Чернігівська ОДА

rss facebook
Чернігівська обласна державна адміністрація Горяча лінія голови Головна сторінка Мапа сайту Мапа                     11 Червня 2012 08:50

                     Управління освіти та науки


                     Адреса: 14013  м.Чернігів, вул. Шевченка, 34
                     Телефони: (04622) 3-33-37, факс (0462) 67-57-54
                     Електронна адреса:uon_post@cg.gov.ua
                     Веб-сайт:http://uon.cg.gov.ua/
                     Начальник управління: Конопацький Микола Анатолійович
                     Режим роботи: з 9-00 до 18-00 (з 8.00 до 17.00) з перервою на обід з 13.00 до 14.00.
                     Вихідні дні - субота та неділя.
                     Дні та години прийому громадян: начальником управління - четвер, 10.00-13.00;
                     заступником начальника - середа, 15.00-19.00; четвер, 15.00-19.00.
                     Нормативні документи, що регулюють надання послуг:
                     Положення про управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації.

                     Основні завдання управління:

                     - участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
                     - забезпечення розвитку "системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально-активної, творчої особистості; створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ світи і науки;
                     - створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;
                     - забезпечення розвитку освітнього, наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей області;
                     - здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти;
                     - координація діяльності навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, організація роботи з їх кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;
                     - забезпечення моніторингу рішень у сфері освіти, наукової, науково-технічній та інноваційної діяльності в області, захисту інтелектуальної власності; організація навчально-методичного та інформаційного забезпечення закладів освіти, сприяння підвищенню фахового рівня, розвитку творчих здібностей і майстерності педагогічних кадрів регіону;
                     - впровадження в навчально-виховний процес сучасних підходів до виховання молоді, підвищення рівня її національної свідомості і гідності, духовного, культурного та фізичного вдосконалення, організація роботи з професійної орієнтації молоді;
                     - організація діяльності, налагодження інформаційних та комунікаційних зв'язків з органами управління освітою в регіоні, збереження оптимальної мережі навчально-виховних закладів області;
                     - розробка і формування планових показників при складанні проекту бюджету на утримання установ освіти області, забезпечення аналізу та контроль за ефективних використання бюджетних коштів;
                     - формування регіональної наукової та науково-технічної політики, впровадження інноваційних заходів, спрямованих на соціально-економічний розвиток області, міста, держави;
                     - сприяння функціонуванню системи науково-технічної інформації та інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему.

                     Управління відповідно до покладених на нього завдань:

                     1) здійснює керівництво і контролює діяльність відділів освіти районних державних адміністрацій, Чернігівської, Ніжинської, Прилуцької міських рад;
                     2) координує роботу органів управління освітою на місцях, а також підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді;
                     3) аналізує стан освіти і науки в області, місті, розробляє регіональні програми їх розвитку, а також науково-технічної та інноваційної діяльності, організовує і контролює виконання цих програм на місці;
                     4) прогнозує потребу області, міста у фахівцях різних спеціальностей для системи освіти і науки, формує регіональне замовлення на їх підготовку, координує роботу з укладення між професійно-технічними навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціями договорів про підготовку кадрів;
                     5) організовує і контролює роботу державних і комунальних вищих навчальних закладів відповідно до делегованих МОН повноважень, а також закладів післядипломної освіти, що перебувають у його підпорядкуванні; керує в установленому порядку роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників;
                     6)  сприяє розвитку мережі навчальних закладів в області, місті, утворює в межах своїх повноважень навчальні заклади або вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації;
                     7) вносить МОН пропозиції щодо впорядкування мережі навчальних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів;
                     8) організовує роботу з ліцензування та атестації навчальних закладів, їх державного інспектування, проведення атестації педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;
                     9) співпрацює з керівниками науково-дослідних установ та науково-дослідних підрозділів вищих навчальних закладів, готує у межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення їх на посади та звільнення з посад;
                     10) бере в установленому порядку участь в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, в проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад керівників вищих навчальних закладів І-II рівня акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані МОН і перебувають у державній власності, і подає МОН відповідні матеріали;
                     11) аналізує стан виконання керівниками вищих навчальних закладів І-II рівня акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані МОН, умов контрактів і вносить пропозиції щодо встановлення (скорочення, продовження) терміну дії або розірвання (припинення дії) укладених контрактів;
                     12) вживає заходів для забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти, організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації і розвитку творчості педагогічних працівників;
                     13) забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти, зокрема освіти національних меншин; впроваджує в практику освітні та наукові програми відродження і розвитку національної культури, національних традицій Українського народу і національних меншин України;
                     14) впроваджує в практику рекомендовані МОН нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти;
                     15) вносить на розгляд МОН пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам статусу експериментальних;
                     16) формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документів про освіту;
                     17) організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів;
                     18) залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;
                     19) проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення серед учнів таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси тощо;
                     20) разом з органами охорони здоров'я здійснює загальний контроль за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу;
                     21) вживає заходів до захисту прав та інтересів неповнолітніх, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються в сім'ях опікунів, школах-інтернатах, дитячих будинках незалежно від форм власності (зокрема сімейного типу), інших закладах;
                     22) сприяє відповідним підрозділам органів внутрішніх справ та соціальним службам у запобіганні дитячій бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх;
                     23) організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;
                     24) розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних і наукових закладів  комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного та наукового процесу;
                     25) контролює використання капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, погоджує проекти будівництва навчальних закладів та наукових установ;
                     26) сприяє активізації винахідницької діяльності, охороні об'єктів інтелектуальної та промислової власності;
                     27) сприяє розвитку діючих та створенню нових форм науково-технічної, науково-технологічної та інноваційної діяльності - науково-технологічних парків, інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів тощо;
                     28) бере участь за дорученням МОН у проведенні експертизи інноваційних пропозицій для включення їх до національних, державних та регіональних програм;
                     29) бере участь у визначенні доцільності виконання і фінансування інноваційних проектів у складі регіональних наукових і науково-технічних програм;
                     30) контролює роботу з усунення недоліків у науковій (науково-технічній) діяльності науково-дослідних установ області, міста, які повністю або частково фінансуються за рахунок державного бюджету, виявлених під час комплексних перевірок, проведених відповідними органами державної влади;
                     31) вживає у межах своєї компетенції заходів до  поліпшення  матеріальних та житлових умов студентів, працівників освіти і науки, організації їх медичного та побутового обслуговування;
                     32) розглядає питання та вносить МОН в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти і науки державними нагородами, запроваджує інші форми морального і матеріального стимулювання їх праці;
                     33) забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів до усунення причин, що зумовили їх появу;
                     34) готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти і науки в області;
                     35) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.
                      


