження облдержадміністрації та райдержадміністрацій Національному агентству України з питань державної служби.


2. ЕКОНОМІКА


ПРОМИСЛОВІСТЬ


Основними пріоритетами у сфері промислової політики є стабілізація роботи промислового комплексу, активне впровадження енергозберігаючих технологій, виробництво продукції вищих технологічних укладів, розвиток імпортозаміщуючих виробництв.

За 9 місяців ц. р. обсяг реалізованої промислової продукції становить 10,4 млрд. грн., що перевищує обсяг аналогічного періоду минулого року на 1,0 млрд. грн.

У структурі реалізованої продукції по області найбільші частки належать виробництву харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (44,3%), виробництву та розподіленню електроенергії, газу та води (22,0%), целюлозно-паперовому виробництву, видавничій діяльності (9,0%), машинобудуванню (5,4%), виробництву продуктів нафтоперероблення (близько 2,1%).

За підсумками січня-жовтня ц. р. утримувалась позитивна динаміка розвитку цього ключового сегмента реального сектору економіки. Темп росту обсягів промислового виробництва склав 100,2%, що перевищує показник по Україні (98,6%) і відповідає 11 позиції серед регіонів.

У добувній промисловості обсяги виробництва зросли на 9,6%.

У харчовій галузі приріст обсягів виробництва склав 4,7% до січня-жовтня минулого року, що зумовлено збільшенням випуску продукції на підприємствах з перероблення і консервування овочів та фруктів (+79,5%), виробництва крохмалю (+53,0%), дистильованих алкогольних напоїв (+33,5%), виробництва олії та тваринних жирів (+9,8%), кондитерських виробів (+8,7%), молочних продуктів (+4,4%). Також збільшилось виробництво тютюнових виробів, солоду та пива.

У хімічній та нафтохімічній промисловості у жовтні 2012 року приріст до жовтня минулого року склав 23,7 %. Більше, ніж торік, вироблено пластмас у первинних формах та пластмасових виробів.

Позитивний результат (+10,8%) отриманий у виробництві електричного, електронного та оптичного устаткування. Натомість, переорієнтація виробництва на ПрАТ «Чернігівський автозавод» з виготовлення транспортних засобів на виготовлення запчастин до автобусів спричинила спад виробництва на 9,4% в цілому у машинобудівній галузі. Проте, вже у жовтні на підприємствах машинобудування обсяги попереднього місяця перевищені на 3,0 %, а проти жовтня минулого року — на 9,3%.

Водночас в окремих галузях переробної промисловості (легкій, целюлозно-паперовій та поліграфічній, деревообробці та металообробці) зафіксоване відставання від минулорічних обсягів, що пов’язано з падінням попиту на європейських ринках через кризові явища. Крім того, у зв’язку з реконструкцією та модернізацією обладнання на КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми «ТехНова» зменшилось виробництво електроенергії.

Облдержадміністрацією здійснюється постійний моніторинг промислового виробництва та вживаються заходи щодо стабілізації роботи промислових підприємств області.

З метою реалізації регіональної промислової політики розроблена Середньострокова програма промислового розвитку Чернігівської області до 2015 року, яка спрямована на впровадження високих технологій, стимулювання наукомістких виробництв, формування умов для розширення масштабів промислового виробництва і реалізації якісної конкурентноздатної продукції.

Практика зустрічей керівництва облдержадміністрації з керівниками підприємств сприяла поглибленому вивченню ситуації на проблемних підприємствах, наданню практичної допомоги у вирішенні господарських питань.

Облдержадміністрація постійно порушує на загальнодержавному рівні проблемні питання промислових підприємств області, зокрема, щодо сприяння у відшкодуванні ПДВ, збільшення обсягів фінансування геологорозвідувальних робіт, збільшення видобутку та переробки вуглеводнів підприємствами ПАТ «Укрнафта», розташованими на території регіону, погашення заборгованості з виплати заробітної плати та ін.


ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ


Механізми підтримки інноваційної діяльності підприємств регіону відпрацьовані у Програмі науково-технічного та інноваційного розвитку Чернігівської області на 2011-2015 роки. У 2011 році інвестиції в основний капітал по промисловості становили 852,4 млн. грн., що на 20,3% більше, ніж в попередньому році. Загальний обсяг інноваційних витрат у 2,3 разу перевищив показник 2010 року та становив 49,5 млн. гривень.

Новації впроваджували 42 промислові підприємства (у 2010 році – 40), що становить 17,8% загальної кількості та на 1,6 процентних пунктів перевищує відповідний показник по Україні. Найбільш інноваційно активними були підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, легкої промисловості та машинобудування. Ними освоєно виробництво 42 інноваційних видів продукції, з яких 25 – машини та устаткування.

Майже третина підприємств, що впроваджували інновації, виконували роботи з технічного оновлення виробництва. Ними було впроваджено 19 нових технологічних процесів, з яких 5 — маловідходних, ресурсозберігаючих та безвідходних, та придбано 2 нові технології. В результаті впровадження інновацій промисловими підприємствами області поставлено на ринок та реалізовано товарів на 221,3 млн. грн.

У 2012 році з метою зниження енергоємності виробничих процесів та підвищення конкурентоспроможності власної продукції на промислових підприємствах області впроваджено ряд прогресивних технологій. Зокрема, введено в експлуатацію вакуумну лінію по випуску плодоовочевої консервної продукції та цех з випуску консервованих салатів на ПрАТ «Ніжинський консервний комбінат», введено в експлуатацію нові споруди з очищення виробничих стічних вод на ПАТ «Чернігівське відділення «Сан ІнБев Україна», відкрито лінію з виробництва ультрапастеризованого молока на ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат».

Найбільш значущими інноваційно-інвестиційними проектами, що реалізуються в області, є:

- розробка та виробництво сучасних технічних засобів навчання та тренажерів для підготовки робітників за найбільш масовими спеціальностями;

- створення виробництва з виготовлення медичної техніки (кардіодефібриляторів та аероінсоляційного комплексу для лікування опікових хворих; розробка та виготовлення портативних інтелектуальних електрокардіографів нового покоління для використання у клінічній практиці, медицині спорту і праці та для індивідуального використання (ТОВ «НВП «Метекол»);

- розробка модернізованої радіотелеметричної системи Сіріус-М (ПАТ «ЧеЗаРа»);

- виробництво карданних валів для сільгосп- та спецтехніки (ТОВ «Український кардан»);

- розробка та випуск інноваційної продукції для забезпечення потреб птахівничої галузі (ПАТ «Завод «Ніжинсільмаш»);

- реконструкція виробництва ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат», що передбачає введення нового цеху з виробництва молочної продукції (зокрема, дитячого харчування).

Популяризації продукції місцевого виробництва сприяє проведення регіонального етапу конкурсу «Чернігівська якість-2012» в рамках Всеукраїнського конкурсу якості продукції «100 кращих товарів України». Серед товарів нашої області переможцями конкурсу стали «Сметана термостатна ТМ «Добряна» (ПАТ «Чернігівський молокозавод») та причіп вантажний бортовий «ОДІСЕЙ-2» (ФОП Оксана Кияшко). Почесне звання лауреата конкурсу отримали товари ПАТ «Чернігівський молокозавод» та ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла».

Одним з головних пріоритетів розвитку області є підвищення конкурентоспроможності промисловості, посилення її інноваційної спрямованості шляхом впровадження сучасних методів управління.

За 9 місяців 2012 року підприємства сертифікували 14 систем управління якістю та впровадили 5 систем управління безпечністю харчових продуктів.


АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС


У цьому році аграрний сектор Чернігівщини досяг вагомих результатів. За січень-жовтень 2012 року індекс виробництва валової сільськогосподарської продукції в усіх категоріях господарств порівняно з відповідним періодом минулого року становив 104,8%, у т. ч. в сільгосппідприємствах – 114,2%, у господарствах населення – 95,2%.

Цього року, за прогнозом, Чернігівщина отримає найвищий за всю історію області урожай зернових культур – понад 2,8 млн. тонн. Станом на 30.11.2012 вже намолочено 2750,2 тис. тонн зерна.

Сільгосптоваровиробниками області станом на 1 листопада скошено та обмолочено зернових та зернобобових культур на площі 512,7 тис. га. Середня врожайність зернових культур становить 39,1 ц з 1 га (рік тому – 33,9 ц).

Завершено посів озимих культур під урожай 2013 року, які займають площу 238,0 тис. га (105% до прогнозу), в тому числі озима пшениця – 159,0 тис. га (104%), жито – 76,5 тис. га (104%), озимий ріпак — 42,7 тис. га (159%).

Щорічне збільшення виробництва зерна вимагає подальшого розвитку зернозберігального господарства із сучасними сушильними комплексами.

У 2012 році завершено будівництво другої черги елеватора загальною потужністю 194 тис. тонн у ТОВ «Елеватор-Агро» Прилуцького району, у СТОВ «Інтер» Ічнянського району – на 40 тис. тонн, у ТОВ «Бахмачрегіон-постач» Бахмацького району – на 5 тис. тонн, першої черги елеватора на 2,1 тис. тонн у агропромисловій групі «Агротрейд» Борзнянського району.

