Чернігівська ОДА

rss facebook
Чернігівська обласна державна адміністрація Горяча лінія голови Головна сторінка Мапа сайту Мапа                     11 Червня 2012 08:50

                      

                     Управління освіти та науки

                      


                     Адреса: 14013  м.Чернігів, вул. Шевченка, 34
                     Телефони: (04622) 3-33-37, факс (0462) 67-57-54
                     Електронна адреса:uon_post@cg.gov.ua
                     Веб-сайт:http://uon.cg.gov.ua/
                     Начальник управління: Конопацький Микола Анатолійович
                     Режим роботи: з 9-00 до 18-00 (з 8.00 до 17.00) з перервою на обід з 13.00 до 14.00.
                     Вихідні дні - субота та неділя.
                     Дні та години прийому громадян: начальником управління - четвер, 10.00-13.00;
                     заступником начальника - середа, 15.00-19.00; четвер, 15.00-19.00.
                     Нормативні документи, що регулюють надання послуг:
                     Положення про управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації.

                     Основні завдання управління:

                     - участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
                     - забезпечення розвитку "системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально-активної, творчої особистості; створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ світи і науки;
                     - створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;
                     - забезпечення розвитку освітнього, наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей області;
                     - здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти;
                     - координація діяльності навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, організація роботи з їх кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;
                     - забезпечення моніторингу рішень у сфері освіти, наукової, науково-технічній та інноваційної діяльності в області, захисту інтелектуальної власності; організація навчально-методичного та інформаційного забезпечення закладів освіти, сприяння підвищенню фахового рівня, розвитку творчих здібностей і майстерності педагогічних кадрів регіону;
                     - впровадження в навчально-виховний процес сучасних підходів до виховання молоді, підвищення рівня її національної свідомості і гідності, духовного, культурного та фізичного вдосконалення, організація роботи з професійної орієнтації молоді;
                     - організація діяльності, налагодження інформаційних та комунікаційних зв'язків з органами управління освітою в регіоні, збереження оптимальної мережі навчально-виховних закладів області;
                     - розробка і формування планових показників при складанні проекту бюджету на утримання установ освіти області, забезпечення аналізу та контроль за ефективних використання бюджетних коштів;
                     - формування регіональної наукової та науково-технічної політики, впровадження інноваційних заходів, спрямованих на соціально-економічний розвиток області, міста, держави;
                     - сприяння функціонуванню системи науково-технічної інформації та інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему.

                     Управління відповідно до покладених на нього завдань:

