back

26-06-2008 14:45

Закон України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 року N3723-ХІІ

(ВИТЯГ)

Стаття 28. Кадровий резерв державної служби

У державних органах створюється кадровий резерв для зайняття посад державних службовців, а також для просування по службі.

Кадровий резерв формується із:

спеціалістів місцевого та регіонального самоврядування, виробничої, соціально-культурної, наукової та інших сфер, а також випускників навчальних закладів відповідного профілю;

державних службовців, які підвищили кваліфікацію або пройшли стажування та рекомендовані для просування на більш високі посади.

Порядок формування і організація роботи з кадровим резервом регулюються Положенням про кадровий резерв державної служби, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2001 р. N 199

ПОЛОЖЕННЯ
про формування кадрового резерву для державної служби

1. Кадровий резерв для державної служби (далі - кадровий резерв) створюється для заміщення посад державних службовців, а також для просування їх по службі.

Формування кадрового резерву повинне забезпечити добір працівників, які:

(Абзац третій пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1431 від 10.09.2003)

мають професійні навички, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях і аналітичних здібностях, для прийняття та успішної реалізації управлінських рішень.

2. Кадровий резерв формується з:

керівників і спеціалістів підприємств, установ, організацій;

працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

державних службовців, які підвищили кваліфікацію, пройшли стажування або за результатами атестації рекомендовані для роботи на більш високих посадах;

осіб, рекомендованих конкурсними комісіями для зарахування до кадрового резерву;

випускників вищих навчальних закладів, у тому числі тих, що зараховані на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління.

3. До кадрового резерву зараховуються професійно підготовлені працівники, які успішно справляються з виконанням службових обов`язків, виявляють ініціативу, володіють навичками роботи на комп`ютері, мають організаторські здібності, необхідні для виконання посадових обов`язків. (Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1431 від 10.09.2003)

Під час формування кадрового резерву забезпечується пропорційно-збалансоване представництво кандидатур кожної статі з урахуванням складу працюючих у відповідних сферах управління.

Зарахування працівника до кадрового резерву проводиться за його згодою. Про зарахування до кадрового резерву повідомляється керівництво за місцем роботи зарахованого працівника.

4. На кожну посаду державного службовця кадровий резерв формується з такого розрахунку: на посаду керівника - не менше двох осіб, на посади спеціалістів складаються списки осіб, зарахованих до кадрового резерву, з урахуванням фактичної потреби.

Список осіб, зарахованих до кадрового резерву, переглядається щороку в грудні. У разі необхідності до списку протягом року можуть бути внесені зміни у порядку, встановленому для зарахування до кадрового резерву. Зразок списку осіб, зарахованих до кадрового резерву, додається.

5. Зарахування до кадрового резерву затверджується наказом чи розпорядженням керівника державного органу за погодженням з іншими органами, якщо для призначення на посади, на які формується кадровий резерв, передбачається погодження кандидатур з цими органами.

Пропозиції щодо резерву на посади, призначення на які здійснюється органами вищого рівня (крім першої - третьої категорій, призначення на які здійснюється Президентом України та Кабінетом Міністрів України), розглядаються спеціальними комісіями, утвореними при цих органах. Очолює комісію керівник органу або його перший заступник. Склад комісії затверджується рішенням відповідного органу. (Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1031 від 10.08.2004)

5-1. Списки осіб, що пропонуються до кадрового резерву на посади керівників структурних підрозділів, їх біографічні довідки подаються щороку до 1 лютого центральними органами виконавчої влади Головдержслужбі.

Головдержслужба опрацьовує матеріали, погоджує списки кадрового резерву та повертає їх для затвердження керівниками відповідних центральних органів виконавчої влади.

(Положення доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ N 1431 від 10.09.2003, в редакції Постанови КМ N 525 від 27.04.2004)

6. Пропозиції щодо кандидатур для зарахування до кадрового резерву на керівні посади державних службовців першої - третьої категорій, призначення на які здійснює Президент України та Кабінет Міністрів України, вносять до 1 лютого кожного року на розгляд Комісії з питань формування кадрового резерву на керівні посади державних службовців (далі - Комісія) Адміністрація Президента України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації вносять такі пропозиції через зазначені вище органи.

Протягом року можуть розглядатися пропозиції про включення або виключення запропонованих кандидатур із кадрового резерву.

Рішення Комісії стосовно кадрового резерву на керівні посади державних службовців першої - третьої категорій, призначення на які здійснює Президент України, подаються для затвердження Президентові України, а на керівні посади, призначення на які здійснює Президент України за поданням Прем`єр-міністра України, а також Кабінет Міністрів України, - Кабінетові Міністрів України.

