Чернігівська ОДА

rss facebook
Чернігівська обласна державна адміністрація Горяча лінія голови Головна сторінка Мапа сайту Мапа
                    11 Червня 2012 08:50

                     

                    Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації

                     

                    Адреса: 14013,  м.Чернігів, вул. Шевченка, 34

                    Телефон-факс: (0462) 67-57-54

                    Електронна адреса: uon_post@cg.gov.ua

                    Адреса веб-сайту: http://uon.cg.gov.ua/

                    Режим роботи Управління: з 8-00 до 17-00 з перервою на обід з 13.00 до 14.00.

                    Вихідні дні - субота та неділя.

                    Начальник Управління: Конопацький Микола Анатолійович

                    Телефон: (04622) 3-33-37

                     

                    Телефонний довідник працівників Управління освіти і науки

                    Чернігівської обласної державної адміністрації

                     

                    Положення про Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації

                     

                    Основні завдання Управління:

                     

                    - участь у забезпеченні реалізації в області державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності;

                    - забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

                    - визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів, підпорядкованих Управлінню;

                    - створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки;

                    - створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;

                    - забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей області;

                    - здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти;

                    - координація діяльності навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, організація роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

                     - Управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;

                    - здійснення атестації навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованих на території області, оприлюднення результатів атестації;

                    - забезпечення моніторингу у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності;

                    - сприяння функціонуванню системи науково-технічної та економічної інформації в регіоні, формуванню баз даних і фондів науково-технічної інформації про технології та їх складові, що відповідають потребам області;

                    - сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;

                    - забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

                    - організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та учнівської молоді;

                    - сприяння міжнародному співробітництву з питань навчання і виховання дітей та учнівської молоді;

                    - участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку області.

                     

                    Управління, відповідно до покладених на нього завдань:

                     

                    - координує роботу місцевих органів управління освітою, підпорядкованих закладів освіти, а також підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, учнів професійно-технічних навчальних закладів;

                    - аналізує стан освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, забезпечення захисту прав дітей, учнівської молоді в області, розробляє регіональні програми їх розвитку, організовує і контролює виконання цих програм;

                    - бере участь у прогнозуванні потреб області у фахівцях різних спеціальностей для системи освіти і науки, формуванні регіонального замовлення на їх підготовку, координує роботу з укладення договорів про підготовку робітничих кадрів між професійно-технічними навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціями;

                    - організовує і контролює роботу державних і комунальних вищих навчальних закладів відповідно до делегованих Міністерством освіти і науки України повноважень, а також закладів післядипломної освіти, що перебувають у його підпорядкуванні, керує в установленому порядку роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників;

                    - сприяє розвитку мережі навчальних закладів області, утворює в межах своїх повноважень навчальні заклади або вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо;

                    - організовує роботу з ліцензування та державної атестації навчальних закладів області, їх державного інспектування;

                    - у межах своєї компетенції проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, веде облік і складає звіти з цих питань;

                    - забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впроваджує в практику освітні та наукові програми відродження і розвитку національної культури, традицій українського народу і національних меншин України;

                    - впроваджує в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки України нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти;

                    - залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;

                    - проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення серед учнів таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, турніри, виставки, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і учнівської молоді;

                    - співпрацює з відповідними підрозділами органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;

                    - організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

                    - сприяє активізації творчості та винахідницької діяльності, розвитку діючих та створенню нових форм науково-технічної, науково-технологічної та інноваційної діяльності тощо;

                    - забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів щодо усунення причин, які зумовили їх появу;

                    - готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища освіти, науки, дітей і молоді, відпочинку та дозвілля дітей і учнівської молоді, забезпечує їх виконання;

                    - координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і учнівської молоді, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

                    - здійснює разом з органами охорони здоров’я загальний контроль за охороною здоров’я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді;

                    - проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, здійснює в установленому порядку рекламну та видавничу діяльність;.

                    - сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

                    - надає адміністративні послуги;

                    - забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

                    - розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

                    - бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

                    - проводить спеціальну перевірку відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання;

                    - забезпечує захист персональних даних;

                    - здійснює інші, передбачені законодавством, повноваження.