Чернігівщина є одним з лідерів в Україні з виробництва картоплі, тому опрацьовується питання впровадження інвестиційного проекту з будівництва нового сучасного заводу з виробництва картоплепродуктів у ПБП «Вимал», що дасть можливість переробки 600 тонн картоплі на добу з річним виробництвом крохмалю 9600 тонн. Всього в області діє 114 картоплесховищ потужністю 213 тис. тонн, з них 4 побудовані із застосуванням новітніх технологій зберігання продукції в цьому році.

У галузі тваринництва здійснюється реалізація понад 20 інвестиційних проектів у молочному скотарстві. Найбільш значущими для області серед них є: ДП «Красносільське-молоко» – будівництво молочного комплексу на 4520 голів, ТОВ «Агрікор Холдинг» с. Сергіївка Прилуцького району – будівництво молочного комплексу на 2400 корів.

На даний час в області працює 35 сучасних доїльних зал. У цьому році введено в експлуатацію другу чергу молочного комплексу ТОВ «Дружба-Нова» на 500 корів, першу чергу молочного комплексу у ПрАТ «Чернігівське племпідприємство» на 500 корів, другу чергу молочного комплексу ТОВ АФ «Обрій ЛТД» на 300 корів та молочного комплексу СТОВ «Крапивнянський» на 300 корів. Очікується введення в експлуатацію ще 3 об’єктів відповідно на 650, 308 і 300 корів.

Для покращення ситуації в галузі свинарства здійснюється перепрофілювання господарств на прогресивні типи відгодівлі, заплановане будівництво комплексу з виробництва свинини на 60 тис. свиней у ТОВ «Агрікор Холдинг» Прилуцького району.

Для стимулювання розвитку галузі тваринництва в особистих селянських господарствах облдержадміністрацією розроблена Програма передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості. Для реалізації даної Програми у 2012 році передбачено 368,0 тис. грн. з обласного бюджету.


ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ


Забезпечення гарантій права власності громадян з боку держави залишається одним з пріоритетних завдань в реалізації державної політики у сфері землекористування.

У результаті розпаювання земель області 348,8 тис. громадян набули право на земельну частку, з них: 340,1 тис. отримали відповідні сертифікати. Оформлено 308,9 тис. державних актів на право власності на земельну ділянку, що становить 91% від їх загальної кількості.

Із 481,6 тисячі громадян, що мають право на приватизацію земельних ділянок (для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, ведення особистого селянського господарства, садівництва, дачного і гаражного будівництва), приватизували земельні ділянки за рішеннями місцевих рад 454,7 тис. громадян, або 94,4%. Державні акти на право власності на землю отримали 255,5 тис. громадян.

По області укладено 235,3 тис. договорів оренди земельних часток (паїв) та земельних ділянок із сільськогосподарськими виробниками загальною площею 767,2 тис. га. З початку року за використання земельних паїв виплачено 380,55 млн. грн., що становить 98% від нарахованих сум.

Протягом 10 місяців 2012 року здійснено грошову оцінку по 107 населених пунктах, а по 103 – проведено повторну нормативну грошову оцінку. З 1527 населених пунктів області грошову оцінку їх земель проведено по 1449, що складає 94,9% від їх кількості та 99,5% від загальної площі.

За 10 місяців 2012 року продано 50 земельних ділянок державної і комунальної власності та прав оренди на них загальною площею 49,3 га на суму понад 4,0 млн. грн. Фактично до бюджетів усіх рівнів від продажу зазначених земельних ділянок за цей період надійшло 4464,45 тис. грн.


ІНВЕСТИЦІЙНА ТА БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ


Поліпшення бізнес-клімату та активізація інвестиційних процесів визначені облдержадміністрацією як стратегічні напрями розвитку регіону.

Завдяки заходам, що вживаються облдержадміністрацією, третій рік поспіль утримується позитивна динаміка в інвестиційній діяльності. За січень-вересень обсяг капітальних інвестицій склав майже 1,5 млрд. грн. Провідною сферою за обсягами залучених інвестицій залишається сільське господарство, на розвиток якого використано близько 40% від загального обсягу. На розвиток будівництва припадає близько 24%, промисловості – до 20% від загального обсягу.

Головним джерелом фінансування інвестицій залишаються власні кошти підприємств, які формують більше 65% загального обсягу капітальних інвестицій. За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 7,8% інвестицій. Частка коштів населення на будівництво власного житла перевищує 16%.

Підприємствами області з початку року введено в експлуатацію ряд виробничих потужностей: з виробництва 12,5 т на рік мононитки (м.Чернігів, ТОВ «Канон»), 7 тис.т виробів з паперу господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення (м. Чернігів, ТОВ «Аметист»), 35 тис.м2 покрівельних матеріалів з легкого металу (c. В. Муравійка Куликівського району), 50 т продуктів з м’яса (с. Малинівка Чернігівського району), 194 т виробів сухарних, печива та здобних хлібобулочних виробів довготривалого зберігання (с. Комарівка Борзнянського району ТОВ «Борзнянське печиво»), а також із переробки 50 т рибної продукції (смт Куликівка, ТОВ «Гарпун»), 250 т м’яса (м. Остер Козелецького району), оброблення 22,5 тис. т молока рідкого і вершків (ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат»).

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку області, на 1 жовтня 2012 року склав 105,8 млн. дол. США. Приріст іноземного акціонерного капіталу, з урахуванням його втрат, курсової різниці становив 4,9% до початку року.

Всього за 9 місяців залучено 8,7 млн. дол.США прямих іноземних інвестицій, що у 2,2 разу більше, ніж за 9 місяців 2011 року.

До основних країн-інвесторів, на які припадає 86,1% загального обсягу прямих інвестицій, входять Німеччина, Польща, Литва, Російська Федерація, Велика Британія, Італія.

Значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості (78,3% загального обсягу), сільського господарства, мисливства та пов’язаних з ним послуг (3,7%), на підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (5,5%).

З метою поліпшення інвестиційного клімату, активізації інвестиційної діяльності реалізується Програма інвестиційного розвитку області на 2011-2015 роки. У рамках виконання Програми здійснено інвентаризацію вільних виробничих приміщень та земельних ділянок, визначено інвестиційні проекти, які можуть бути запропоновані інвестору, проводяться зустрічі з потенційними інвесторами. Здійснюється моніторинг інвестиційних пропозицій суб’єктів господарювання та стану впровадження інвестиційних проектів, за найважливішими з них встановлено адміністративний супровід як на обласному, так і на районному (міському) рівнях.

Одним із сприятливих факторів активізації інвестиційної діяльності стало впровадження дорожньої карти інвестора, що дозволило значно скоротити терміни реалізації інвестиційних проектів та забезпечити єдиний підхід до узгодження дозвільних документів.

З метою популяризації інвестиційного потенціалу область бере участь у виставкових заходах, форумах. Зокрема, 27-29 вересня на ІІІ Міжнародному інвестиційному бізнес-форумі держав-учасників СНД «Ялтинські ділові зустрічі» від області було презентовано Інститутом сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України інвестиційний проект «Виробництво сучасних біопрепаратів на основі корисних мікроорганізмів».

Важливу роль в інвестиційному процесі відіграє будівельна галузь. За 10 місяців п. р. обсяг виконаних робіт склав 413,1 млн. грн., що становить 100,2% до відповідного періоду минулого року (за темпом росту область посідає 5-те місце).


РОЗБУДОВА ІНФРАСТРУКТУРИ


Середньостроковою Програмою соціально-економічного розвитку області «Чернігівщина-2015. Спільний шлях до добробуту» розбудову та модернізацію інфраструктури визначено як стратегічний напрям. Освоєння державних коштів дозволило ввести в експлуатацію найбільш соціально значимі об’єкти, які перебували у стадії незавершеного будівництва.

На стадії завершення — будівництво спального комплексу на 60 місць обласного центру медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів у м.Чернігові. Крім того, введено в експлуатацію амбулаторно-поліклінічний заклад, дитячий садок, їдальні, кафе, магазини, автозаправні станції, станції техобслуговування, 33,8 км газопроводів. Газифіковано 10 населених пунктів області.

На 2012 рік заплановано надходження в область понад 218 млн. грн. інвестиційних вкладень з Державного бюджету, що на 68% більше рівня 2011 року. За рахунок зазначених коштів передбачається здійснити будівництво, реконструкцію та ремонт 124 об’єктів соціальної сфери, у тому числі реконструкцію систем опалення та заходів теплореновації 83 закладів освіти, охорони здоров’я і культури, 28 об’єктів комунального господарства.

Облдержадміністрація вживає заходи, спрямовані на повне освоєння державних субвенцій, а також веде пошук додаткових джерел фінансування проектів із поліпшення інфраструктури. Зокрема, продовжується впровадження чергового етапу Програми Європейського союзу та ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІ фаза», у рамках якої передбачається реалізувати 25 мікропроектів у шести районах області.

Важливою частиною інфраструктурного забезпечення регіону є стан мережі доріг. У поточному році на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Державним бюджетом передбачено 40,3 млн. грн., в обласному бюджеті – 6,9 млн. грн. За рахунок цих коштів були проведені ремонтні роботи доріг до опорних шкіл, проводиться ремонт доріг комунальної власності у населених пунктах. Службою автомобільних доріг в області проведено поточний ремонт окремих ділянок дороги Київ-Чернігів-Нові Яриловичі.

