Чернігівська ОДА

rss facebook
Чернігівська обласна державна адміністрація Горяча лінія голови Головна сторінка Мапа сайту Мапа
                    11 Червня 2012 08:50

                     

                    Управління освіти та науки

                     


                    Адреса: 14013  м.Чернігів, вул. Шевченка, 34
                    Телефони: (04622) 3-33-37, факс (0462) 67-57-54
                    Електронна адреса:uon_post@cg.gov.ua
                    Веб-сайт:http://uon.cg.gov.ua/
                    Начальник управління: Конопацький Микола Анатолійович
                    Режим роботи: з 9-00 до 18-00 (з 8.00 до 17.00) з перервою на обід з 13.00 до 14.00.
                    Вихідні дні - субота та неділя.
                    Дні та години прийому громадян: начальником управління - четвер, 10.00-13.00;
                    заступником начальника - середа, 15.00-19.00; четвер, 15.00-19.00.
                    Нормативні документи, що регулюють надання послуг:
                    Положення про управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації.

                    Основні завдання управління:

                    - участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
                    - забезпечення розвитку "системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально-активної, творчої особистості; створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ світи і науки;
                    - створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;
                    - забезпечення розвитку освітнього, наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей області;
                    - здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти;
                    - координація діяльності навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, організація роботи з їх кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;
                    - забезпечення моніторингу рішень у сфері освіти, наукової, науково-технічній та інноваційної діяльності в області, захисту інтелектуальної власності; організація навчально-методичного та інформаційного забезпечення закладів освіти, сприяння підвищенню фахового рівня, розвитку творчих здібностей і майстерності педагогічних кадрів регіону;
                    - впровадження в навчально-виховний процес сучасних підходів до виховання молоді, підвищення рівня її національної свідомості і гідності, духовного, культурного та фізичного вдосконалення, організація роботи з професійної орієнтації молоді;
                    - організація діяльності, налагодження інформаційних та комунікаційних зв'язків з органами управління освітою в регіоні, збереження оптимальної мережі навчально-виховних закладів області;
                    - розробка і формування планових показників при складанні проекту бюджету на утримання установ освіти області, забезпечення аналізу та контроль за ефективних використання бюджетних коштів;
                    - формування регіональної наукової та науково-технічної політики, впровадження інноваційних заходів, спрямованих на соціально-економічний розвиток області, міста, держави;
                    - сприяння функціонуванню системи науково-технічної інформації та інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему.

                    Управління відповідно до покладених на нього завдань:

