back

Три підприємства області є найбільшими забруднювачами довкілля

10-02-2015 | 12:51

До суб’єктів господарювання, які входять до «Переліку 100 об'єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля в Україні» внаслідок виробничої діяльності, що розроблений Міністерством екології та природних ресурсів України, відносяться підприємства Чернігівської області: КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради, КЕП «Чернігівська теплоелектроцентраль ТОВ фірми «ТехНова» та Публічне акціонерне товариство «Чернігівське Хімволокно».

Згідно отриманої від підприємств інформації за 2014 рік щодо діяльності об’єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля, Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації надає наступну екологічну інформацію.

Комунальне підприємство «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради

Критерії віднесення – вплив на водні ресурси.

Одним із напрямів діяльності КП «Чернігівводоканал» є здійснення очистки стічних вод м. Чернігова. Підприємство є найбільшим водокористувачем Чернігівської області.

За останні роки підприємством не перевищувались доведені ліміти забору води та передачі її іншим споживачам (за даними звітів про використання води за формою № 2-ТП (Водгосп).

Динаміка скидів КП «Чернігівводоканал» у р. Білоус складала: 2014 р. – об’єм скидання 18,30 млн. м3; 2013 р. – об’єм скидання 17,69 млн. м3; 2012 р. – об’єм скидання 18,09 млн. м3; 2011 р. відповідно: 17,71 млн. м3.

Об’єм стічних вод в 2014 році, в порівнянні з 2013 роком, збільшився на 2,3 % за рахунок збільшення водоспоживання промисловими підприємствами на виробничі потреби та дощових вод.

Стічні води проходять через споруди механічної та біологічної очистки, доочищення та обробки осадів. На сьогодні технічний стан всього комплексу очисних споруд задовільний. Лабораторний контроль рівня токсичності у стічних водах проводиться відомчою лабораторією, за результатами досліджень зворотні води – не токсичні.

Водовідведення здійснюється по двох випусках в р. Білоус (правобережну притоку р. Десна). Концентрація забруднюючих речовин, що скидаються разом зі стічними водами після очищення на очисних спорудах «Чернігівводоканал» в р. Білоус періодично перевищує встановлений норматив гранично допустимого скиду фосфатів.

Гідрохімічні показники якості поверхневих вод р. Десни у створах спостереження – зоні впливу р. Білоус – в цілому знаходились в межах норм гранично допустимих концентрацій для водойм рибогосподарського призначення через повноводність водойми, наявність течії.

Згідно отриманої від підприємства інформації, протягом 2014 року для зниження негативного впливу на довкілля здійснено капітальний ремонт відстійників, аеротенків та іншого обладнання на каналізаційних спорудах загальною вартістю 2850,3 тис. грн. Також, за кошти підприємства (3472,1 тис. грн.) вивезено 30,2 тис. т мулу з мулових карт очисних каналізаційних споруд.

Підприємством своєчасно вивозяться тверді побутові відходи з території, підтримуються в належному санітарно-технічному стані зони суворого режиму на артезіанських свердловинах, здійснюється ремонт огорож санітарних зон артезіанських свердловинах.

Підприємством постійно здійснювався контроль за скидом стічних вод від промислових підприємств в міську каналізацію м. Чернігова згідно «Правил приймання стічних вод підприємств в систему каналізації м. Чернігова». Протягом 2014 року перевірено 73 підприємства, з них в 51 виявлено перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в стічній воді на суму 1811,9 тис. грн.

Довідково: Очисні споруди КП «Чернігівводоканал», загальною потужністю 94 тис. м3/добу, здійснюють прийом побутових стічних вод від житлових будівель, побутових і виробничих стоків промислових підприємств. На території очисних споруд є 2 технологічні лінії очистки стічних вод, кожна з яких включає споруди механічної, біологічної очистки доочищення стічних вод і споруди по обробці осадів. Фактично на очисні споруди надходить біля 60 тис. м3/добу. Технічний стан очисних споруд задовільний. Скид недостатньо очищених стічних вод (НДО) від КП «Чернігівводоканал» складає близько 93% від загального обсягу скидів НДО всіх комплексів очисних споруд (КОС) у водойми Чернігівської області.