Протягом січня-листопада п.р. побудовано 944 житлові будівлі, загальною площею 156,1 тис.м2 житла.

Продовжується впровадження програм підтримки житлового будівництва. Зокрема, на програму «Доступне житло» на 2012 рік з державного бюджету передбачено 5,6 млн грн; Програму підтримки житлового кредитування молоді – 3,5 млн грн; на реалізацію програми «Власний дім» з різних бюджетів – 6,4 млн грн.

За Програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, укладено 52 угоди на загальну суму кредитів 8,4 млн грн.


ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО


Область своєчасно підготувалася та без особливих ускладнень розпочала опалювальний період 2012/2013 років. Всі системи електро-, газо-, тепло-, водопостачання та водовідведення працюють у штатному режимі.

Підприємства галузі працюють над виконанням завдань Програми реформування та розвитку житлово-комунальної сфери, спрямованих на суттєве підвищення якості надання житлово-комунальних послуг та впровадження енергоефективних заходів. Продовжуючи роботу щодо впровадження нових форм управління та обслуговування житлового фонду, в цьому році створено 19 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, загальна кількість становить 239 одиниць.

Обсяги капіталовкладень на виконання заходів з технічного переоснащення житлово-комунального господарства області становили 100,8 млн гривень. На проведення капітального ремонту з місцевих бюджетів виділено 3,5 млн грн та за рахунок обігових коштів підприємств виконано поточного ремонту на суму 8,1 млн гривень. На благоустрій міст, селищ та сіл з місцевих бюджетів профінансовано 47,7 млн грн.

Для вирішення проблемних питань із забезпечення населення якісною питною водою, належного функціонування систем водопостачання і водовідведення проводяться роботи з реконструкції об’єктів водопостачання у 8 населених пунктах. Загальна сума державних коштів складає 16,6 млн грн.


ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ


Упродовж 2012 року в усіх сферах суспільного виробництва та бюджетними установами області впроваджені енергозберігаючі заходи вартістю 65,3 млн грн, що дасть можливість економити щорічно 15,4 тис. тонн умовного палива (на загальну суму 14,5 млн грн).

Продовжується робота щодо реалізації КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради інвестиційного проекту Світового банку «Розвиток міської інфраструктури». У 2012 році завершено реконструкцію 4 водопровідних насосних станцій з переводом їх роботи на повний автоматичний режим. Вартість робіт становила 30,0 млн гривень.

За рахунок бюджетних коштів проведено реконструкцію котелень бюджетної сфери з встановленням сучасного твердопаливного обладнання на 13 об’єктах. Загальна вартість робіт – майже 6,9 млн гривень, потужність обладнання 3,44 МВт.

ПАТ «Облтеплокомуненерго» реалізовано 4 проекти зі встановлення твердопаливних котлів, де в якості палива використовуються піллети, сума інвестицій складає 5,3 млн грн. Зазначені заходи забезпечать щорічну економію до 1 млн м3 природного газу. Крім того, реконструйовано 2 газові котельні у м.Чернігові та 1 котельню у м. Городня із запровадженням енергозберігаючих технологій, сума інвестицій складає 3,8 млн грн.

Також підприємством встановлено сучасну твердопаливну котельню потужністю 0,8 МВт у смт Седнів Чернігівського району для опалення новозбудованого навчально-виховного комплексу вартістю 1035 тис. грн.

За рахунок коштів ТОВ «Укртепло» проведено роботу з встановлення сучасних твердопаливних котлів потужністю 0,3 МВт для опалення Бахмацького протитуберкульозного диспансеру.

Розпочато реалізацію проекту «Впровадження системи збирання та утилізація біогазу на полігоні ТПВ у м.Чернігів», яким передбачається будівництво енергетичного комплексу на базі чотирьох газотурбінних установок з використанням біогазу сміттєзвалища в якості палива. Загальна вартість проекту складає понад 70,0 млн грн.

Заходи, що вживаються у цій сфері, дозволили області посісти 6 місце у рейтингу енергоефективності регіонів України Ukrainian Energy Index (UEI) 2012, який характеризує ефективність використання енергоносіїв на регіональному рівні у порівнянні з енергоспоживанням в Європейському союзі.

Промисловість області посідає 5 місце за енергоефективністю в Україні. Суттєво поліпшили енергоефективність целюлозно-паперова, добувна та харчова галузі. Енергоефективність сільського господарства області на 4,2 в.п. вище за середнє значення по Україні, що забезпечило цій сфері 7 місце. Житловий сектор, який споживає 61,2 % енергоносіїв області, посів 8 місце за енергоефективністю серед інших областей України.

У цілому ефективність використання енергоносіїв в області на 15,9 в.п. вища за середню по Україні й становить 58,9%.

Використання природних ресурсів
та охорона навколишнього природного середовища

Продовжувалась робота щодо підвищення ефективності використання природних ресурсів та підтримання екологічної рівноваги.

Станом на 01. 10. 2012 до Зведеного бюджету за користування надрами надійшло 64,9 млн.грн, що на 24,7 % більше, ніж за 9 місяців минулого року, сума збору за спеціальне використання водних ресурсів склала 14,3 млн.грн (+ 15,8 %), лісових ресурсів - 22,2 млн.грн (+16,9 %), плати за землю надійшло 146,8 млн.грн (+52,5 % ).

Одним із основних завдань у сфері лісового господарства залишається забезпечення розширеного відтворення лісів, а також їх збереження і раціональне використання. Збільшення площ лісових насаджень проводиться за рахунок створення нових лісів на деградованих, малопродуктивних сільськогосподарських землях. Площа лісового фонду по обласному управлінню лісового та мисливського господарства складає 394,5 тис. га.

Облдержадміністрація продовжує роботу, спрямовану на підвищення ефективності контролю за використанням лісових ресурсів місцевого значення. Розпорядженнями голови облдержадміністрації від 04.04.2012 № 109 та від 18.06.2012 № 220 встановлено ліміти їх використання, запроваджено заходи, спрямовані на посилення контролю у цій сфері.

На виконання плану природоохоронних заходів, що фінансуються з Держбюджету, в 2012 році проводились роботи на трьох природоохоронних об’єктах в Козелецькому та Борзнянському районах області. Всього освоєно коштів та виконано робіт на суму 2,05 млн грн. Виконано науково-технічне обґрунтування робіт по об’єкту «Схема покращення гідрологічного режиму та екологічного стану русла р.Десна» на суму 1,25 млн грн.

За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища виконано роботи по будівництву відведення поверхневих вод в смт. Ріпки на загальну суму близько 400 тис.грн. До кінця поточного року планується виконати роботи по реконструкції каналізаційних очисних споруд у с. Киселівка Чернігівського району на загальну суму 2,7 млн грн.

Поводження з небезпечними хімічними речовинами

Відповідно до Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки кошти державного, обласного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища були спрямовані на реалізацію заходів по звільненню територій від непридатних хімічних засобів захисту рослин. У 2012 році за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища було вивезено на утилізацію 341,9 тонн отрутохімікатів. Станом на 01.10.2012 року на території області залишається близько 300 тонн непридатних пестицидів. Повністю очищено від непридатних пестицидів територію Коропського, Козелецького, Талалаївського, Сосницького, Менського, Бобровицького, Городнянського, Чернігівського, Ріпкинського, Н.-Сіверського, Бахмацького, Корюківського, Куликівського та Ніжинського районів.

Природно-заповідний фонд. Протягом 2012 року велись роботи по підготовці проекту розширення території Ічнянського національного природного парку. Прийнято рішення про створення в м. Чернігові регіонального ландшафтного парку «Ялівщина». У стадії розробки проекти створення нових об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та підготовка матеріалів по встановленню меж об’єктів місцевого значення в Прилуцькому, Куликівському, Бахмацькому районах.


ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ


Головним завданнями у сфері зовнішньоекономічної діяльності є формування позитивного міжнародного іміджу Чернігівщини.

Тенденції зовнішньої торгівлі області за підсумками січня–вересня цього року показали, що підприємства регіону збільшили обсяги зовнішньо-торговельних операцій товарами до 781,9 млн дол.США (на 6,2% більше минулорічного показника). При цьому експорт товарів зріс на 23,1 % і досяг 367,6 млн дол.США, імпорт зменшився на 5,4%.

У структурі експорту 23,3% становили вироби з паперу та картону, 17,3% – готові харчові продукти, 16,6% – зернові культури, 8,0% – деревина й вироби з неї, 6,5% – текстильні матеріали та текстильні вироби, 6,0% – машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, 5,0% – молоко та молочні продукти.

Найбільш активно зовнішньоторговельні операції здійснювалися з господарюючими суб’єктами Російської Федерації та Білорусі, торгівля з якими сформувала 40% регіонального зовнішнього товарообороту, а також країн Європейського Союзу – 28%.