                    1) здійснює керівництво і контролює діяльність відділів освіти районних державних адміністрацій, Чернігівської, Ніжинської, Прилуцької міських рад;
                    2) координує роботу органів управління освітою на місцях, а також підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді;
                    3) аналізує стан освіти і науки в області, місті, розробляє регіональні програми їх розвитку, а також науково-технічної та інноваційної діяльності, організовує і контролює виконання цих програм на місці;
                    4) прогнозує потребу області, міста у фахівцях різних спеціальностей для системи освіти і науки, формує регіональне замовлення на їх підготовку, координує роботу з укладення між професійно-технічними навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціями договорів про підготовку кадрів;
                    5) організовує і контролює роботу державних і комунальних вищих навчальних закладів відповідно до делегованих МОН повноважень, а також закладів післядипломної освіти, що перебувають у його підпорядкуванні; керує в установленому порядку роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників;
                    6)  сприяє розвитку мережі навчальних закладів в області, місті, утворює в межах своїх повноважень навчальні заклади або вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації;
                    7) вносить МОН пропозиції щодо впорядкування мережі навчальних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів;
                    8) організовує роботу з ліцензування та атестації навчальних закладів, їх державного інспектування, проведення атестації педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;
                    9) співпрацює з керівниками науково-дослідних установ та науково-дослідних підрозділів вищих навчальних закладів, готує у межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення їх на посади та звільнення з посад;
                    10) бере в установленому порядку участь в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, в проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад керівників вищих навчальних закладів І-II рівня акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані МОН і перебувають у державній власності, і подає МОН відповідні матеріали;
                    11) аналізує стан виконання керівниками вищих навчальних закладів І-II рівня акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані МОН, умов контрактів і вносить пропозиції щодо встановлення (скорочення, продовження) терміну дії або розірвання (припинення дії) укладених контрактів;
                    12) вживає заходів для забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти, організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації і розвитку творчості педагогічних працівників;
                    13) забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти, зокрема освіти національних меншин; впроваджує в практику освітні та наукові програми відродження і розвитку національної культури, національних традицій Українського народу і національних меншин України;
                    14) впроваджує в практику рекомендовані МОН нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти;
                    15) вносить на розгляд МОН пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам статусу експериментальних;
                    16) формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документів про освіту;
                    17) організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів;
                    18) залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;
                    19) проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення серед учнів таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси тощо;
                    20) разом з органами охорони здоров'я здійснює загальний контроль за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу;
                    21) вживає заходів до захисту прав та інтересів неповнолітніх, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються в сім'ях опікунів, школах-інтернатах, дитячих будинках незалежно від форм власності (зокрема сімейного типу), інших закладах;
                    22) сприяє відповідним підрозділам органів внутрішніх справ та соціальним службам у запобіганні дитячій бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх;
                    23) організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;
                    24) розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних і наукових закладів  комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного та наукового процесу;
                    25) контролює використання капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, погоджує проекти будівництва навчальних закладів та наукових установ;
                    26) сприяє активізації винахідницької діяльності, охороні об'єктів інтелектуальної та промислової власності;
                    27) сприяє розвитку діючих та створенню нових форм науково-технічної, науково-технологічної та інноваційної діяльності - науково-технологічних парків, інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів тощо;
                    28) бере участь за дорученням МОН у проведенні експертизи інноваційних пропозицій для включення їх до національних, державних та регіональних програм;
                    29) бере участь у визначенні доцільності виконання і фінансування інноваційних проектів у складі регіональних наукових і науково-технічних програм;
                    30) контролює роботу з усунення недоліків у науковій (науково-технічній) діяльності науково-дослідних установ області, міста, які повністю або частково фінансуються за рахунок державного бюджету, виявлених під час комплексних перевірок, проведених відповідними органами державної влади;
                    31) вживає у межах своєї компетенції заходів до  поліпшення  матеріальних та житлових умов студентів, працівників освіти і науки, організації їх медичного та побутового обслуговування;
                    32) розглядає питання та вносить МОН в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти і науки державними нагородами, запроваджує інші форми морального і матеріального стимулювання їх праці;
                    33) забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів до усунення причин, що зумовили їх появу;
                    34) готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти і науки в області;
                    35) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.
                     

                     

                    Відділи освіти райдержадміністрацій, органи місцевого самоврядування,
                    управління освіти міських рад

                     

