Чернігівська ОДА

rss facebook
Чернігівська обласна державна адміністрація Горяча лінія голови Головна сторінка Мапа сайту Мапа




















                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   


                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  11 Червня 2012 08:50

                   

                  Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації

                   

                  Адреса: 14013,  м.Чернігів, вул. Шевченка, 34

                  Телефон-факс: (0462) 67-57-54

                  Електронна адреса: uon_post@cg.gov.ua

                  Адреса веб-сайту: http://uon.cg.gov.ua/

                  Режим роботи Управління: з 8-00 до 17-00 з перервою на обід з 13.00 до 14.00.

                  Вихідні дні - субота та неділя.

                  Начальник Управління: Конопацький Микола Анатолійович

                  Телефон: (04622) 3-33-37

                   

                  Телефонний довідник працівників Управління освіти і науки

                  Чернігівської обласної державної адміністрації

                   

                  Положення про Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації

                   

                  Основні завдання Управління:

                   

                  - участь у забезпеченні реалізації в області державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності;

                  - забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

                  - визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів, підпорядкованих Управлінню;

                  - створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки;

                  - створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;

                  - забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей області;

                  - здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти;

                  - координація діяльності навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, організація роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

                   - Управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;

                  - здійснення атестації навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованих на території області, оприлюднення результатів атестації;

                  - забезпечення моніторингу у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності;

                  - сприяння функціонуванню системи науково-технічної та економічної інформації в регіоні, формуванню баз даних і фондів науково-технічної інформації про технології та їх складові, що відповідають потребам області;

                  - сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;

                  - забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

                  - організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та учнівської молоді;

                  - сприяння міжнародному співробітництву з питань навчання і виховання дітей та учнівської молоді;

                  - участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку області.

                   

                  Управління, відповідно до покладених на нього завдань:

                   

                  - координує роботу місцевих органів управління освітою, підпорядкованих закладів освіти, а також підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, учнів професійно-технічних навчальних закладів;

                  - аналізує стан освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, забезпечення захисту прав дітей, учнівської молоді в області, розробляє регіональні програми їх розвитку, організовує і контролює виконання цих програм;

                  - бере участь у прогнозуванні потреб області у фахівцях різних спеціальностей для системи освіти і науки, формуванні регіонального замовлення на їх підготовку, координує роботу з укладення договорів про підготовку робітничих кадрів між професійно-технічними навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціями;

                  - організовує і контролює роботу державних і комунальних вищих навчальних закладів відповідно до делегованих Міністерством освіти і науки України повноважень, а також закладів післядипломної освіти, що перебувають у його підпорядкуванні, керує в установленому порядку роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників;

                  - сприяє розвитку мережі навчальних закладів області, утворює в межах своїх повноважень навчальні заклади або вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо;

                  - організовує роботу з ліцензування та державної атестації навчальних закладів області, їх державного інспектування;

                  - у межах своєї компетенції проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, веде облік і складає звіти з цих питань;

                  - забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впроваджує в практику освітні та наукові програми відродження і розвитку національної культури, традицій українського народу і національних меншин України;

                  - впроваджує в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки України нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти;

                  - залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;

                  - проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення серед учнів таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, турніри, виставки, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і учнівської молоді;

                  - співпрацює з відповідними підрозділами органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;

                  - організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

                  - сприяє активізації творчості та винахідницької діяльності, розвитку діючих та створенню нових форм науково-технічної, науково-технологічної та інноваційної діяльності тощо;

                  - забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів щодо усунення причин, які зумовили їх появу;

                  - готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища освіти, науки, дітей і молоді, відпочинку та дозвілля дітей і учнівської молоді, забезпечує їх виконання;

                  - координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і учнівської молоді, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

                  - здійснює разом з органами охорони здоров’я загальний контроль за охороною здоров’я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді;

                  - проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, здійснює в установленому порядку рекламну та видавничу діяльність;.

                  - сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

                  - надає адміністративні послуги;

                  - забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

                  - розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

                  - бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

                  - проводить спеціальну перевірку відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання;

                  - забезпечує захист персональних даних;

                  - здійснює інші, передбачені законодавством, повноваження.

                   

                  Перелік дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів області

                   

                  Відділи освіти райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування,
                  управління освіти міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Новгород-Сіверська, Корюківки,
                  Остра, Батурина, Сновська

                   