З метою підтримки експортерів регіону інформація про їх зовнішньоекономічні можливості поширювалась серед закордонних ділових кіл під час проведення в області заходів у сфері зовнішніх зносин, а також участі офіційної делегації області у Брестському, Гомельському (Республіка Білорусь), Середньоруському у м.Курську (Російська Федерація) економічних форумах, міжнародних виставках-ярмарках, під час наради ділових кіл країн «Великого шовкового шляху» (Республіка Іран), IV Міжнародному економічному форумі у м.Харкові. Її надіслано дипломатичним представництвам в Україні і за кордоном, розповсюджено через спеціалізовані Веб-портали.

На Інтернет-порталі «Інвестуйте в Чернігівщину!» розміщується інформація щодо проведення міжнародних виставково-ярмаркових заходів та виробничих можливостей регіону.

У сфері міжрегіонального співробітництва діє 43 угоди. Переукладається Угода з Радою регіонального розвитку Утянського округу Литовської Республіки про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво. Готуються до підписання документи про співпрацю з Тюменською та Тульською областями Російської Федерації.

У рамках Єврорегіону «Дніпро» реалізується відповідний План заходів зі співробітництва. З метою популяризації цього транскордонного співтовариства інформаційні матеріали презентовані в м.Києві під час проведення Чемпіонату Європи з футболу, а також засідання за «круглим столом» в рамках загальнодержавної виставкової акції «Барвиста Україна» у серпні цього року.


ТРАНСПОРТ ТА ЗВ’ЯЗОК


В області зареєстровано більше 1,5 тис. автоперевізників. З них за видами господарської діяльності пасажирські перевезення здійснюють – 338, вантажно-пасажирські – 3, вантажні – 910, таксі – 401.

Обласна мережа приміських та міжміських автобусних маршрутів налічує більше 500 маршрутів. З початку року на конкурсних засадах відкрито 2 нових та продовжено роботу 129 автобусних маршрутів, на яких задіяно 216 од. транспортних засобів. Функціонує 32 автостанції. Автобусним сполученням забезпечено 98% сільських населених пунктів.

За січень–жовтень 2012 року пасажирським автотранспортом області перевезено 70,3 млн пас., що на 20,2 % більше, ніж за відповідний період минулого року. Обсяг виконаного пасажирообороту зріс на 9,4 % і становить 688,6 млн пас.км.

В області проводилась робота щодо забезпечення сталої роботи телекомунікаційної мережі загального користування, розвитку мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет. Доходи від послуг зв’язку за січень–вересень 2012 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшились на 2,9 % і становлять 1031,0 млн грн, в тому числі населенню надано послуг на 229,9 млн грн (+ 6,7%).

По території області протяжність повітряних ліній зв’язку становить майже 5 тис.км, кабельних – більше 38 тис. кілометрів, при цьому постійно ведеться робота по заміні повітряних ліній зв’язку на кабельні. Проведено планове розширення існуючих майданчиків ADSL у районних центрах області.

Поштова мережа області налічує 567 об’єктів поштового зв’язку, в т.ч. сільських - 469, міських - 98.


РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
ТА РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА


Зусилля облдержадміністрації були спрямовані на поліпшення бізнес-клімату, забезпечення ефективної та безперебійної роботи дозвільних центрів за принципом “єдиного вікна”, реформування системи надання адміністративних послуг.

В області реалізується Програма розвитку малого підприємництва на 2011-2012 роки, затверджено План заходів з покращення підприємницького середовища. В рамках Програми значна увага приділялась здійсненню інформаційної, юридичної та навчальної підтримки суб’єктів підприємницької діяльності: працювала Молодіжна школа бізнесу, «гаряча лінія» для підприємців, оновлювалася матеріально-технічна база дозвільних центрів (яких в області діє 25), надавалась фінансова підтримка на реалізацію підприємницьких проектів. З початку року з обласного бюджету було надано фінансово-кредитної підтримки у формі часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами на загальну суму 350 тис.грн. В цілому ж, на такі цілі вже направлено понад 3,2 млн грн коштів обласного та місцевих бюджетів.

Водночас, впроваджуємо партнерські засади у взаємовідносинах громад та бізнесу, спрямовані на посилення його соціальної відповідальності та зростання внеску в соціально-економічний розвиток територій.

За 9 місяців 2012 року кількість малих підприємств становить 5,7 тис.од., фізичних осіб–підприємців перевищує 44 тисячі, а загальна чисельність зайнятих у сфері підприємництва нараховує майже 110 тис. осіб.

Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого бізнесу, в порівнянні з відповідним періодом минулого року, зросла майже на 60% (до 217,82 млн грн), це п’ята частина всіх надходжень (20,1%).

На виконання Національного плану дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки у вересні в м.Чернігові відкрито регіональний Центр надання адміністративних послуг, де органами державної влади надаються адміністративні послуги за принципом “єдиного вікна”.

Обговорення найбільш гострих питань в сфері підприємництва проводилось на засіданнях Регіонального комітету економічних реформ, координаційної ради з питань розвитку підприємництва облдержадміністрації, регіональної ради підприємців.


СПОЖИВЧИЙ РИНОК


Для забезпечення ефективного функціонування споживчого ринку області реалізується комплекс завдань Регіональної програми розвитку внутрішньої торгівлі на 2009-2012 роки та Заходів щодо розвитку сфери побутового обслуговування населення області на 2012-2014 роки.

З початку ц. р. в області розпочали діяльність 145 об’єктів роздрібної торгівлі та ресторанного бізнесу.

За 9 місяців 2012 року у галузі побутового обслуговування у сільській місцевості розпочали діяльність 86 фізичних осіб-підприємців і створено 93 робочі місця (завдання на 2012 рік – 56).

З метою підвищення рівня забезпеченості сільського населення товарами і послугами, розвитку прямих зв’язків між місцевими товаровиробниками і споживачами та підтримки діяльності споживчої кооперації реалізуються положення Угоди між обласною державною адміністрацією, обласною радою та обласною спілкою споживчих товариств про спільні дії щодо розвитку кооперативного руху на 2009-2013 роки.

Із 446 населених пунктів області, в яких відсутня стаціонарна мережа магазинів, виїзна торгівля налагоджена в 404. Із 763 населених пунктів регіону, де відсутня стаціонарна мережа об’єктів сфери побуту, виїзне обслуговування здійснювалось в 652.

За підсумками 10 місяців 2012 року оборот роздрібної торгівлі за всіма каналами реалізації склав 11,9 млрд грн і збільшився на 13,4%, обсяг реалізованих послуг – на 4,9%.

Одним із головних завдань на сьогодні є забезпечення цінової стабільності на споживчому ринку області. В межах наданих повноважень у сфері регулювання цін застосовуються усі можливі важелі щодо недопущення необґрунтованого зростання споживчих цін.

Зокрема, затверджені граничні рівні рентабельності, торговельних надбавок, укладені та діють Меморандуми узгоджених дій між обласною, районними державними адміністраціями, з одного боку, та виробниками продукції, суб’єктами торгівлі, з іншого. Організовуються ярмаркові заходи з продажу сільськогосподарської продукції та харчових продуктів за цінами виробника. Всього з початку року в області проведено 1488 продовольчих ярмарків.

Індекс споживчих цін в області у жовтні 2012 року по відношенню до грудня попереднього року склав 99,0 % (по Україні 99,7 %).

Обласною держадміністрацією постійно вживаються заходи щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції та прав споживачів, за якістю та безпечністю продукції (робіт, послуг). На засадах співпраці з облдержадміністрацією територіальним відділенням Антимонопольного комітету України протягом звітного періоду припинено 215 порушень та дій з ознаками порушень законодавства про захист економічної конкуренції; за результатами розгляду справ на порушників конкуренційного законодавства накладено більше 672 тис. грн штрафів; перераховано до Державного бюджету близько 603 тис. грн.

У ході контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів за цей періоду у 6% перевірених суб’єктів господарювання виявлено 360 порушень. У ході перевірки якості та безпеки товарів упереджено придбання та використання недоброякісних товарів на суму 578,2 тис грн. До порушників застосовано адміністративні санкції на суму понад 250 тис грн, винних осіб притягнуто до відповідальності.

Значна увага приділялась питанням розвитку виставково-ярмаркової діяльності та пропагуванню виробничих, експортних можливостей місцевих товаровиробників. Згідно з Програмою розвитку виставково-ярмаркової діяльності в Чернігівській області на 2012-2015 роки проведено 8 тематичних виставок-ярмарків на базі виставкового центру при Чернігівській регіональній торгово-промисловій палаті, 38 виставок-ярмарків з нагоди свят та історичних подій в районах і містах; святковий ярмарок у рамках Міжнародного молодіжного фестивалю «Дружба-2012» в с.Сеньківка Городнянського району, виставку-презентацію області «Сіверські контракти-2012» в рамках загальнодержавної виставкової акції «Барвиста Україна» в Національному комплексі «Експоцентр України» в м. Києві та інші.

Представники від області взяли участь у пріоритетних всеукраїнських та зарубіжних виставково-ярмаркових заходах.


ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА


До загального фонду бюджетів усіх рівнів мобілізовано 7509,3 млн грн податків, зборів та інших обов’язкових платежів, чим забезпечено приріст надходжень у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 622,5 млн грн або на 9,0 %.