З метою запобігання додаткового забруднення очищених стічних вод м.Чернігова хлорорганічними сполуками, зменшення пригнічуючого впливу дезинфіканту на процеси доочистки в біоставках та створення безпечних умов праці в 2012 році на КП «Чернігівводоканал» виконана заміна знезараження стічних вод з хлорного на ультрафіолетову стабілізацію – встановлено ультрафіолетові установки типу InLine 16000 фірми BERSON.

Комунальний енергогенеруючий підрозділ «Чернігівська теплоелектроцентраль» ТОВ фірми «ТехНова»

Критерії віднесення – значні обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферу та утворення відходів (вугільна зола).

Основною метою діяльності підприємства є забезпечення споживачів електричною та тепловою енергією.

Динаміка викидів в атмосферне повітря КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми «ТехНова» за останні 5 років становила: 2014 р. – 18,068 тис. т/рік; 2013 р. – 19,084 тис. т/рік; 2012 р. – 19,22 тис. т/рік; 2011 р. – 20,925 тис. т/рік; 2010 р. – 17,462 тис. т/рік.

В 2014 р. підприємством в атмосферне повітря викинуто забруднюючих речовин на 1,017 тис. тонн менше, ніж за аналогічний період минулого року. Деяке скорочення обсягів викидів відбулось за рахунок зменшення виробництва електроенергії.

За даними регіональної системи моніторингу довкілля концентрації пріоритетних забруднюючих речовин в житловій забудові в зоні впливу ТЕЦ на протязі останніх 5 років були нижче значень відповідних гранично допустимих концентрацій.

Крім викидів в атмосферне повітря Чернігівщини, з усієї номенклатури виробничих відходів, що утворюються на КЕП «Чернігівська ТЕЦ», найбільший обсяг складає зола, що утворюється при спалюванні вугілля.

Протягом 2014 р. на золовідвалах КЕП «Чернігівська ТЕЦ» утворено 101,23 тис. т золи (2013 р. - 110,62 тис. т; 2012 р. – 113,36 тис. т; 2011 р. – 117,47 тис.т).

Всього, станом на 01.01.2015 р., накопичено 3 млн. 017 тис. тонн золи.

Підприємством в 2014 році виконано природоохоронних заходів по підвищенню ефективності існуючих очисних установок на 682 тис.грн.: капітальний ремонт боровів від пиловугільного котла №1 до димової труби №1, заміна ізоляції стелі газоповоротних камер котлів №2, №3; заміна газоходів від золоуловлювачів до боровів котлів №2, №4 та поточні ремонти золоуловлювачів пиловугільних котлів №1, №4. Для збереження фауни р. Десни підприємством проведено капітальний ремонт рибозахисного пристрою із частковою заміною підводної частини довгого колектору на береговій насосній станції.

Довідково: Основне енергетичне обладнання ТЕЦ введено в експлуатацію в 1961-1962 та 1973-1974 р.р. Викиди підприємства в атмосферне повітря складають біля 40% від викидів стаціонарних джерел Чернігівської області та біля 90% від викидів по місту Чернігів. Речовинами, які вносять вагомий кількісний вклад у сумарні викиди забруднюючих речовин підприємства та негативно впливають на стан навколишнього природного середовища, є: зола, сполуки азоту, сполуки сірки та оксид вуглецю. Вид палива, що використовується протягом року, впливає на загальний об’єм викидів області.

Для розміщення вугільної золи підприємством використовується золонакопичувач № 1, розташований у ІІ поясі санітарно-захисної зони р. Десна, на відстані 1 км від підприємства. Золонакопичувач проектною потужністю 1980 тис. т., експлуатується з 1961 року, на ньому вже розміщено понад 2 млн. т золи. Внаслідок аварійної ситуації та руйнуванні дамби, зола може потрапити до р. Десна. На даному об’єкті вичерпано резервні площі для розміщення золи.

Потужність золонакопичувачу № 2, який побудовано в 2005 році на базі ставка-накопичувача ВАТ «Чернігіввовна», становить біля 900 тис. т.

За результатами вишукувань, проведених фахівцями Українського наукового гігієнічного центру, зола Чернігівської ТЕЦ є малонебезпечним видом відходів, відноситься до четвертого класу небезпеки. Виходячи з радіологічних та хімічних досліджень, можливе використання її для виробництва будівельних матеріалів.


За інформацією
Департаменту екології
та природних ресурсів
облдержадміністрації