                  № п/п

                  Посада

                  Прізвище, ім’я, по батькові

                  E-mail

                  1

                  Начальник відділу освіти Бахмацької райдержадміністрації

                  Журба

                  Лариса Миколаївна

                  bahadm_vo@cg.gov.ua   

                  2

                  Начальник відділу освіти Бобровицької райдержадміністрації

                  Лоленко

                  Станіслав Миколайович

                  bobrvosv@meta.ua   

                  3

                  В.о. начальника відділу освіти Борзнянської райдержадміністрації

                  Кошленко

                  Ірина Василівна

                  victoriya1@ukrpost.ua

                  4

                  Начальник відділу освіти Варвинської райдержадміністрації

                  Кутовий

                  Володимир Євгенович

                  rono_varva@ukr.net   

                  5

                  Начальник відділу освіти Городнянської райдержадміністрації

                  Гриценко

                  Юрій Михайлович

                  02147405@mail.gov.ua  

                  6

                  Начальник відділу освіти Ічнянської райдержадміністрації

                  Нагорна

                  Світлана Михайлівна

                  ichadm_v.osvita@cg.gov.ua

                  7

                  Начальник відділу освіти Козелецької райдержадміністрації

                  Ткаченко

                  Володимир Васильович

                  kozelec_osvita@ukr.net  

                  8

                  Начальник відділу освіти Коропської райдержадміністрації

                  Чернявська

                  Ольга Іванівна

                  kpadm_osvita@cg.gov.ua

                  9

                  В.о. начальника відділу освіти Корюківської райдержадміністрації

                  Дзюба

                  Олена Миколаївна

                  korukivka_osvita_cekretar@ukr.net

                  10

                  Начальник відділу освіти Куликівської райдержадміністрації

                  Анюховська

                  Людмила Петрівна

                  kuladm_osvita@cg.gov.ua

                  11

                  Начальник відділу освіти Менської райдержадміністрації

                  Ємець

                  Віктор Миколайович

                  mena_osvita@cg.gov.ua

                  12

                  Начальник відділу освіти Ніжинської райдержадміністрації

                  Лозова

                  Леся В’ячеславівна

                  neadm_osvita@cg.gov.ua

                  viddil-osvitu-nrda@ua.fm 

                  13

                  Начальник відділу освіти Новгород-Сіверської райдержадміністрації

                  Біла

                  Світлана Валентинівна

                  nsrono@ukr.net

                  14

                  В.о. начальника відділу освіти Носівської райдержадміністрації

                  Жигун

                  Ніна Степанівна

                  nosadm_osvita@cg.gov.ua

                  nosivrvo@meta.ua

                  15

                  Начальник відділу освіти Прилуцької райдержадміністрації

                  Бобренко

                  Микола Миколайович

                  osvita-2015@ukr.net 

                  16

                  Начальник відділу освіти Ріпкинської райдержадміністрації

                  Багмут

                  Леонід Іванович

                  rpadm-osvita@cg.gov.ua

                  17

                  Начальник відділу освіти Семенівської райдержадміністрації

                  Кресс

                  Олена Вікторівна

                  vidil_osvity@ukr.net

                  18

                  Начальник управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області

                  Булденко

                  Тетяна Андріївна

                  osvitasnovsk@ukr.net   

                  19

                  Начальник відділу освіти Сосницької райдержадміністрації

                  Дусь

                  Михайло Корнійович

                  sosnrono@cg.gov.ua

                  20

                  Начальник відділу освіти Срібнянської райдержадміністрації

                  Никоненко

                  Віталій Миколайович

                  osvita-sribne@ukr.net

                  21

                  Начальник відділу освіти Талалаївської райдержадміністрації

                  Плюта

                  Оксана Петрівна

                  02147552@mail.gov.ua

                  22

                  Начальник відділу освіти Чернігівської райдержадміністрації

                  Маханькова

                  Тетяна Михайлівна

                  chernigivrayvo@ukr.net

                  23

                  Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

                  Білогура

                  Василь Олексійович

                  osvita@chernigiv-rada.gov.ua 

                  24

                  Начальник управління освіти Ніжинської міської ради

                  Крапив’янський

                  Станіслав Миколайович

                  osvita-nizhyn@ukr.net

                  25

                  Начальник управління освіти Прилуцької міської ради

                  Вовк

                  Сергій Михайлович

                  uopmr@ukr.net  

                  26

                  Начальник відділу освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради

                  Головня

                  Ірина Іванівна

                  nsmvo2015@ukr.net

                  27

                  Начальник відділу освіти Деснянської селищної ради

                  Левосюк

                  Раїса Василівна

                  osvita.desna@ukr.net

                  28

                  Начальник відділу освіти Кіптівської об’єднаної територіальної громади

                  Пузирний

                  Станіслав Семенович

                  pstanislav0105@gmail.com

                  29

                  Начальник відділу освіти, молоді та спорту Парафіївської селищної ради

                  Маслак

                  Петро Васильович

                  vo.parafiivskarada@gmail.com

                  30

                  Начальник відділу освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту виконкому Макіївської сільської ради

                  Перепелиця

                  Валентина Іванівна

                  makiivkaos@ukr.net 

                  31

                  Начальник відділу освіти Вертіївської селищної ради

                  Савченко

                  Людмила Анатоліївна

                  vertiivka_osvita@ukr.net

                  32

                  В.о. начальника відділу освіти Батуринської міської ради

                  Койдан Наталія Григорівна

                  osvitabat.rada@gmail.com

                  33

                  Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради

                  Наумчик

                  Ірина Володимирівна

                  kor.osvita_otg@ukr.net

                  34

                  Начальник відділу освіти Коропської селищної ради

                  Курбанов

                  Олег Миколайович

                  koroposvita@gmail.com

                  35

                  Начальник відділу освіти Остерської міської ради

                  Стась

                  Сергій Олександрович

                  oster-osvita@ukr.net

                  36

                  Начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Носівської міської ради

                  Гузь

                  Ольга Віталіївна

                  nosivmvo@ukr.net

                  37

                  Начальник відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму Михайло-Коцюбинської селищної ради

                  Гаєвська

                  Лідія Олександрівна

                  m_kotsubinsk_osvita@ukr.net

                  38

                  Начальник відділу освіти Іванівської сільської ради

                  Герасименко

                  Світлана Анатоліївна

                  Ivanivska_silska_rada_vid_osv@ukr.net

                  39

                  Відділ освіти, культури, молоді та спорту Мринської сільської ради

                   

                  mryn.silrda@gmail.com

                  Назад

                  Розробник : КП 'ІАЦ Чернігівської облради'    © Чернігівська облдержадміністрація
                  Технічна підтримка: КП 'ІАЦ Чернігівської облради' (0462)674166 obl.kp.iac@gmail.com
                  Інформаційне наповнення: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (0462)675372 inform.dep.cn@gmail.com
                  Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові вказання посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Чернігівської облдержадміністрації www.cg.gov.ua