До загального фонду Державного бюджету надійшло 4584,3 млн грн податків, зборів та інших обов’язкових платежів, які контролюються податковою службою, що на 2,3 % більше аналогічного періоду минулого року. Область займає за цим показником 4 місце серед регіонів за обсягами збору(без врахування зборів по великих платниках податків інших областей України, які обслуговуються в спеціалізованих державних податкових інспекціях).

До загального фонду Державного бюджету від митних та інших органів надійшло 1780,1 млн грн, що 24,3 % відповідного періоду 2011 року.

До загального фонду місцевих бюджетів (без врахування трансфертів) надійшло 1144,9 млн гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року доходи зросли на 171,1 млн грн або на 17,6%. Найбільший приріст надходжень спостерігався по платі за землю (51,6 %) та платі за користування надрами (24,3 %).

У структурі доходів місцевих бюджетів найбільшу питому вагу має податок на доходи фізичних осіб (76,3 %). Його приріст проти відповідного періоду минулого року склав 108,1 млн гривень. Суттєво зросли надходження екологічного податку, якого надійшло 17,5 млн грн, що на 9,5 млн грн більше надходжень відповідного періоду 2011 року. Фіксованого сільгоспподатку отримано 3,2 млн грн, в порівнянні з січнем-жовтнем 2011 року надходження зросли на 10,3 %.

Видатки загального і спеціального фондів місцевих бюджетів склали 3795,6 млн грн, що на 624,5 млн грн або на 19,7 % більше у порівнянні з відповідним періодом 2011 року.

Видатки на фінансування установ освіти зросли на 264,2 млн грн (+25,8%), охорони здоров’я – на 177,2 млн грн (+26,5%), соціального захисту та соціального забезпечення – на 174,1 млн грн (+23,2%), культури і мистецтва – на 38,9 млн грн (+27,5%), фізичної культури і спорту – на 5,3 млн грн (+18,5%).

На здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення використано 807,6 млн грн коштів субвенцій з державного бюджету, що більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 151,4 млн грн (+23,1%).

У структурі видатків зведеного бюджету області (без субвенції з державного бюджету) за економічною сутністю питома вага видатків на заробітну плату з нарахуванням складає 76,3%, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 10,7%, продукти харчування та медикаменти – 3,6%, трансферти населенню – 1,2%, інші видатки та кредитування – 8,2%.

Питання своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери області знаходиться під постійним контролем обласної державної адміністрації, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування районів і міст обласного підпорядкування. Протягом січня–жовтня 2012 року на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ спрямовано 2066,1 млн грн. Питома вага видатків з оплати праці в бюджетах міст обласного значення та районів складає 81,3% їх загальної суми, з урахуванням енергоносіїв – 92,7%. Загалом на захищені статті видатків у цих бюджетах спрямовано близько 95,8% всіх асигнувань.

З метою вирішення питання нестачі коштів на виплату заробітної плати облдержадміністрація зверталась до Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України щодо виділення області в 2012 році додаткової дотації з державного бюджету.


3. СОЦІАЛЬНА СФЕРА


ІНДЕКС ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ


Одним із узагальнюючих показників, який визначає рівень життя населення регіону, є індекс людського розвитку (ІЛР), кількісні значення складових якого певною мірою відображають ефективність діяльності органів державної влади щодо розвитку людського потенціалу.

За результатами рейтингової оцінки індексу людського розвитку у 2011 році Чернігівську область віднесено до регіонів основної групи і визначено 7 місце. При цьому протягом останніх років регіон покращує свої рейтингові позиції (2011 – 8 місце, 2010 – 15 місце, 2009 – 19 місце, 2008 – 23 місце).

Найкращі позиції за 2011 рік серед складових людського розвитку відзначились за значеннями інтегральних індексів: стану та охорони здоров’я (2 місце), рівня освіти та екологічної ситуації (10 місця), соціального середовища (12 місце). За індексом фінансування людського розвитку область посіла 13 місце, за індексом демографічного розвитку - 15 місце. Слід зазначити, що порівняно з 2010 роком область покращила параметри стану та охорони здоров’я на 15 позицій, рейтинг за індексом демографічного розвитку – на 4 позиції та на 3 позиції – за індексом соціального середовища.


ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ


Серед основних пріоритетів діяльності обласної державної адміністрації є збереження та закріплення позитивної тенденції зростання доходів, підвищення добробуту та якості життя населення.

Номінальна середньомісячна заробітна плата працівників у жовтні 2012 року становила 2370 грн, у середньому за січень-жовтень – 2285 грн, що на 17,8 % більше відповідного періоду минулого року, а у реальному вимірі – на 19,0 %. Розмір середньомісячної заробітної плати в 2 рази перевищував законодавчо встановлений мінімальний її рівень та прожитковий мінімум для працездатних осіб (1118 гривень). При цьому частка працівників, яким заробітна плата нарахована в межах мінімальної, зменшилася з 2,6 % у вересні 2011 року до 2,1 % у вересні поточного.

За видами економічної діяльності найвищий рівень середньомісячної заробітної плати залишається у працівників сфери фінансової діяльності (3400 грн), найнижчий – у діяльності готелів та ресторанів (1561 гривень).

Одним з найгостріших питань, що постійно перебуває у полі зору облдержадміністрації, залишається заборгованість із заробітної плати. Протягом січня-жовтня державними інспекторами здійснено 145 перевірок на 119 підприємствах-боржниках по виплаті заробітної плати. За порушення законодавства про оплату праці 110 керівників підприємств-боржників притягнуто до адміністративної відповідальності, на 72 з них судами накладені штрафні санкції на суму 37,4 тис. гривень.

За невиконання вимог приписів щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати винесено 16 постанов; накладено штрафних санкцій на суму 13,6 тис. грн. До органів прокуратури направлено 57 матеріалів щодо підприємств-боржників.

Станом на 1 листопада 2012 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати складала 18,1 млн грн і зменшилась з початку року на 1,9 млн грн, або на 9,6%, у тому числі на економічно активних підприємствах – 8,1 млн грн, на підприємствах-банкрутах – 7,6 млн грн, підприємствах, що призупинили діяльність, – 2,5 млн грн. Своєчасно не отримали заробітну плату 3,5 тис. найманих працівників 27 економічно активних підприємств області.

Повністю відсутня заборгованість із виплати заробітної плати у 16 районах області.

Уповільнює процес ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати існування боргів на збанкрутілих та недіючих підприємствах, частка яких у загальній структурі заборгованості сягає 55,5%, або майже 10 млн грн.


РИНОК ПРАЦІ


Одним з головних пріоритетів соціальної політики держави є забезпечення ефективної зайнятості населення. Показник рівня зайнятості населення у віці 15-70 р.р., визначений за методологією МОП, становить по області 59,8% і є більшим середнього показника по країні (59,6 %). Ринок праці за 10 місяців 2012 року поповнився 17,5 тисячами нових робочих місць, що складає 111,0% річного завдання. При цьому чисельність осіб, працевлаштованих на робочі місця, створені юридичними особами, зросла з 4,5 тис. осіб (10 міс. 2011) до 5,3 тис. осіб (10 міс. 2012) – тобто на 17,8%.

За сприяння служби зайнятості за січень-жовтень 17,6 тис. незайнятих громадян (40% громадян на обліку) отримали роботу, в т.ч. 1,4 тис. осіб працевлаштовані за рахунок надання дотацій роботодавцям, 450 осіб – шляхом виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

Професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації пройшли понад 5 тис. безробітних.

До участі в оплачуваних громадських роботах протягом 10 місяців п.р. залучено 9,7 тис. осіб. Зокрема, 5,8 тис. безробітних займались благоустроєм територій (населених пунктів, доріг, упорядженням меморіалів, пам’ятників), 767 безробітних надавали допомогу особам похилого віку, ветеранам війни та праці (охоплено послугами та допомогою 1,5 тис. осіб).

Протягом 2012 року до програм сприяння зайнятості залучено 3/4 громадян, що перебували на обліку. Станом на 01.11.2012 на обліку в центрах зайнятості області перебувало 12,6 тис. безробітних громадян. Рівень зареєстрованого безробіття становить 2,0% постійного населення працездатного віку, що є меншим за показник на початок року (2,4%).


СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ


У сфері соціального захисту основна увага приділялась питанням реформування системи соціальної підтримки населення шляхом удосконалення механізмів надання допомог, пільг та субсидій найбільш вразливим верствам населення. Станом на 01.10.2012 державні соціальні допомоги отримувало 72,7 тис. осіб. На їх виплату використано 516,9 млн грн. Виплата всіх видів державних соціальних допомог проводиться вчасно.

Правом на субсидії по оплаті за житлово-комунальні послуги, скраплений газ та тверде паливо користуються 31,4 тис. сімей, на ці цілі спрямовано 46,1 млн грн. Третина населення, або 377,2 тисяч жителів області, мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу та інші. Їх надано на суму 164 млн грн.

В усіх управліннях праці та соціального захисту населення надання соціальної допомоги проводиться за принципом Єдиної приймальні, що спрощує механізм надання гарантованої державної допомоги.

На виконання соціальних ініціатив Президента України в області підвищено розмір допомоги по догляду за психічно хворими інвалідами І та ІІ групи до рівня мінімальної зарплати, або у 10 разів, як наслідок, кількість одержувачів порівняно з минулим роком збільшилась більше ніж у 5 разів.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 245 щодо забезпечення громадян засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення, до 1 липня завершено прийняття майже 37 тисяч заяв на отримання тюнерів.