                     

                    Відділи освіти райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування,
                    управління освіти міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Новгород-Сіверська, Корюківки,
                    Остра, Батурина, Сновська

                    Посада Прізвище, ім’я, по батькові E-mail
                    Начальник відділу освіти Бахмацької райдержадміністрації Журба Лариса Миколаївна bahadm_vo@cg.gov.ua   
                    Начальник відділу освіти Бобровицької райдержадміністрації Лоленко Станіслав Миколайович bobradm_osvita@cg.gov.ua  bobrvosv@meta.ua   
                    Начальник відділу освіти Борзнянської райдержадміністрації Ярошенко Лідія Михайлівна victoriya1@ukrpost.ua
                    Начальник відділу освіти Варвинської райдержадміністрації Кутовий Володимир Євгенович rono_varva@ukr.net   
                    Начальник відділу освіти Городнянської райдержадміністрації Гриценко Юрій Михайлович 02147405@mail.gov.ua  
                    Начальник відділу освіти Ічнянської райдержадміністрації Нагорна Світлана Михайлівна ichadm_v.osvita@cg.gov.ua
                    Начальник відділу освіти Козелецької райдержадміністрації Ткаченко Володимир Васильович kozelec_osvita@ukr.net  
                    В.о. начальника відділу освіти Коропської райдержадміністрації Павліон Валентина Іванівна kpadm_osvita@cg.gov.ua
                    Начальник відділу освіти Корюківської райдержадміністрації Дзюба Олена Миколаївна korukivka_osvita_cekretar@ukr.net
                    Начальник відділу освіти Куликівської райдержадміністрації Анюховська Людмила Петрівна kuladm_osvita@cg.gov.ua
                    Начальник відділу освіти Менської райдержадміністрації Ємець Віктор Миколайович mena_osvita@cg.gov.ua
                    Начальник відділу освіти Ніжинської райдержадміністрації Лозова Леся В’ячеславівна viddil-osvitu-nrda@ua.fm 
                    Начальник відділу освіти Новгород-Сіверської райдержадміністрації Біла Світлана Валентинівна nsrono@ukr.net
                    Начальник відділу освіти Носівської райдержадміністрації Жигун Ніна Степанівна nosadm_osvita@cg.gov.ua
                    Начальник відділу освіти Прилуцької райдержадміністрації Бобренко Микола Миколайович pladm_osv1@cg.gov.ua 
                    Начальник відділу освіти Ріпкинської райдержадміністрації Багмут Леонід Іванович rpadm-osvita@cg.gov.ua
                    Начальник відділу освіти Семенівської райдержадміністрації Кресс Олена Вікторівна vidil_osvity@ukr.net
                    Начальник управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області Булденко Тетяна Андріївна osvitasnovsk@ukr.net
                    Начальник відділу освіти Сосницької райдержадміністрації Дусь Михайло Корнійович sosnrono@cg.gov.ua
                    Начальник відділу освіти Срібнянської райдержадміністрації Никоненко Віталій Миколайович osvita-sribne@ukr.net
                    Начальник відділу освіти Талалаївської райдержадміністрації Плюта Оксана Петрівна 02147552@mail.gov.ua
                    Начальник відділу освіти Чернігівської райдержадміністрації Маханькова Тетяна Михайлівна chernigivrayvo@ukr.net
                    Начальник управління освіти Чернігівської міської ради Білогура Василь Олексійович osvita@chernigiv-rada.gov.ua 
                    Начальник управління освіти Ніжинської міської ради Крапив’янський Станіслав Миколайович osvita-nizhyn@ukr.net
                    Начальник управління освіти Прилуцької міської ради Вовк Сергій Михайлович uopmr@ukr.net  
                    Начальник відділу освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради ГоловняІрина Іванівна nsmvo2015@ukr.net
                    Начальник відділу освіти Деснянської селищної ради Левосюк Раїса Василівна osvita.desna@ukr.net
                    Начальник відділу освіти Кіптівської об’єднаної територіальної громади Пузирний Станіслав Семенович pstanislav0105@gmail.com
                    Начальник відділу освіти, молоді та спорту Парафіївської селищної ради Маслак Петро Васильович vo.parafiivskarada@gmail.com
                    Начальник відділу освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту виконкому Макіївської сільської ради Перепелиця Валентина Іванівна makiivkaos@ukr.net 
                    Начальник відділу освіти Вертіївської селищної ради Савченко Людмила Анатоліївна vertiivka_osvita@ukr.net
                    В.о. начальника відділу освіти Батуринської міської ради Койдан Наталія Григорівна osvitabat.rada@gmail.com
                    Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради Наумчик Ірина Володимирівна kor.osvita_otg@ukr.net
                    Відділ освіти Коропської селищної ради Кубанов Олег Миколайович kpadm_osvita@cg.gov.ua
                    Відділ освіти Остерської міської ради Стась Сергій Олександрович oster-osvita@ukr.net

                     

                    Назад

                    Розробник : КП 'ІАЦ Чернігівської облради'    © Чернігівська облдержадміністрація
                    Технічна підтримка: КП 'ІАЦ Чернігівської облради' (0462)674166 obl.kp.iac@gmail.com
                    Інформаційне наповнення: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (0462)675372 inform.dep.cn@gmail.com
                    Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові вказання посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Чернігівської облдержадміністрації www.cg.gov.ua