Секретаріат Кабінету Міністрів України подає підготовлені

Комісією списки на затвердження Кабінетові Міністрів України в установленому порядку.

(Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 1031 від 10.08.2004)

7. Після зарахування до кадрового резерву на посади, робота на яких передбачає доступ до державної таємниці, розглядається питання щодо оформлення в установленому порядку допуску до державної таємниці особам, які його не мають.

8. З працівниками, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота згідно із затвердженими керівниками державних органів чи їхніх структурних підрозділів особистими річними планами, де передбачається:

вивчення і аналіз виконання законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України;

систематичне навчання шляхом самоосвіти;

періодичне навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах (у тому числі зарубіжних);

участь у роботі семінарів, нарад, конференцій з проблем та питань діяльності державних органів і структурних підрозділів;

стажування терміном до двох місяців у державному органі, до кадрового резерву якого зараховано працівника;

виконання обов`язків державного службовця, на посаду якого зараховано працівника до кадрового резерву;

залучення до розгляду відповідних питань, проведення перевірок, службових розслідувань;

участь у підготовці проектів актів законодавства, інших нормативних документів.

9. Контроль за виконанням особистих річних планів осіб,

зарахованих до кадрового резерву на посади керівників державних

органів, покладається на керівників органів вищого рівня, на інші

посади - на керівників структурних підрозділів.

10. Організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву для державної служби здійснює Головдержслужба.

11. Кадрові служби державних органів, на які поширюється дія Закону України "Про державну службу", формують кадровий резерв, систематично аналізують та узагальнюють практику його формування, вносять пропозиції керівництву щодо вдосконалення цієї роботи.

12. Якщо посада, до кадрового резерву на яку зараховано працівника, стає вакантною, він має переважне право на її заміщення при проведенні конкурсу.

Просування по службі державного службовця, зарахованого до кадрового резерву, або такого, що пройшов стажування чи навчався в Національній академії державного управління при Президентові України, може здійснюватися за рішенням керівника відповідного державного органу поза конкурсом. (Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 525 від 27.04.2004)

13. Керівник державного органу несе відповідальність за ефективну підготовку і використання кадрового резерву. У разі заміщення вакантної посади керівник державного органу в поданні про призначення кандидата на цю посаду повинен зазначити, протягом якого періоду він перебував у кадровому резерві, яким чином виявив себе, а якщо не перебував - подати обґрунтовані пояснення причини невикористання кадрового резерву.

14. Перебування працівника у кадровому резерві може припинитися з його власної ініціативи або за вмотивованою пропозицією керівника відповідного державного органу. Виключення із списків кадрового резерву оформляється наказом чи розпорядженням керівника.

  
Додаток
до Положення про формування кадрового
резерву для державної служби
СПИСОК
осіб, зарахованих до кадрового резерву на 200__ рік
для державної служби
 
______________________________________________________________________
(найменування державного органу)
 
 
N п/п Посада, на яку пропонується особа, із зазначенням назви підрозділу Прізвище, ім`я та по батькові Дата народження Освіта (коли і що закінчила особа), спеціальність, науковий ступінь, вчене звання Дата зарахування до резерву Стаж роботи на посаді Ранг
_____________________________ ____________ _____________________________
(посада керівника) (підпис) (ініціали та прізвище)
 
" " _____________ 200__ р.
МП
 
 

_______________

Примітка. Для посад, призначення на які здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів України, в графі другій зазначається також напрям діяльності за розподілом обов`язків.

 (Додаток в редакції Постанови КМ N 525 від 27.04.2004)

 ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2001 р. N 199

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що

втратили чинність

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 1994 р. N853 "Про Положення про формування кадрового резерву для державної служби" (ЗП України, 1995 р., N2, ст. 51).

2. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 1996 р. N533 "Про Порядок прийому до вищих закладів освіти на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління" (ЗП України, 1996 р., N12, ст. 335).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1997 р. N1333 "Про внесення змін і доповнень до Положення про формування кадрового резерву для державної служби" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 49, с. 43).

4. Пункт 2 Змін і доповнень, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 1998 р. N299 "Про удосконалення прийому, підготовки слухачів та використання випускників Української Академії державного управління при Президентові України" (Офіційний вісник України, 1998 р., N11, ст. 400).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 1999 р. N2024 "Про внесення змін і доповнень до Положення про формування кадрового резерву для державної служби" (Офіційний вісник України, 1999 р., N44, ст. 2186).

Останні новини

Анонси


 

 

 

Погода