У підвищеному розмірі щорічну грошову допомогу до Дня Перемоги отримало 72,3 тис. ветеранів війни на суму 31 млн грн.

Система соціального обслуговування та надання соціальних послуг одиноким непрацездатним громадянам області налічує 9 інтернатних установ, розрахованих на утримання 2005 підопічних, з них 230 дітей. В цих закладах створено належні умови для проживання підопічних. На їх утримання за 10 місяців п.р. з обласного бюджету спрямовано 42,1 млн грн, що на 11,4% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Ведеться системна робота по зміцненню матеріально-технічної бази будинків-інтернатів. У житлових корпусах соціальних інтернатних закладів встановлюється сучасна пожежна сигналізація; проведено реконструкцію котелень в Орлівському та Червоненському психоневрологічних інтернатах та завершено роботи з переведення на газове опалення Любецького психоневрологічного інтернату.

Важливу роль у соціальному захисті одиноких непрацездатних громадян відіграють 26 територіальних центрів соціального обслуговування, що надають близько 50 різноманітних видів послуг. При них створено відділення соціальної допомоги вдома, де на обслуговуванні знаходиться майже 22 тис. одиноких непрацездатних громадян. У 29 стаціонарних відділеннях територіальних центрів проживає 646 осіб.

Проводиться робота з розвитку нових видів соціальних послуг та інноваційних форм соціальної роботи. Реабілітацію дітей-інвалідів в області здійснює 4 центри соціальної реабілітації, де з початку року послуги отримали 522 дитини.

До кінця поточного року планується ввести в експлуатацію новий корпус стаціонарного відділення обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів на 60 місць. Це надасть можливість охопити допомогою вдвічі більше дітей.

З метою інтеграції в суспільство громадян з особливими потребами при облдержадміністрації створено Координаційну раду у справах осіб з обмеженими фізичними можливостями.

З початку року інвалідам видано 1470 од. технічних засобів реабілітації, із них 460 інвалідних колясок, направлення для отримання інвалідами 10341 од. протезно-ортопедичних виробів. 618 інвалідів та ветеранів війни забезпечено санаторно-курортним лікуванням, 39 – отримали автомобілі.

В області проживає 85,4 тис. громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, серед яких 15,8 тис. дітей, 10,4 тис. учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та 4,7 тис. інвалідів.

На соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2012 рік з державного бюджету передбачено 52,6 млн грн, або на 1,6 млн грн більше, ніж у 2011 році. На оздоровлення та санаторно-курортне лікування чорнобильців області виділено 2698 путівок, з них 1680 – для дітей у складі груп та 173 – для дитини у супроводі батьків.


ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


У сфері пенсійного забезпечення робота спрямовувалась на реалізацію завдань, пов’язаних із пенсійною реформою, забезпечення надходжень коштів до бюджету фонду, стабільне фінансування виплат пенсій.

Протягом 10 місяців 2012 року до бюджету Пенсійного Фонду надійшло 4778,6 млн грн, що на 10,0% більше відповідного періоду 2011 року. Власні доходи зросли на 14,5% і склали 2085,6 млн грн.

Забезпечено своєчасне призначення, проведення перерахунків та виплата в повному обсязі пенсій 373,7 тис. пенсіонерів області, з них призначено 11,2 тис. нових пенсій, проведено 37,2 тис. поточних перерахунків за зверненнями громадян.

Середній розмір пенсії в області станом на 1 листопада 2012 року складає 1309,63 грн, що на 177,55 грн, або на 15,7%, більше, ніж на початок року, та на 53,0% перевищує прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

З початку року майже в 3 рази (з 225,5 тис. до 80,9 тис.) скоротилася кількість громадян, розмір пенсії яких менше 1 тис. гривень.

Загальний обсяг видатків на пенсійні виплати та інші заплановані витрати склав 4812,1 млн грн, що на 9,4 % більше, ніж за відповідний період минулого року.

Недоїмка до Пенсійного фонду по внесках на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з початку року зменшилась на 4,6 млн грн або на 23,3 % і на 01.11.2012 становила 15,2 млн грн.

Завдяки вжитим заходам щодо легалізації заробітних плат збільшилась з початку року до 12,8 тис. кількість страхувальників, що в подальшому позитивно впливатиме на майбутню пенсію.


СІМЕЙНА ТА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА


Робота обласної державної адміністрації спрямовується на виконання пріоритетних завдань щодо поліпшення демографічної ситуації, забезпечення умов для розвитку сімей, підтримки і розвитку мережі прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, запобігання бездоглядності, безпритульності серед дітей, організації відпочинку та оздоровлення дітей.

В області налічується 5253 багатодітних сім’ї. Діти з 3 тисяч таких сімей звільнені від оплати за харчування в закладах освіти; безкоштовно відвідують гуртки, секції; 990 сімей отримали гуманітарну допомогу; 23 сім’ї, в яких виховується 149 дітей, отримали будівельні матеріали, дитячі меблі, побутову техніку.

Протягом року 78,1% багатодітних сімей отримали пільги з оплати житлово-комунальних послуг, 41,9% – на придбання твердого палива та скрапленого газу, 45,7% отримали знижку з оплати послуг зв’язку. Забезпечено пільговий проїзд дітей з багатодітних сімей на суму 292,1 тис. грн.

У 2012 році 896 жінкам області присвоєно почесне звання України «Мати-героїня». До Адміністрації Президента України для підготовки відповідних указів щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» направлено ще 357 справ.

Сімейними формами виховання в області охоплено 76,8% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Станом на 01.11.2012 функціонувало 11 дитячих будинків сімейного типу, де виховується 360 дітей, що на 11,1% більше, ніж минулого року. На виплату державної соціальної допомоги з початку року спрямовано 9,41 млн грн.

На реалізацію Програми оздоровлення та відпочинку дітей області використано понад 47,2 млн. грн, що на 11,3 млн грн більше, ніж у 2011 році.

В області функціонувало 25 закладів оздоровлення та відпочинку, 518 таборів з денним перебуванням, 14 таборів праці та відпочинку, 2 наметових табори.

Оздоровчими та відпочинковими послугами охоплено майже 61 тис. дітей або 66,6% їх загальної кількості. Такими послугами забезпечено 100% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 78,3% дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей; 56,2% дітей-інвалідів; 91,0% дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків.

Протягом 9 місяців 2012 року відбулося понад 650 молодіжних заходів, серед яких традиційний Міжнародний молодіжний фестиваль «Дружба» та обласний молодіжний форум.

Молодіжним центром праці протягом року понад 2500 особам надано консультації з питань працевлаштування. В області організовано роботу 6 молодіжних трудових загонів, які працювали у сільськогосподарській сфері, та 26 загонів – у сфері побутового обслуговування, впорядкування парків, історичних пам’яток Чернігівщини.


ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я


Головною метою розвитку системи охорони здоров’я на 2012 рік визначено реформування галузі для забезпечення якісної та доступної медичної допомоги населенню. Реформування здійснюється відповідно до плану-графіку на 2010-2014 роки, і розпочалось з реорганізації первинної ланки медико-санітарної допомоги. З початку 2012 року проведена реорганізація 2 сільських дільничних лікарень та 1 ФАПу у сільські лікарські амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, 1 сільської лікарської амбулаторії у ФАП. Медична допомога на засадах загальної практики-сімейної медицини надається у 128 закладах, працює 251 сімейний лікар.

Всього медичну допомогу мешканцям області надає 901 медичний заклад, у т.ч. 35 обласних, 13 міських закладів, 22 центральні районні лікарні, 14 районних лікарень, 20 сільських дільничних лікарень, 100 лікарських амбулаторій (з них 96 сільських), 697 ФАПів. На їх утримання протягом 9 місяців поточного року спрямовано 754,8 млн.грн., що на 25,2% більше відповідного періоду минулого року. Видатки на одного мешканця збільшилися на 26,4% і становлять 698,95 грн.

З усіх джерел фінансування на поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я використано 23,5 млн грн, з них 15,5 млн грн – на реконструкцію, капітальні та поточні ремонти; 6,3 млн грн – на придбання медичного обладнання та апаратури; 1,7 млн грн – санітарних автомобілів, парк яких поповнився на 13 одиниць.

Після реконструкції відкрито: травматологічний пункт Чернігівської міської лікарні № 2; терапевтичне відділення та відділення інтенсивної терапії Носівської ЦРЛ, харчоблок Коропської ЦРЛ, після проведення реконструкції – пологовий та операційний блоки Ніжинського пологового будинку, сучасний центр малоінвазивної хірургії та лазерних методів лікування ока у міській лікарні № 2, у м.Прилуки – амбулаторію загальної практики-сімейної медицини, нове фізіотерапевтичне відділення Менської ЦРЛ.

Продовжується розширення мережі закладів «Лікарня, доброзичлива до дитини». В області функціонують 20 таких закладів, в яких народжується 92,2 % немовлят (Україна – 62,0%).

При обласній дитячій лікарні та міській дитячій поліклініці № 2 функціонують «Клініки, дружні до молоді» у рамках пілотного проекту ООН (ЮНІСЕФ).