                     1) здійснює керівництво і контролює діяльність відділів освіти районних державних адміністрацій, Чернігівської, Ніжинської, Прилуцької міських рад;
                     2) координує роботу органів управління освітою на місцях, а також підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді;
                     3) аналізує стан освіти і науки в області, місті, розробляє регіональні програми їх розвитку, а також науково-технічної та інноваційної діяльності, організовує і контролює виконання цих програм на місці;
                     4) прогнозує потребу області, міста у фахівцях різних спеціальностей для системи освіти і науки, формує регіональне замовлення на їх підготовку, координує роботу з укладення між професійно-технічними навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціями договорів про підготовку кадрів;
                     5) організовує і контролює роботу державних і комунальних вищих навчальних закладів відповідно до делегованих МОН повноважень, а також закладів післядипломної освіти, що перебувають у його підпорядкуванні; керує в установленому порядку роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників;
                     6)  сприяє розвитку мережі навчальних закладів в області, місті, утворює в межах своїх повноважень навчальні заклади або вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації;
                     7) вносить МОН пропозиції щодо впорядкування мережі навчальних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів;
                     8) організовує роботу з ліцензування та атестації навчальних закладів, їх державного інспектування, проведення атестації педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;
                     9) співпрацює з керівниками науково-дослідних установ та науково-дослідних підрозділів вищих навчальних закладів, готує у межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення їх на посади та звільнення з посад;
                     10) бере в установленому порядку участь в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, в проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад керівників вищих навчальних закладів І-II рівня акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані МОН і перебувають у державній власності, і подає МОН відповідні матеріали;
                     11) аналізує стан виконання керівниками вищих навчальних закладів І-II рівня акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані МОН, умов контрактів і вносить пропозиції щодо встановлення (скорочення, продовження) терміну дії або розірвання (припинення дії) укладених контрактів;
                     12) вживає заходів для забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти, організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації і розвитку творчості педагогічних працівників;
                     13) забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти, зокрема освіти національних меншин; впроваджує в практику освітні та наукові програми відродження і розвитку національної культури, національних традицій Українського народу і національних меншин України;
                     14) впроваджує в практику рекомендовані МОН нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти;
                     15) вносить на розгляд МОН пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам статусу експериментальних;
                     16) формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документів про освіту;
                     17) організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів;
                     18) залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;
                     19) проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення серед учнів таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси тощо;
                     20) разом з органами охорони здоров'я здійснює загальний контроль за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу;
                     21) вживає заходів до захисту прав та інтересів неповнолітніх, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються в сім'ях опікунів, школах-інтернатах, дитячих будинках незалежно від форм власності (зокрема сімейного типу), інших закладах;
                     22) сприяє відповідним підрозділам органів внутрішніх справ та соціальним службам у запобіганні дитячій бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх;
                     23) організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;
                     24) розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних і наукових закладів  комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного та наукового процесу;
                     25) контролює використання капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, погоджує проекти будівництва навчальних закладів та наукових установ;
                     26) сприяє активізації винахідницької діяльності, охороні об'єктів інтелектуальної та промислової власності;
                     27) сприяє розвитку діючих та створенню нових форм науково-технічної, науково-технологічної та інноваційної діяльності - науково-технологічних парків, інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів тощо;
                     28) бере участь за дорученням МОН у проведенні експертизи інноваційних пропозицій для включення їх до національних, державних та регіональних програм;
                     29) бере участь у визначенні доцільності виконання і фінансування інноваційних проектів у складі регіональних наукових і науково-технічних програм;
                     30) контролює роботу з усунення недоліків у науковій (науково-технічній) діяльності науково-дослідних установ області, міста, які повністю або частково фінансуються за рахунок державного бюджету, виявлених під час комплексних перевірок, проведених відповідними органами державної влади;
                     31) вживає у межах своєї компетенції заходів до  поліпшення  матеріальних та житлових умов студентів, працівників освіти і науки, організації їх медичного та побутового обслуговування;
                     32) розглядає питання та вносить МОН в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти і науки державними нагородами, запроваджує інші форми морального і матеріального стимулювання їх праці;
                     33) забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів до усунення причин, що зумовили їх появу;
                     34) готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти і науки в області;
                     35) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.
                      

                      

                     Відділи освіти райдержадміністрацій, органи місцевого самоврядування,
                     управління освіти міських рад

                      