                     Відділи освіти райдержадміністрацій, органи місцевого самоврядування,
                     управління освіти міських рад

                      

                     № п/п

                     Посада

                     Прізвище, ім’я, по батькові

                     1

                     Начальник відділу освіти Бахмацької райдержадміністрації

                     Журба

                     Лариса Миколаївна

                     2

                     Начальник відділу освіти Бобровицької райдержадміністрації

                     Лоленко

                     Станіслав Миколайович

                     3

                     Начальник відділу освіти Борзнянської райдержадміністрації

                     Ярошенко

                     Лідія Михайлівна

                     4

                     Начальник відділу освіти Варвинської райдержадміністрації

                     Кутовий

                     Володимир Євгенович

                     5

                     Начальник відділу освіти Городнянської райдержадміністрації

                     Гриценко

                     Юрій Михайлович

                     6

                     Начальник відділу освіти Ічнянської райдержадміністрації

                     Нагорна

                     Світлана Михайлівна

                     7

                     Начальник відділу освіти Козелецької райдержадміністрації

                     Стась

                     Сергій Олександрович

                     8

                     Начальник відділу освіти Коропської райдержадміністрації

                     Курбанов

                     Олег Миколайович

                     9

                     Начальник відділу освіти Корюківської райдержадміністрації

                     Наумчик

                     Ірина Володимирівна

                     10

                     Начальник відділу освіти Куликівської райдержадміністрації

                     Анюховська

                     Людмила Петрівна

                     11

                     Начальник відділу освіти Менської райдержадміністрації

                     Ємець

                     Віктор Миколайович

                     12

                     Начальник відділу освіти Ніжинської райдержадміністрації

                     Лозова

                     Леся В’ячеславівна

                     13

                     Начальник відділу освіти Новгород-Сіверської райдержадміністрації

                     Біла

                     Світлана Валентинівна

                     14

                     Начальник відділу освіти Носівської райдержадміністрації

                     Баришовець

                     Наталія Петрівна

                     15

                     Начальник відділу освіти Прилуцької райдержадміністрації

                     Бобренко

                     Микола Миколайович

                     16

                     Начальник відділу освіти Ріпкинської райдержадміністрації

                     Багмут

                     Леонід Іванович

                     17

                     В.о. начальника

                     відділу освіти Семенівської райдержадміністрації

                     Кресс

                     Олена Вікторівна

                     18

                     Начальник відділу освіти Сновської райдержадміністрації

                     Булденко

                     Тетяна Андріївна

                     19

                     Начальник відділу освіти Сосницької райдержадміністрації

                     Дусь

                     Михайло Корнійович

                     20

                     Начальник відділу освіти Срібнянської райдержадміністрації

                     Никоненко

                     Віталій Миколайович

                     21

                     Начальник відділу освіти Талалаївської райдержадміністрації

                     Плюта

                     Оксана Петрівна

                     22

                     Начальник відділу освіти Чернігівської райдержадміністрації

                     Маханькова

                     Тетяна Михайлівна

                     23

                     Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

                     Білогура

                     Василь Олексійович

                     24

                     Начальник управління освіти Ніжинської міської ради

                     Крапив’янський

                     Станіслав Миколайович

                     25

                     Начальник управління освіти Прилуцької міської ради

                     Вовк

                     Сергій Михайлович

                     26

                     Начальник відділу освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради

                     Зюзько

                     Ірина Петрівна

                     27

                     Начальник відділу освіти Деснянської селищної ради

                     Левосюк

                     Раїса Василівна

                     28

                     Начальник відділу освіти Кіптівської об’єднаної територіальної громади

                     Пузирний

                     Станіслав Семенович

                     29

                     Начальник відділу освіти, молоді та спорту Парафіївської селищної ради

                     Маслак

                     Петро Васильович

                     30

                     Начальник відділу освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту виконкому Макіївської сільської ради

                     Перепелиця

                     Валентина Іванівна

                     Назад

                     Розробник : КП 'ІАЦ Чернігівської облради'    © Чернігівська облдержадміністрація
                     Технічна підтримка: КП 'ІАЦ Чернігівської облради' (0462)674166 obl.kp.iac@gmail.com
                     Інформаційне наповнення: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (0462)675372 inform.dep.cn@gmail.com
                     Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові вказання посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Чернігівської облдержадміністрації www.cg.gov.ua