Проведення комплексу організаційно-методичних заходів дало змогу зменшити рівень захворюваності на туберкульоз на 2,2%, смертності – на 10,3%. Профілактичними флюорографічними оглядами було охоплено 362,8 тис. осіб (9 міс. 2011р. – 371,9 тис.), що становить 385,2 на 1000 населення.

Протягом 9 місяців на закупівлю препаратів інсуліну направлено 10,1 млн грн, або на 0,3 млн грн більше 2011 року, що дало змогу повністю забезпечити ними хворих на цукровий діабет.

У порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 44,0% збільшено кількість обстежень на ВІЛ. За рахунок коштів місцевих бюджетів проведено 64,0 % обстежень.

Всього ж в галузі охорони здоров’я реалізуються 9 регіональних цільових програм, на які в 2012 році з усіх джерел фінансування передбачено 73,1 млн грн.


ОСВІТА


Забезпечення рівного доступу дітей до якісної освіти, підвищення ефективності функціонування опорних шкіл та освітніх округів, збільшення охоплення дітей дошкільною освітою, підвищення статусу вчителя – основні завдання, над якими працюють освітні заклади регіону.

У рамках обласної цільової Програми розвитку дошкільної освіти на 2011-2017 роки з початку року відкрито 7 дитячих садків, створено 7 навчально-виховних комплексів. Розпочали роботу 13 додаткових груп на базі діючих дошкільних закладів. Прикладом плідної співпраці бізнесу і влади стало відкриття реконструйованого приміщення дитячого садка в с.Яблунівка Прилуцького району. На даний час в області функціонує 402 дошкільні навчальні заклади. Усіма формами дошкільної освіти охоплено 96,9 відсотків дітей віком від 3 до 6 років.

1 вересня 2012 року в Чернігівському районі відкрився Седнівський навчально-виховний комплекс. У жовтні відкрито сучасне приміщення Новобасанської школи Бобровицького району. Триває будівництво ще п’яти сучасних навчальних закладів.

З метою забезпечення дітям сільської місцевості рівного доступу до якісної освіти затверджено оновлену мережу опорних шкіл, яких нині в області 121, з них 111 – у сільській місцевості. Першочергово забезпечується їх ремонт та поповнення сучасним обладнанням. У цьому році для них придбано 61 мультимедійний комплекс.

У новому навчальному році загальноосвітніми навчальними закладами області отримано 48 сучасних комп’ютерних комплексів.

Організованим регулярним підвозом охоплено 99,5% учнів, які проживають за межею пішохідної доступності. До 1 вересня за державною та обласною програмами відділи освіти отримали 40 нових шкільних автобусів.

Різними видами харчування забезпечено 98,2 % школярів, гаряче харчування організовано для 83,5 % учнів. Усі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 97,5% учнів 1–4 класів отримують харчування за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Суттєві кроки зроблено для розвитку позашкільної освіти, де діє 69 закладів.

Здійснюються заходи, спрямовані на підтримку обдарованих дітей.

У цьому році 47 учнів шкіл області здобули в інтелектуальних змаганнях 50 дипломів всеукраїнського і міжнародного рівнів. Переможцям олімпіад і конкурсів щорічно виплачуються 30 стипендій облдержадміністрації. У цьому навчальному році два переможці Всеукраїнських інтелектуальних змагань удостоєні стипендії Президента України, один – Кабінету Міністрів України.

З січня 2012 року розпочав роботу обласний комунальний позашкільний заклад «Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді».

Важливе місце у забезпеченні прав юних громадян на освіту та соціальний захист посідають інтернатні заклади, у яких створюються умови для комплексної соціальної, психологічної, фізичної адаптації вихованців. Наразі здійснюється реорганізація Прилуцького дошкільного навчального закладу «Дитячий будинок інтернатного типу» шляхом перетворення в комунальний заклад «Прилуцький навчально-реабілітаційний Центр».

Освітню діяльність з підготовки кваліфікованих робітників здійснює 21 державний професійно-технічний навчальний заклад, де навчається 7,9 тисяч учнів з 80 професій. У рамках реалізації Регіональної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти Чернігівщини на 2011-2015 роки проведено ряд заходів щодо зміцнення та оновлення навчально-матеріальної бази, підвищення професійної компетенції викладачів та учнів.

Систему вищої освіти області формують 23 заклади вищої освіти, у тому числі 3 університети, 2 інститути, 4 училища, 5 технікумів та 9 коледжів. Вони забезпечують навчання більше 30 тисяч студентів, з них понад 21 тис. осіб - за денною формою. У ході реорганізації вищих навчальних закладів Чернігівський радіомеханічний технікум перейменовано в Державний вищий навчальний заклад «Чернігівський технікум транспорту та комп’ютерних технологій».

Вживаються заходи щодо соціального захисту педагогічних працівників. Санаторій-профілакторій на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти забезпечено найсучаснішим обладнанням. У ході підвищення кваліфікації педагогічні працівники мають змогу оздоровлюватися.

Щорічно до Дня працівників освіти вручаються дипломи та грошові премії педагогічним працівникам, лауреатам обласної премії імені Софії Русової та науково-педагогічним працівникам, лауреатам обласної премії імені Георгія Вороного.


ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ


На 2012 рік головними завданнями в галузі фізичної культури та спорту було визначено заходи з проведення в області «Року спорту та здорового способу життя», залучення населення до занять фізичною культурою і спортом, збереження і розширення мережі фізкультурно-спортивних закладів, будівництво нових та оновлення наявних спортивних споруд.

Протягом звітного періоду відкрито 6 фізкультурно-оздоровчих клубів та легалізовано діяльність 5 нових громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, кількість яких в області зросла до 59.

До систематичних занять спортом, фізкультурно-оздоровчої і реабілітаційної роботи залучено майже 95 тис. осіб, у т.ч. понад 50 тис. дітей та підлітків, 15,8 тис. з яких систематично займаються у спортивних школах.

На офіційних міжнародних змаганнях серед дорослих, юніорів і юнаків з початку року завойовано 72 медалі в 10 видах спорту, з яких 22 золоті. Підготовлено 32 майстри спорту України, 2 майстри спорту міжнародного класу та 1 заслуженого майстра спорту.

У 2012 олімпійському році була зосереджена увага на забезпеченні підготовки спортсменів до Ігор. У повному обсязі спортсменам-кандидатам профінансовано участь у навчально-тренувальних зборах, відбіркових і ліцензійних змаганнях, придбано інвентар і обладнання. Всі, хто виборов ліцензії на участь в Олімпійських іграх, та їх тренери отримували щомісячні стипендії.

У Лондоні Чернігівщину представляли чотири спортсмени. Олена Костевич виборола дві олімпійські нагороди. За результатами виступів у Лондонській Олімпіаді область стала 5-ю в державі.

Більше 130 представників області підготовлено до складів збірних команд України, які представляють регіон на міжнародних змаганнях з 28 видів спорту.

За підсумками 10 місяців в рейтингу зі спорту вищих досягнень область посідає 11 місце, а в зимових видах спорту – 3 місце в державі.

Щомісячні стипендії обласної державної адміністрації отримують 35 молодих обдарованих спортсменів та 10 спортсменів-інвалідів.

У цьому році з обласного бюджету виділено 290 тис.грн на виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва в м.Чернігові критого футбольного манежу. За рахунок власних надходжень і допомоги інвесторів виконувалися роботи по ремонту бази олімпійської підготовки з біатлону.

У рамках програми енергозбереження проведено реноваційні заходи на навчально-спортивній базі обласної організації ФСТ «Україна».

Продовжується капітальний ремонт окремих споруд Олімпійського навчально-спортивного центру «Чернігів»(колишній стадіон ім.Ю.О. Гагаріна). На ці цілі з державного бюджету виділено 6,6 млн.грн.

В ході проведеного місячника по благоустрою спортивних споруд відремонтовано і оновлено понад 600 відкритих ігрових та тренажерних майданчиків.


РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ


Мережу закладів культури і мистецтв області формують 1684 одиниць із загальною чисельністю працюючих понад 7 тисяч осіб.

На покращення матеріально-технічної бази закладів культури області протягом 9 місяців п.р. використано 4,9 млн грн, проведено 300 капітальних та поточних ремонтів.

На поповнення бібліотечного фонду обласних бібліотек спрямовано 490,0 тис. грн. З метою реалізації творчих здібностей населення упродовж року в області проведено 92 культурно-мистецькі заходи обласного рівня.

На належному творчому рівні відзначено державні свята та знаменні дати, ювілеї видатних діячів України.

Зростанню позитивного іміджу області сприяли міжнародні, обласні фестивалі та конкурси – класичної музики «Сіверські музичні вечори», молодих виконавців естрадної пісні та сучасного танцю «СіверТон», молодіжний фестиваль пісні і танцю „Мистецькі барви”, духової музики ім. Юхима Баліна, обласний фольклорний фестиваль-конкурс ім. В.Полевика, обласне козацьке свято в м.Батурині, Міжнародний молодіжний фестиваль „Дружба-2012”, фестивалі слов’яно-варязької культури та історичного фехтування «Коровель-2012», традиційної слов’янської культури та бойових мистецтв «Київська Русь», національних культур «Поліське коло», Всеукраїнське літературно-мистецьке свято «Седнівська осінь», обласний тур Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики «Червона рута», фестивалі гітарної музики та інструментальної музики «Його величність кларнет», Міжнародний фестиваль акторської жіночої творчості ім. М.Заньковецької.