                     № п/п

                     Посада

                     Прізвище, ім’я, по батькові

                     E-mail

                     1

                     Начальник відділу освіти Бахмацької райдержадміністрації

                     Журба

                     Лариса Миколаївна

                     bahadm_vo@cg.gov.ua   

                     2

                     Начальник відділу освіти Бобровицької райдержадміністрації

                     Лоленко

                     Станіслав Миколайович

                     bobradm_osvita@cg.gov.ua  bobrvosv@meta.ua   

                     3

                     Начальник відділу освіти Борзнянської райдержадміністрації

                     Ярошенко

                     Лідія Михайлівна

                     victoriya1@ukrpost.ua

                     4

                     Начальник відділу освіти Варвинської райдержадміністрації

                     Кутовий

                     Володимир Євгенович

                     rono_varva@ukr.net   

                     5

                     Начальник відділу освіти Городнянської райдержадміністрації

                     Гриценко

                     Юрій Михайлович

                     02147405@mail.gov.ua  

                     6

                     Начальник відділу освіти Ічнянської райдержадміністрації

                     Нагорна

                     Світлана Михайлівна

                     ichadm_v.osvita@cg.gov.ua

                     7

                     В.о. начальника відділу освіти Козелецької райдержадміністрації

                     Ткаченко

                     Володимир Васильович

                     kozelec_osvita@ukr.net  b.tka4ehko@ukr.net

                     8

                     В.о. начальника відділу освіти Коропської райдержадміністрації

                     Павліон

                     Валентина Іванівна

                     kpadm_osvita@cg.gov.ua

                     9

                     В.о. начальника відділу освіти Корюківської райдержадміністрації

                     Дзюба

                     Олена Миколаївна

                     korukivka_osvita_cekretar@ukr.net

                     10

                     Начальник відділу освіти Куликівської райдержадміністрації

                     Анюховська

                     Людмила Петрівна

                     kuladm_osvita@cg.gov.ua

                     11

                     Начальник відділу освіти Менської райдержадміністрації

                     Ємець

                     Віктор Миколайович

                     mena_osvita@cg.gov.ua

                     12

                     Начальник відділу освіти Ніжинської райдержадміністрації

                     Лозова

                     Леся В’ячеславівна

                     viddil-osvitu-nrda@ua.fm 

                     13

                     Начальник відділу освіти Новгород-Сіверської райдержадміністрації

                     Біла

                     Світлана Валентинівна

                     nsrono@ukr.net

                     14

                     В.о. начальника відділу освіти Носівської райдержадміністрації

                     Жигун

                     Ніна Степанівна

                     nosadm_osvita@cg.gov.ua

                     15

                     Начальник відділу освіти Прилуцької райдержадміністрації

                     Бобренко

                     Микола Миколайович

                     pladm_osv1@cg.gov.ua 

                     16

                     Начальник відділу освіти Ріпкинської райдержадміністрації

                     Багмут

                     Леонід Іванович

                     rpadm-osvita@cg.gov.ua

                     17

                     Начальник відділу освіти Семенівської райдержадміністрації

                     Кресс

                     Олена Вікторівна

                     vidil_osvity@ukr.net

                     18

                     Начальник управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області

                     Булденко

                     Тетяна Андріївна

                     osvitasnovsk@ukr.net   

                     19

                     Начальник відділу освіти Сосницької райдержадміністрації

                     Дусь

                     Михайло Корнійович

                     sosnrono@cg.gov.ua

                     20

                     Начальник відділу освіти Срібнянської райдержадміністрації

                     Никоненко

                     Віталій Миколайович

                     osvita-sribne@ukr.net

                     21

                     Начальник відділу освіти Талалаївської райдержадміністрації

                     Плюта

                     Оксана Петрівна

                     02147552@mail.gov.ua

                     22

                     Начальник відділу освіти Чернігівської райдержадміністрації

                     Маханькова

                     Тетяна Михайлівна

                     chernigivrayvo@ukr.net

                     23

                     Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

                     Білогура

                     Василь Олексійович

                     osvita@chernigiv-rada.gov.ua 

                     24

                     Начальник управління освіти Ніжинської міської ради

                     Крапив’янський

                     Станіслав Миколайович

                     osvita-nizhyn@ukr.net

                     25

                     Начальник управління освіти Прилуцької міської ради

                     Вовк

                     Сергій Михайлович

                     uopmr@ukr.net  

                     26

                     Начальник відділу освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради

                     Зюзько

                     Ірина Петрівна

                     nsmvo2015@ukr.net

                     27

                     Начальник відділу освіти Деснянської селищної ради

                     Левосюк

                     Раїса Василівна

                     osvita.desna@ukr.net

                     28

                     Начальник відділу освіти Кіптівської об’єднаної територіальної громади

                     Пузирний

                     Станіслав Семенович

                     pstanislav0105@gmail.com

                     29

                     Начальник відділу освіти, молоді та спорту Парафіївської селищної ради

                     Маслак

                     Петро Васильович

                     vo.parafiivskarada@gmail.com

                     30

                     Начальник відділу освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту виконкому Макіївської сільської ради

                     Перепелиця

                     Валентина Іванівна

                     makiivkaos@ukr.net  

                     31

                     Начальник відділу освіти Вертіївської селищної ради

                     Савченко

                     Людмила Анатоліївна

                     vertiivka_osvita@ukr.net

                     Назад

                     Розробник : КП 'ІАЦ Чернігівської облради'    © Чернігівська облдержадміністрація
                     Технічна підтримка: КП 'ІАЦ Чернігівської облради' (0462)674166 obl.kp.iac@gmail.com
                     Інформаційне наповнення: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (0462)675372 inform.dep.cn@gmail.com
                     Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові вказання посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Чернігівської облдержадміністрації www.cg.gov.ua