                    № п/п

                    Посада

                    Прізвище, ім’я, по батькові

                    E-mail

                    1

                    Начальник відділу освіти Бахмацької райдержадміністрації

                    Журба

                    Лариса Миколаївна

                    bahadm_vo@cg.gov.ua   

                    2

                    Начальник відділу освіти Бобровицької райдержадміністрації

                    Лоленко

                    Станіслав Миколайович

                    bobradm_osvita@cg.gov.ua  bobrvosv@meta.ua   

                    3

                    Начальник відділу освіти Борзнянської райдержадміністрації

                    Ярошенко

                    Лідія Михайлівна

                    victoriya1@ukrpost.ua

                    4

                    Начальник відділу освіти Варвинської райдержадміністрації

                    Кутовий

                    Володимир Євгенович

                    rono_varva@ukr.net   

                    5

                    Начальник відділу освіти Городнянської райдержадміністрації

                    Гриценко

                    Юрій Михайлович

                    02147405@mail.gov.ua  

                    6

                    Начальник відділу освіти Ічнянської райдержадміністрації

                    Нагорна

                    Світлана Михайлівна

                    ichadm_v.osvita@cg.gov.ua

                    7

                    В.о. начальника відділу освіти Козелецької райдержадміністрації

                    Ткаченко

                    Володимир Васильович

                    kozelec_osvita@ukr.net  b.tka4ehko@ukr.net

                    8

                    В.о. начальника відділу освіти Коропської райдержадміністрації

                    Павліон

                    Валентина Іванівна

                    kpadm_osvita@cg.gov.ua

                    9

                    В.о. начальника відділу освіти Корюківської райдержадміністрації

                    Дзюба

                    Олена Миколаївна

                    korukivka_osvita_cekretar@ukr.net

                    10

                    Начальник відділу освіти Куликівської райдержадміністрації

                    Анюховська

                    Людмила Петрівна

                    kuladm_osvita@cg.gov.ua

                    11

                    Начальник відділу освіти Менської райдержадміністрації

                    Ємець

                    Віктор Миколайович

                    mena_osvita@cg.gov.ua

                    12

                    Начальник відділу освіти Ніжинської райдержадміністрації

                    Лозова

                    Леся В’ячеславівна

                    viddil-osvitu-nrda@ua.fm 

                    13

                    Начальник відділу освіти Новгород-Сіверської райдержадміністрації

                    Біла

                    Світлана Валентинівна

                    nsrono@ukr.net

                    14

                    В.о. начальника відділу освіти Носівської райдержадміністрації

                    Жигун

                    Ніна Степанівна

                    nosadm_osvita@cg.gov.ua

                    15

                    Начальник відділу освіти Прилуцької райдержадміністрації

                    Бобренко

                    Микола Миколайович

                    pladm_osv1@cg.gov.ua 

                    16

                    Начальник відділу освіти Ріпкинської райдержадміністрації

                    Багмут

                    Леонід Іванович

                    rpadm-osvita@cg.gov.ua

                    17

                    Начальник відділу освіти Семенівської райдержадміністрації

                    Кресс

                    Олена Вікторівна

                    vidil_osvity@ukr.net

                    18

                    Начальник управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області

                    Булденко

                    Тетяна Андріївна

                    osvitasnovsk@ukr.net   

                    19

                    Начальник відділу освіти Сосницької райдержадміністрації

                    Дусь

                    Михайло Корнійович

                    sosnrono@cg.gov.ua

                    20

                    Начальник відділу освіти Срібнянської райдержадміністрації

                    Никоненко

                    Віталій Миколайович

                    osvita-sribne@ukr.net

                    21

                    Начальник відділу освіти Талалаївської райдержадміністрації

                    Плюта

                    Оксана Петрівна

                    02147552@mail.gov.ua

                    22

                    Начальник відділу освіти Чернігівської райдержадміністрації

                    Маханькова

                    Тетяна Михайлівна

                    chernigivrayvo@ukr.net

                    23

                    Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

                    Білогура

                    Василь Олексійович

                    osvita@chernigiv-rada.gov.ua 

                    24

                    Начальник управління освіти Ніжинської міської ради

                    Крапив’янський

                    Станіслав Миколайович

                    osvita-nizhyn@ukr.net

                    25

                    Начальник управління освіти Прилуцької міської ради

                    Вовк

                    Сергій Михайлович

                    uopmr@ukr.net  

                    26

                    Начальник відділу освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради

                    Зюзько

                    Ірина Петрівна

                    nsmvo2015@ukr.net

                    27

                    Начальник відділу освіти Деснянської селищної ради

                    Левосюк

                    Раїса Василівна

                    osvita.desna@ukr.net

                    28

                    Начальник відділу освіти Кіптівської об’єднаної територіальної громади

                    Пузирний

                    Станіслав Семенович

                    pstanislav0105@gmail.com

                    29

                    Начальник відділу освіти, молоді та спорту Парафіївської селищної ради

                    Маслак

                    Петро Васильович

                    vo.parafiivskarada@gmail.com

                    30

                    Начальник відділу освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту виконкому Макіївської сільської ради

                    Перепелиця

                    Валентина Іванівна

                    makiivkaos@ukr.net  

                    31

                    Начальник відділу освіти Вертіївської селищної ради

                    Савченко

                    Людмила Анатоліївна

                    vertiivka_osvita@ukr.net

                    Назад

                    Розробник : КП 'ІАЦ Чернігівської облради'    © Чернігівська облдержадміністрація
                    Технічна підтримка: КП 'ІАЦ Чернігівської облради' (0462)674166 obl.kp.iac@gmail.com
                    Інформаційне наповнення: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (0462)675372 inform.dep.cn@gmail.com
                    Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові вказання посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Чернігівської облдержадміністрації www.cg.gov.ua