Започатковано нові цікаві проекти. У м. Новгород-Сіверському відбулися Міжнародне літературно-мистецьке свято «Нетлінне «Слово…», Перший мандрівний фестиваль-конкурс „Свято народного майстра”, відкритий фестиваль-конкурс естрадно-циркового мистецтва „Сіверська феєрія”.

У сфері культури реалізуються регіональні цільові програми: «Культурно-мистецька освіта Чернігівщини на 2007–2012 роки», «Програма оновлення та розвитку Менського зоопарку загальнодержавного значення на 2011–2015 роки», «Програма поліпшення кінообслуговування населення Чернігівської області на 2011–2015 роки», «Мистецька освіта Чернігівщини на 2011–2025 роки».

В області реалізується програма «Бібліоміст», в рамках якої за підтримки органів місцевого самоврядування відбулося відкриття Інтернет-центрів у ряді районних централізованих бібліотечних систем, Чернігівській міській ЦБС.

З метою створення позитивного туристичного іміджу області проведено Міжрегіональний туристичний форум «Чернігівщина туристична–2012».

Для представників туристичної сфери та ЗМІ Республіки Білорусь проведено рекламно-інформаційний тур, під час якого було підписано угоду про співробітництво в галузі туризму.

Для популяризації туристичного потенціалу області Чернігівщина була представлена на спеціалізованих виставках-ярмарках в містах Київ, Ужгород, Кіровоград Брест і Мінськ.

З метою належного інформування туристів перевидано 9 різновидів інформаційно-довідкової продукції із серії «Чернігівщина туристична», видано новий буклет трьома мовами з напрямками туристичних маршрутів, презентаційний журнал про туристичні можливості області «Чернігівщина».

Тривають роботи з розбудови об’єктів історико-археологічного музейного комплексу «Древній Любеч». Завершено реставрацію Кам’яниці Павла Полуботка та Ближньої печери Преподобного Антонія Печерського. У рамках проведення фестивалю традиційної слов’янської культури та бойових єдиноборств «Київська Русь», встановлено пам’ятник Малуші з князем Володимиром у селищі Любеч Ріпкинського району.

Проводиться робота щодо створення Музейно-меморіального комплексу пам’яті жителів населених пунктів України, знищених фашистськими окупантами у м. Корюківка. З метою увічнення пам’яті жертв трагедії у березні презентовано «Мартиролог встановлених жертв Корюківської трагедії 1943 року» та видано матеріали Міжнародної наукової конференції щодо діяльності партизансько-підпільного руху в Україні в роки Великої Вітчизняної війни. Наразі триває робота з вивчення архівних матеріалів, збираються спогади очевидців трагічних подій.

З метою забезпечення охорони культурної спадщини області укладено з користувачами 286 охоронних договорів на пам’ятки археології, історії та монументального мистецтва, виявлено та взято на облік 148 об’єктів культурної спадщини, з них: 99 – археології, 49 – історії та монументального мистецтва.


СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ


Інформаційний простір. В області здійснює мовлення 40 місцевих телерадіоорганізацій, серед яких 2 державні, 18 комунальних та 20 приватних. У тому числі працюють дві ефірні телерадіокомпанії, сигнал яких розповсюджується на всю область (Чернігівська обласна державна телерадіокомпанія (ОДТРК) та КП «Телерадіо-агентство „Новий Чернігів“»). Крім цього, в області працює 27 телерадіоорганізацій загальнонаціонального мовлення.

Як один з пріоритетних напрямків діяльності розглядається впровадження цифрового телерадіомовлення. Загалом на даний час на Чернігівщині у цифровому форматі працює 32 телеканали. Крім загальнонаціональних мовників, відповідні ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення мають також місцеві мовники – Чернігівська ОДТРК та Новгород-Сіверська регіональна державна телерадіокомпанія «Сіверська», які вже ведуть цілодобове мовлення у цифровому форматі з 1 січня 2012 року.

В області зареєстровано 50 суб’єктів видавничої справи, здійснюють діяльність понад 60 поліграфічних підприємств різних форм власності.

Регулярно виходять у світ 95 друкованих періодичних видань (86 газет та 9 журналів), загальним разовим тиражем понад 1 млн. 120 тис. примірників.

За тематичною спрямованістю: громадсько- та суспільно-політичні – 47 видань, інформаційні – 22, рекламні – 9, наукові та освітні – 7, релігійні – 4, для дозвілля – 3, інші – 3. За сферою розповсюдження: 8 загальнодержавних, 1 міжобласне, 86 місцевих. До комунальної власності належить 27 видань.

В інформаційній сфері реалізуються обласні програми підтримки розвитку інформаційно-видавничої сфери Чернігівщини на 2012–2015 роки; висвітлення діяльності обласної державної адміністрації та обласної ради засобами телерадіомовлення в Чернігівській області на 2011–2015 роки. У рамках цих програм здійснюється фінансова підтримка періодичних видань, видання книжок місцевих авторів, забезпечується сурдопереклад програм ОДТРК, проводяться інформаційні та презентаційні заходи.

З метою забезпечення відкритості і прозорості в роботі органів державної виконавчої влади підтримується постійна взаємодія із засобами масової інформації. Протягом січня–жовтня 2012 року було проведено 12 прес-конференцій голови облдержадміністрації для представників центральних і регіональних ЗМІ, 43 брифінги заступників голови облдержадміністрації, 28 засідань прес-клубу «Ділове слово».

На офіційному сайті облдержадміністрації створено банк даних про стан справ у різних галузях господарського комплексу області, оприлюднюється оперативна статистична інформація.


СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА ПОЛІТИЧНИМИ ПАРТІЯМИ


Обласною державною адміністрацією відповідно до чинного законодавства забезпечувалась співпраця та взаємодія з політичними партіями та інститутами громадянського суспільства у напрямі реалізації державної політики щодо утвердження ідеології державотворення та забезпечення національно-патріотичного виховання населення, а також налагодження комунікацій з громадськістю області.

Станом на 1 листопада в області діють 484 обласні громадські організації, з яких 281 зареєстровано та 203 легалізовано шляхом письмового повідомлення про заснування; 170 обласних осередків політичних партій, 10 з яких було зареєстровано протягом цього року. Крім того, нараховується 159 об’єднань громадян: 58 профспілкових організацій, 91 благодійних фондів та організацій, 10 творчих спілок.

Забезпечено роботу низки консультативно-дорадчих органів при облдержадміністрації, які забезпечують комунікацію між владою та громадськістю. Оновлено керівний склад Ради українського козацтва, створено Регіональну комісію з питань захисту моралі в області, проводилися засідання Громадської ради при голові облдержадміністрації. У липні відбулася зустріч голови облдержадміністрації з членами президії Громадської ради, учасники якої обговорили заходи щодо сприяння розвитку громадянського суспільства.

В області створено умови для проведення консультацій органів виконавчої влади з громадськістю з питань реалізації державної політики. Протягом року 47 питань було винесено на громадське обговорення.

Протягом звітного періоду було проведено 8 круглих столів, ініційованих Громадською радою при облдержадміністрації. На сайті облдержадміністрації відкрито рубрики «Консультації з громадськістю» та «Доступ до публічної інформації».

Розпочалося виконання обласної Програми сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства на 2012–2015 роки «Чернігівська громада», у рамках якої проводиться конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями, на реалізацію яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету.


ЗАХОДИ З ІДЕОЛОГІЇ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ


Протягом звітного періоду за участю представників політичних партій та громадськості забезпечено проведення масових заходів з нагоди свят та пам’ятних дат: Дня соборності та свободи України (21-22 січня), Дня пам’яті Героїв Крут (29 січня), Дня вшанування пам’яті учасників бойових дій на території інших держав (14 лютого), Дня захисника вітчизни (23 лютого), Дня Перемоги (6-9 травня), Дня вшанування пам’яті жертв політичних репресій (14 травня), Дня Європи (19 травня), Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (22 червня), Дня Конституції України (24-25 червня), 21-ї річниці проголошення Декларації про державний суверенітет України (15 липня), Дня Державного Прапора України (23 серпня), Дня партизанської слави (21-22 вересня) та 68-ї річниці визволення України (28 жовтня).

Цілий комплекс заходів організовано з нагоди відзначення в області 21-ї річниці незалежності України.


ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ


Для вивчення суспільної думки відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації проводилось дослідження фокусних груп населення, аналіз звернень громадян до органів влади.

Продовжено реалізацію проекту «Гаряча телефонна лінія голови облдержадміністрації», на яку протягом цього року звернулось 433 жителі області. З усіх порушених питань дано відповідні доручення райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських рад. Установам і організаціям рекомендовано посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням.

Щомісяця проводилися Єдині дні інформування населення, тематика яких стосувалася підготовки та проведення чесних і прозорих виборів до Верховної Ради України, проведення в області реформ відповідно до програми «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», важливих питань соціально-економічного розвитку області, що забезпечувало зворотній зв’язок органів влади з населенням області.